Nyraizōkyō saiko: Busshō no kyūyu wo chūshin to shite

From Buddha-Nature