The Bibliography

From Buddha-Nature

Selected Bibliography & Resources
This is the most complete bibliography of academic and related references on the concept of buddha-nature and the Mahāyānottaratantraśāstra and its commentaries. On this page you can find secondary sources first, followed by multimedia citations with links and then primary source citations with links to relevant recension information and online resources in each available language.
812 Citations

Academic Sources (582)[edit]Multimedia Sources (389)

Sutra Sources (25)

Rdo rje sems dpa' snying gi me long gi rgyud

Rdo rje sems dpa' snying gi me long gi rgyud.

 1. In Rdzogs chen rgyud bcu bdun, Vol. 2: 105-140. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2016. Buda by BDRC Logo.jpg
 2. In rgyud bcu bdun/(a 'dzom par ma), Vol. 1: 315-388. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul, Dpal yul rdzong: A 'dzom chos sgar, 2000. Buda by BDRC Logo.jpg
 3. In Collected Tantras of the Nyingma: The mTshams-brag Manuscript of the rñying ma rgyud 'bum. Thimpu, Bhutan: National Library, Royal Government of Bhutan, 1982. Buda by BDRC Logo.jpg
 4. In Rnying ma rgyud 'bum/(sde dge par ma). Sde dge: Sde dge par khang chen mo, n.d. Buda by BDRC Logo.jpg

Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśa
Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśa. (Sūtra Showing the Realm of the Inconceivable Qualities and Wisdom of the Tathāgatas). Recension information:
Tibetan འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ཡེ་ཤེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa de bzhin gshegs pa'i yon tan dang ye shes bsam gyis mi khyab pa'i yul la 'jug pa bstan pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=572a8adcd337a4a045fa0e969a3d56fb&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=kangyur
 • Derge 185, mdo sde, tsa 106a1-143b4 (vol. 61), translated by Jñānagarbha and Ye shes sde.
 • Also appears in Q 852, mdo sna tshogs, mu 116a3-153b7 (vol. 34, p.174); N 171, mdo sde, ba 167a2-228a3 (vol. 61); C 825, mdo mang, tsa 128a5-173b2 (vol. 41); H 186, mdo sde, ba 167a3-226a2 (vol. 61); J 129, mdo sde, tsa 122b1-164a8 (vol. 56); U 185, mdo sde, tsa 106a1-143b4 (vol. 61).
Chinese

Hevajra Tantra
Hevajratantra. (The Hevajra Tantra). Recension information:
Sanskrit हेवज्र-तन्त्र-राज-नाम (hevajra-tantra-rāja-nāma).
 • The Hevajra Tantra: A Critical Study II. Edited by Snellgrove, David L. London: Oxford Univ. Press; text p. 1-101 (LOS 6), 1959.
 • Hevajratantram with Muktāvalī Pañjikā of Mahāpaṇḍitācārya Ratnākaraśānti. Edited by Ram Shankar Tripathi and Thakur Sain Negi. Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 2001.
Tibetan
 • ཀྱེའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། (kye'i rdo rje zhes bya ba rgyud kyi rgyal po). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=471f1088179ddf54225a90c00619690e&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=kangyur.
  • Derge 417, rgyud, nga 1b1-13b5 (vol. 80).
  • Also appears in Q 10(a), rgyud, ka 230a3-243a7 (vol. 1, p.210); N 369(a), rgyud, ka 306b6-325b2 (vol. 80); C 9(a), rgyud, ka 247b8-263a5 (vol. 1); H 378(a), rgyud, ka 334b7-353b3 (vol. 79); J 335(a), rgyud 'bum, ka 235a1-248a8 (vol. 84); U 419(a), rgyud 'bum, nga 1b1-13b5 (vol. 81).
 • ཀྱེའི་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ་དྲ་བའི་སྡོམ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། (kye'i rdo rje mkha' 'gro ma dra ba'i sdom pa'i rgyud kyi rgyal po). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=471f1088179ddf54225a90c00619690e&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=kangyur.
  • Derge 418, rrgyud, nga 13b5-30a3 (vol. 80).
  • Also appears in Q 10(b), rgyud, ka 243a7-262a6 (vol. 1, p.215); N 369(b), rgyud, ka 325b2-352a1 (vol. 80); C 9(b), rgyud, ka 263a5-284b4 (vol. 1); H 378(b), rgyud, ka 353b3-379a1 (vol. 79); J 335(b), rgyud 'bum, ka 248a8-266a4 (vol. 84); U 419(b), rgyud 'bum, nga 13b5-30a3 (vol. 81).
Chinese

Nyi ma dang zla ba kha sbyor ba chen po gsang ba'i rgyud

Nyi ma dang zla ba kha sbyor ba chen po gsang ba'i rgyud.

