Ratnākaraśānti no shochosaku ni okeru nyoraizō rikai no niruikei

From Buddha-Nature