Bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan 'grel pa dang bcas pa'i rnam bshad rnam pa gnyis kyi dka' ba'i gnad gsal bar byed pa legs bshad skal bzang klu dbang gi rol mtsho zhes bya ba las rigs kyi spyi don

From Buddha-Nature

TextsBstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan 'grel pa dang bcas pa'i rnam bshad rnam pa gnyis kyi dka' ba'i gnad gsal bar byed pa legs bshad skal bzang klu dbang gi rol mtsho zhes bya ba las rigs kyi spyi don


བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་བཤད་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་དཀའ་བའི་གནད་གསལ་བར་བྱེད་པ་ལེགས་བཤད་སྐལ་བཟང་ཀླུ་དབང་གི་རོལ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan 'grel pa dang bcas pa'i rnam bshad rnam pa gnyis kyi dka' ba'i gnad gsal bar byed pa legs bshad skal bzang klu dbang gi rol mtsho zhes bya ba las rigs kyi spyi don
SOURCE TEXT

Jetsun Chokyi Gyaltsen's text on the disposition (gotra, rigs)

Text Metadata

Other Titles ~ rigs kyi spyi don
~ mngon rtogs rgyan 'grel

The wikipage input value is empty (e.g. <code>, [[]]</code>) and therefore it cannot be used as a name or as part of a query condition.