 1. In Rdzogs chen rgyud bcu bdun, Vol. 2: 307-345. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2016. Buda by BDRC Logo.jpg
 2. In rgyud bcu bdun/(a 'dzom par ma), Vol. 4: 1-82. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul, Dpal yul rdzong: A 'dzom chos sgar, 2000. Buda by BDRC Logo.jpg
 3. In Collected Tantras of the Nyingma: The mTshams-brag Manuscript of the rñying ma rgyud 'bum. Thimpu, Bhutan: National Library, Royal Government of Bhutan, 1982. Buda by BDRC Logo.jpg
 4. In Rnying ma rgyud 'bum/(sde dge par ma). Sde dge: Sde dge par khang chen mo, n.d. Buda by BDRC Logo.jpg

Rig pa rang shar chen po'i rgyud

Rig pa rang shar chen po'i rgyud.

 1. In Rdzogs chen rgyud bcu bdun, Vol. 1: 168-390. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2016. Buda by BDRC Logo.jpg
 2. In rgyud bcu bdun/(a 'dzom par ma), Vol. 2: 1-468. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul, Dpal yul rdzong: A 'dzom chos sgar, 2000. Buda by BDRC Logo.jpg
 3. In Collected Tantras of the Nyingma: The mTshams-brag Manuscript of the rñying ma rgyud 'bum. Thimpu, Bhutan: National Library, Royal Government of Bhutan, 1982. Buda by BDRC Logo.jpg
 4. In Rnying ma rgyud 'bum/(sde dge par ma). Sde dge: Sde dge par khang chen mo, n.d. Buda by BDRC Logo.jpg

Lalitavistarasūtra
Lalitavistarasūtra (The Sūtra called "The Play in Full"). Recension information:
Sanskrit ललितविस्तरसूत्र, Lalitavistarasūtra.
Tibetan འཕགས་པ་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa rgya cher rol pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). rKTs (Resources for Kanjur and Tanjur Studies) Link: https://www.istb.univie.ac.at/kanjur/rktsneu/verif/verif2.php?id=95.
Chinese .

Ratnacūḍaparipṛcchāsūtra
Ratnacūḍaparipṛcchāsūtra. (Questions of Ratnacūḍa Sūtra). Recension information:
Tibetan འཕགས་པ་གཙུག་ན་རིན་པོ་ཆེས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa gtsug na rin po ches zhus pa zhes bya pa theg pa chen po'i mdo). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=fcc677b81a4136ae5bba407347f7a661&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=kangyur
 • Derge 91, dkon brtsegs, cha 210a1-254b7 (vol. 44), translated by Kamalaśīla and Dharmatāśīla.
 • Also appears in Q 760(47), dkon brtsegs, 'i 204a1-257a8 (vol. 24, p.229); N 78, dkon brtsegs, cha 349a4-419a6 (vol. 40); C 1029(47), dkon brtsegs, cha 222a8-273a1 (vol. 88); H 91, dkon brtsegs, cha 350a5-418a6 (vol. 40); J 346, dkon brtsegs, cha 226a8-277a1 (vol. 83); U 91, dkon brtsegs, cha 210a1-254b7 (vol. 44).
Chinese 寶髻菩薩會 (Bǎo jì pú sà huì), in Ratnakūṭa 大寶積經 (Dà bǎo jī jīng), T310 (47), 11: https://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT2012/T0310.html, translated by Bodhiruci.

Sgra thal 'gyur chen po'i rgyud

Sgra thal 'gyur chen po'i rgyud.

