Rang stong dang gzhan stong gi khyad par cung zad brjod pa tshul gnyis rnam gsal lung rigs sgron me

From Buddha-Nature

(Redirected from Rang stong dang gzhan stong gi khyad par cung zad brjod pa tshul gnyis rnam gsal lung rigs sgron me)

LibraryCommentariesRang stong dang gzhan stong gi khyad par cung zad brjod pa tshul gnyis rnam gsal lung rigs sgron me


རང་སྟོང་དང་གཞན་སྟོང་གི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་བརྗོད་པ་ཚུལ་གཉིས་རྣམ་གསལ་ལུང་རིགས་སྒྲོན་མེ།
rang stong dang gzhan stong gi khyad par cung zad brjod pa tshul gnyis rnam gsal lung rigs sgron me
SOURCE TEXT

Recensions of This Text

Philosophical positions of this text

Text Metadata

Commentary of ~ Ratnagotravibhāga Mahāyānottaratantraśāstra