Mahāmudrā

From Buddha-Nature

< Key Terms

GlossaryMahāmudrā

Sanskrit Noun

Mahāmudrā

Great Seal
महामुद्रा
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ།

Basic Meaning

Mahāmudrā refers to an advanced meditation tradition in Mahāyāna and Vajrayāna forms of Into-Tibetan Buddhism that is focused on the realization of the empty and luminous nature of the mind. It also refers to the resultant state of buddhahood attained through such meditation practice. In Tibet, this tradition is particularly associated with the Kagyu school, although all other schools also profess this tradition. The term also appears as part of the four seals, alongside dharmamūdra, samayamudrā, and karmamudrā.

Term Variations
Key Term Mahāmudrā
Topic Variation Mahāmudrā
Tibetan ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ།  ( Chagya chenpo)
Wylie Tibetan Transliteration phyag rgya chen po  ( Chagya chenpo)
Devanagari Sanskrit महामुद्रा
Romanized Sanskrit mahāmudrā
Buddha-nature Site Standard English Great Seal
Richard Barron's English Term supreme seal
Jeffrey Hopkin's English Term great seal
Ives Waldo's English Term great seal
Term Information
Source Language Sanskrit
Basic Meaning Mahāmudrā refers to an advanced meditation tradition in Mahāyāna and Vajrayāna forms of Into-Tibetan Buddhism that is focused on the realization of the empty and luminous nature of the mind. It also refers to the resultant state of buddhahood attained through such meditation practice. In Tibet, this tradition is particularly associated with the Kagyu school, although all other schools also profess this tradition. The term also appears as part of the four seals, alongside dharmamūdra, samayamudrā, and karmamudrā.
Related Terms mudrā
Related Topic Pages Array
Term Type Noun
Definitions
Tshig mdzod Chen mo ༡) འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་གམ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་སྟེ་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་དང་། དེ་ལ་རྒྱས་འདེབས་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་གཟུགས་སྐད་ཅིག་དང་པོར་ཐོབ་པ་དེ་ལས་བྲི་བ་དང་གང་བ་མེད་པར་ཡེ་ཇི་བཞིན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ནམ་མཁའི་ཇི་སྲིད་པ་དེ་སྲིད་དུ་རྟག་ཏུ་གནས་ཤིང་གཞར་ཡང་དེ་ལས་འདར་མི་སྤྱོད་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན་ལ། སྤོང་བ་དང་རྟོགས་པ་དང་སེམས་ཏེ་ཆེན་པོ་གསུམ་དང་ལྡན་པས་ན་ཆེན་པོ་སྟེ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱའོ།། ༢) སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ཏེ། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་འཁྲུལ་བ་གློ་བུར་བ་བསལ་ནས་རང་བཞིན་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱ་བ་སྟེ།་རྣལ་བྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞིའི་ཡ་གྱལ་ཞིག


Books about this term
Articles about this term
Source Texts about this term
Interviews about this term
Multimedia about this term