 1. In Rdzogs chen rgyud bcu bdun, Vol. 2: 1-92. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2016. Buda by BDRC Logo.jpg
 2. In rgyud bcu bdun/(a 'dzom par ma), Vol. 1: 1-206. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul, Dpal yul rdzong: A 'dzom chos sgar, 2000. Buda by BDRC Logo.jpg
 3. In Collected Tantras of the Nyingma: The mTshams-brag Manuscript of the rñying ma rgyud 'bum. Thimpu, Bhutan: National Library, Royal Government of Bhutan, 1982. Buda by BDRC Logo.jpg
 4. In Rnying ma rgyud 'bum/(sde dge par ma). Sde dge: Sde dge par khang chen mo, n.d. Buda by BDRC Logo.jpg

Ratnadārikāsūtra
Ratnadārikāsūtra. (Questions of Ratnadārikā Sūtra), i.e. the Mahāyānopadeśasūtra, (Sūtra of Quintessential Instructions on the Great Vehicle), Recension information:
Tibetan འཕགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa theg pa chen po'i man ngag ces bya ba theg pa chen po'i mdo). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=954f3d9c7f72b1876077777b214c5f30&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=kangyur
 • Derge 169, mdo sde, ba 260a1-307a7 (vol. 59), translated by Jinamitra, Dānaśīla, and Ye shes sde.
 • Also appears in Q 836, mdo sna tshogs, phu 273b6-323a6 (vol. 33, p.287); N 155, mdo sde, pa 418b6-498a4 (vol. 59); C 809, mdo mang, ba 305b7-370b1 (vol. 39); H 170, mdo sde, pa 412a6-490a3 (vol. 59); J 113, dmdo sde, ba 260a5-305a1 (vol. 54); U 169, mdo sde, ba 260a1-307a7 (vol. 59).
Chinese 大方等大集經 (Dà fāng děng dà jí jīng), T397 (3), 13: https://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT2012/T0397.html.

Bkra shis mdzes ldan chen po'i rgyud

Bkra shis mdzes ldan chen po'i rgyud.

 1. In Rdzogs chen rgyud bcu bdun, Vol. 2: 93-104. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2016. Buda by BDRC Logo.jpg
 2. In rgyud bcu bdun/(a 'dzom par ma), Vol. 1: 207-232. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul, Dpal yul rdzong: A 'dzom chos sgar, 2000. Buda by BDRC Logo.jpg
 3. In Collected Tantras of the Nyingma: The mTshams-brag Manuscript of the rñying ma rgyud 'bum. Thimpu, Bhutan: National Library, Royal Government of Bhutan, 1982. Buda by BDRC Logo.jpg
 4. In Rnying ma rgyud 'bum/(sde dge par ma). Sde dge: Sde dge par khang chen mo, n.d. Buda by BDRC Logo.jpg

Sekoddeśa
Sekoddeśa. (Concise Presentation of Initiation). Recension information:
Tibetan དབང་མདོར་བསྟན་པ། (dbang mdor bstan pa). AIBS Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=7d401e04e3befb0389cc24f6dc7ca560&enc=tibetan_wylie_title&coll=kangyur.
 • Derge 361, rgyud, ka 14a1-21a6 (vol. 77), translated by Somanātha and 'Bro lo tsA ba shes rab grags pa; revised by Rin chen rgyal mtshan.
 • Also appears in Q 3, rgyud, ka 16a1-23a8 (vol. 1, p.124); N 363, rgyud, ka 18b6-28b3 (vol. 80); C 2, rgyud, ka 16a3-24a7 (vol. 1); H 370, rgyud, ka 19a4-28b5 (vol. 79); J 350, rgyud 'bum, ka 15a1-24a2 (vol. 84); U 363, rgyud 'bum, ka 14a1-21a7 (vol. 78).

Kun tu bzang po thugs kyi me long gi rgyud

Kun tu bzang po thugs kyi me long gi rgyud.

 1. In Rdzogs chen rgyud bcu bdun, Vol. 2: 141-164. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2016. Buda by BDRC Logo.jpg
 2. In rgyud bcu bdun/(a 'dzom par ma), Vol. 1: 233-280. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul, Dpal yul rdzong: A 'dzom chos sgar, 2000. Buda by BDRC Logo.jpg
 3. In Collected Tantras of the Nyingma: The mTshams-brag Manuscript of the rñying ma rgyud 'bum. Thimpu, Bhutan: National Library, Royal Government of Bhutan, 1982. Buda by BDRC Logo.jpg
 4. In Rnying ma rgyud 'bum/(sde dge par ma). Sde dge: Sde dge par khang chen mo, n.d. Buda by BDRC Logo.jpg

