BCom ldan rig ral cho Daijō kukyōron sōgonka: Wayaku oyobi kōtei tekusuto (2): Hōshōron I.4–22 no chūkai

From Buddha-Nature