Kun mkhyen jo nang pa'i bzhes dgongs dbu tshad kyi gzhung spyi dang gung bsgrigs te spyod pa'i spyi don rab gsal snang ba

From Buddha-Nature

LibraryCommentariesKun mkhyen jo nang pa'i bzhes dgongs dbu tshad kyi gzhung spyi dang gung bsgrigs te spyod pa'i spyi don rab gsal snang ba


ཀུན་མཁྱེན་ཇོ་ནང་པའི་བཞེས་དགོངས་དབུ་ཚད་ཀྱི་གཞུང་སྤྱི་དང་གུང་བསྒྲིགས་ཏེ་སྤྱོད་པའི་སྤྱི་དོན་རབ་གསལ་སྣང་བ།
kun mkhyen jo nang pa'i bzhes dgongs dbu tshad kyi gzhung spyi dang gung bsgrigs te spyod pa'i spyi don rab gsal snang ba
SOURCE TEXT

An explanation of the general meaning of the scriptures on Madhyamaka (dbu ma) and pramāṇa (tshad ma) by the influential modern Jonangpa scholar Ngawang Tsoknyi Gyatso (1880-1940).

Access this text online

Philosophical positions of this text

Text Metadata

Text exists in ~ Tibetan
Literary Genre ~ Commentaries - 'grel pa