Mahābherīsūtra
Mahābherīsūtra. (Great Drum Sūtra). Recension information:
Tibetan འཕགས་པ་རྔ་བོ་ཆེ་ཆེན་པོའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa rnga bo che chen po'i le'u zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=813e9a7179d24fb8afde6d445003c072&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=kangyur
 • Derge 222, mdo sde, dza 84b5-126b7 (vol. 63), translated by Vidyākaraprabha and Dpal gyi lhun po, revised by Ska ba Dpal brtsegs.
 • Also appears in Q 888, mdo sna tshogs, tshu 88b5-134a1 (vol. 35, p.81); N 207, mdo sde, tsa 142b1-208b2 (vol. 63); C 861, mdo mang, dza 117b4-172b6 (vol. 43); H 223, mdo sde, tsa 141a3-208b4 (vol. 63); J 165, mdo sde, dza 94a1-142a1 (vol. 58); U 222, mdo sde, dza 84b5-126b7 (vol. 63).
Chinese 大法鼓經 (Dà fǎ gǔ jīng), T270, 09: https://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT2012/T0270.html, translated by Guṇabhadra.

Atyayajñānasūtra
Atyayajñānasūtra. (Sūtra on Wisdom at Death). Recension information:
Tibetan འཕགས་པ་འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། ('phags pa 'da' ka ye shes zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=cc9c33121e06ebe32cd4aefb8e049e8d&enc=tibetan_wylie_title&coll=kangyur.
 • Derge 122, mdo sde, tha 153a1-153b1 (vol. 54).
 • Also appears in Q 790, mdo sna tshogs, tu 159a1-159b2 (vol. 31, p.209); N 109, mdo sde, nya 234b7-235b5 (vol. 54); C 783, mdo mang, tha 171a7-171b8 (vol. 34); H 124, mdo sde, nya 225b7-226b5 (vol. 54); J 67, mdo sde, tha 148b5-149a6 (vol. 49); U 122, mdo sde, tha 151b5-152a5 (vol. 54).

Abhidharmamahāyānasūtra
Abhidharmamahāyānasūtra. (Higher Knowledge Sūtra). Recension information:
No Longer Extant Fragments of this work only exist in quotations that appear in other texts, most of which can be traced to the Mahāyānasaṃgraha.

Aṅgulimālīyasūtra
Aṅgulimālīyasūtra (The Discourse for Aṅgulimāla). Recension information:
Tibetan འཕགས་པ་སོར་མོའི་ཕྲེང་བ་ལ་ཕན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa sor mo'i phreng ba la phan pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). rKTs (Resources for Kanjur and Tanjur Studies) Link: https://www.istb.univie.ac.at/kanjur/rktsneu/verif/verif2.php?id=213.
Chinese

Anūnatvāpūrṇatvanirdeśaparivarta
Anūnatvāpūrṇatvanirdeśaparivarta. (The Discourse on Neither Increase nor Decrease). Recension information:
Chinese

Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā
Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā (The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines). Recension information:
Sanskrit आर्याष्टसाहस्रिकाप्रज्ञापारमिता, Āryāṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā.
Tibetan འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སྟོང་པ། ('phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa). rKTs (Resources for Kanjur and Tanjur Studies) Link: https://www.istb.univie.ac.at/kanjur/rktsneu/verif/verif2.php?id=12.
Chinese

