Indo kōki mikkyō ni okeru nyoraizō eno genkyū to sono kaishaku: Tantra chūshakusho wo chūshin to shite

From Buddha-Nature