Buddhāvataṃsakasūtra
Buddhāvataṃsakasūtra. (Scripture of the Garland of Buddhas). Recension information:
Sanskrit बुद्धावतंसकसूत्र (Buddhāvataṃsakasūtra). Only the following chapters extant in Sanskrit:
 • दशभूमिकसूत्र, (Daśabhūmikasūtra). Edited by Vaidya, P. L. Darbhanga: The Mithila Institute, 1967. Input by members of the Sanskrit Buddhist Canon Input Project: http://www.dsbcproject.org/canon-text/book/39.
 • गण्डव्यूहसूत्र, (Gaṇḍavyūhasūtra). Edited by Vaidya, P. L. Darbhanga: The Mithila Institute, 1960. Input by members of the Sanskrit Buddhist Canon Input Project: http://www.dsbcproject.org/canon-text/book/40.
Tibetan སངས་རྒྱས་ཕལ་པོ་ཆེ་ཞེས་བྱ་བ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, (sangs rgyas phal po che zhes bya ba shin tu rgyas pa chen po'i mdo). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=1c1ab5165926554d8f89e9da520a2318&enc=tibetan_wylie_title&coll=kangyur
 • Derge 44, phal chen, ka 1b1-393a5; kha 1b1-396a6; ga 1b1-396a7; a 1b1-363a6 (vol. 35-38), translated by Jinamitra, Surendrabodhi, and Ye shes sde. Revised by Lo chen Vairocana.
 • Also appears in Q 761, phal chen, yi 1a1-264a6; ri 1a1-272a5; li 1a1-277a4; shi 1a1-239a6; si 1a1-292a4; hi 1a1-253a6 (vol. 25-26); N 81, phal chen, ka 1b1-384a3; kha 1b1-385a4; ga 1b1-391a7; nga 1b1-375a4; ca 1b1-397a2; cha 1b1-340a7 (vol. 41-46); C 1030, phal po che, ka 1b1-282a8; kha 1b1-285a5; ga 1b1-293a7; nga 1b1-260a8; ca 1b1-295a2; cha 1b1-284a2 (vol. 89-94); H 94, phal chen, ka 1b1-378a4; kha 1b1-359a4; ga 1b1-386a3; nga 1b1-370a7; ca 1b1-390a7; cha 1b1-341a6 (vol. 41-46); U 44, phal chen, ka 1b1-393a5; kha 1b1-396a5; ga 1b1-396a7; a 1b1-362a6 (vol. 35-38).
Chinese

Dhāraṇīśvararājasūtra
Dhāraṇīśvararājasūtra. (Questions of Dhāraṇīśvararāja Sūtra). Recension information:
Tibetan འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ངེས་པར་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa de bzhin gshegs pa'i snying rje chen po nges par bstan pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=6d25ee16be10e74da4173d9aacb53684&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=kangyur
 • Derge 147, mdo sde, pa 142a1-242b7 (vol. 57), translated by Śīlendrabodhi and Ye shes sde.
 • Also appears in Q 814, mdo sna tshogs, nu 102a1-204b4 (vol. 32, p.271); N 133, mdo sde, da 154b6-321a5 (vol. 57); C 787, mdo mang, pa 96b6-212b4 (vol. 37); H 148, mdo sde, da 153b6-319a5 (vol. 57); J 91, mdo sde, pa 93a6-190b6 (vol. 52); U 147, mdo sde, pa 142a1-242b7 (vol. 57).
Chinese 大哀經 (dà āi jīng), T398, 13 (Texts continues into T397(1-2)): https://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT2012/T0398.html, translated by Dharmarakṣa.

Dṛḍhādhyāśayaparivarta
Dṛḍhādhyāśayaparivarta. (Bodhisattva Dṛḍhādhyāśaya Chapter). Recension information:
Tibetan འཕགས་པ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་བརྟན་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa lhag pa'i bsam pa brtan pa'i le'u zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=ac546306e26ac4a02702ecd2fba4ed29&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=kangyur
 • Derge 224, mdo sde, dza 164a2-173b7 (vol. 63), translated by Surendrabodhi, Prajñāvarman, and Ye shes sde.
 • Also appears in Q 890, mdo sna tshogs, tshu 173a6-183b5 (vol. 35, p.115); N 209, mdo sde, tsa 263a6-277b6 (vol. 63); C 863, mdo mang, dza 218a4-229b6 (vol. 43); H 225, mdo sde, tsa 267a6-282a5 (vol. 63); J 167, mdo sde, dza 184b4-195b1 (vol. 58); U 224, mdo sde, dza 164a2-173b7 (vol. 63).

Ghanavyūhasūtra
Ghanavyūhasūtra. (Sūtra in the Heavily Adorned (Realm)). Recension information:
Tibetan འཕགས་པ་རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa rgyan stug po bkod pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=4c80390678a9883498b73fd877664edb&enc=tibetan_wylie_title&coll=kangyur
 • Derge 110, mdo sde, cha 1b1-55b7 (vol. 50), translated by Jinamitra, Śīlendrabodhi, and Ye shes sde.
 • Also appears in Q 778, mdo sna tshogs, cu 1a1-62b8 (vol. 29, p.131); N 98, mdo sde, cha 1b1-76a5 (vol. 52); C 751, mdo mang, cha 1b1-66a8 (vol. 30); H 113, mdo sde, cha 1b1-86a2 (vol. 52); J 55, mdo sde, cha 1b1-61a1 (vol. 45); U 110, mdo sde, cha 1b1-55b2 (vol. 50).
Chinese

Jingang sanmei jing
*Vajrasamādhisūtra. (Adamantine Absorption Scripture). Recension information:
Tibetan རྡོ་རྗེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡི་གེ།, (rdo rje'i ting nge 'dzin gyi chos kyi yi ge). rKTs Link: https://www.istb.univie.ac.at/kanjur/rktsneu/verif/verif2.php?id=135

- AIBS Columbia Link

 • Derge 135, mdo sde, na 122a1-144b2 (vol. 56).
 • Also appears in Q 803, mdo sna tshogs, du 127b5-152a6 (vol. 32, p.151); N 123, mdo sde, tha 254a4-291a1 (vol. 56); C 776, mdo mang, na 152a3-178a7 (vol. 36); H 138, mdo sde, tha 241a4-276a4 (vol. 56); J 80, mdo sde, na 131a6-156a7 (vol. 51); U 135, mdo sde, na 122a1-144b2 (vol. 56).
Chinese 金剛三昧經 (Jīn gāng sān mèi jīng), T273, 09: https://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT2012/T0273.html.

Kālacakratantra
Kālacakratantra. (Wheel of Time Tantra). Recension information:
Sanskrit परमादिबुद्धोद्ध्रित-श्री-कालचक्र-नाम-तन्त्रराजा (paramādibuddhoddhrita-śrī-kālacakra-nāma-tantrarājā).
 • Kalacakra-tantra and other Texts. Edited by Raghu Vira and Lokesh Chandra. New Delhi: International Academy of Indian Culture, 2 vols. Vol. 1, pp.332-378. (Satapitaka 69,70), 1966.
 • "Kalacakra Studies I." Edited by Hoffmann, Helmut H. R. Central Asiatic Journal 13: 52-73. 1969.
 • "Kalacakra-tantra". Edited by Lokesh Chandra. In Sanskrit Manuscripts from Tibet. New Delhi: International Academy of Indian Culture (Satapitaka 81), 1971.
 • A Critical Edition of Śrī Kālacakratantra-Rāja. Edited by Banerjee, Biswanath. Bibliotheca Indica, 311. Calcutta: The Asiatic Society, 1985.
Tibetan མཆོག་གི་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ལས་ཕྱུང་བ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ། (mchog gi dang po'i sangs rgyas las phyung ba rgyud kyi rgyal po dpal dus kyi 'khor lo zhes bya ba). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=e8f863cf0d8475904a9840df1b478f01&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=kangyur.

Laṅkāvatārasūtra
Laṅkāvatārasūtra (Descent into Laṅka Sūtra). Recension information:
Sanskrit सद्धर्मलङ्कावतारसूत्र, Saddharmalaṅkāvatārasūtra.
Tibetan འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa lang kar gshegs pa'i theg pa chen po'i mdo). rKTs (Resources for Kanjur and Tanjur Studies) Link: https://www.istb.univie.ac.at/kanjur/rktsneu/verif/verif2.php?id=107.
 • Derge 107, mdo sde, vol. 49, ca 56a1-191b7. Note from BCRD: Although the Derge colophon states that this text was translated by 'Gos Chos-grub from Chinese (see also CK 126), earlier catalogs attribute it to a Sanskrit source by an unknown translator.
 • Derge 108, mdo sde, vol. 49, ca 192a1-284b7. Note from BCRD: Although the Derge colophon states that this text was translated by 'Gos Chos-grub from Chinese (see also CK 126), earlier catalogs attribute it to a Sanskrit source by an unknown translator.
Chinese

Mahāmeghasūtra
Mahāmeghasūtra (Great Cloud Sūtra). Recension information:
Sanskrit महामेघसूत्र, Mahāmeghasūtra.
Tibetan འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). rKTs (Resources for Kanjur and Tanjur Studies) Link: https://www.istb.univie.ac.at/kanjur/rktsneu/verif/verif2.php?id=232
Chinese 大方等無想經 (Da fang deng wu xiang jing), T387, 12: https://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT2012/T0387.html, translated by Dharmakṣema.

Mahāparinirvāṇasūtra
Mahāparinirvāṇasūtra (Great Nirvāṇa Sūtra). Recension information:
Sanskrit महापरिनिर्वाणसूत्र (Mahāparinirvāṇasūtra).
Tibetan
Chinese

Saddharmapuṇḍarīkasūtra
Saddharmapuṇḍarīkasūtra (White Lotus of the Excellent Doctrine Sūtra). Recension information:
Sanskrit सद्धर्मपुण्डरीकसूत्र (Saddharmapuṇḍarīkasūtra).
Tibetan དམ་པའི་ཆོས་པད་མ་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, (dam pa'i chos pad ma dkar po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). rKTs (Resources for Kanjur and Tanjur Studies) Link: https://www.istb.univie.ac.at/kanjur/rktsneu/verif/verif2.php?id=113.
Chinese

Saṃdhinirmocanasūtra
Saṃdhinirmocanasūtra. (Mahāyāna Sūtra which Decisively Reveals the Intention). Recension information:
Sanskrit Saṃdhinirmocanasūtra, Sanskrit fragments:
 • Buescher 2007: 102–104 (quotations in Sthiramati’s Triṃśikāvijñaptibhāṣyam, 33.25–34.4 drawn from Saṃdh. §V.5 and §V.7; see also Lévi 1925: 33–34)
 • Matsuda 1995 (complete reconstruction from manuscript of Saṃdh. §IX.1–6)
 • Matsuda 2013 (fragments of Saṃdh. §II.4 and §III.1, fragments of §VIII.39–40, complete reconstruction from manuscript of § VIII.41)
 • Nagao 1964 : 43 (§VIII.20.2 as quoted in the Madhyāntavibhāgabhāṣya)
 • Nagao 1982–1987: I.4, I.7.
 • Tucci 1971: 1 (two verses from Saṃdh. §III.7 that are quoted in Kamalaśīla’s Bhāvanākrama: nimittabandhanāj jantur atho dauṣṭhulabandhanāt / vipaśyanāṃ bhāvayitvā śamathañ ca vimucyata iti) and ibid., p. 22 (a sentence drawn from §VII.15 also quoted in the Bhāvanākrama: ekāntasattvārthavimukhasya ekāntasaṃsārābhisaṃskāravimukhasya [nā] uttarā samyaksaṃbodhir uktā mayeti)
Tibetan འཕགས་པ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགྲེལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa dgongs pa nges par 'grel pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). ISTB Link: https://www.istb.univie.ac.at/kanjur/rktsneu/verif/verif2.php?id=106

Tibetan witnesses:

Bd3.7 vol. 3 (ta) pha 1b1–84a6; C747 mdo sde, ca 1b1–71a7 (vol. 29); Cz082-001 mdo, na 1b1–82a5; D106 mdo sde, ca 1b1–55b7 (vol. 49); Dd031-001 mdo, ca 1b1–69b2; Dk034-001 mdo, na 1b1–87b1; Do mdo sde, da 196a–246b; F156 mdo sde, ba (tsha) 1b1–72a7 (vol. 68); Go19,01 ka 1b–36a6 (vol. 19); Gt028-001 mdo, na 1b1–72b3; H109 mdo sde, ca 1b1–87b7 (vol. 51); He64.6 mdo, wa 62b5–125b8; J51 mdo sde, ca 1b1–59b8 (vol. 44); Kʙ116 mdo sde, ca 1b1–71a1 (vol. 57); Kǫ774 mdo sna tshogs, ngu 1b1–60b7 (vol. 29, p. 1); L82 mdo sde, na 1b1–80b1 (vol. 42); Lg11.8 mdo, da-L74 224b5–276a2; N94 mdo sde, ca 1–81a7 (vol. 51); Ng13.07 mdo pa dgongs 111b3–162a8; Np012-001 mdo, na 1b1–87a7; O23 mdo sde, cha; Pj043-001 mdo, ca 1b1–62b4; Pz045-001 mdo ca 1b1–61a5; R106 mdo sde, ca 1b1–55b7 (vol. 49); S106 mdo sde, na 1b1–80b1 (vol. 63); T107 mdo sde, na 1b1–70b1 (vol. 68); U106 mdo sde, ca 1b1–55b7 (vol. 49); V156 mdo sde, na 1b1–69b6 (vol. 65); X mdo sde, wa 66a–132a; Z137 mdo, na 1b1–93a6 (vol. 59); Dunhuang manuscripts: Stein Tib. n°194 (49 folios); Stein Tib. n°683 (1 folio), see Hakayama 1984–1987; Ablaikit collection IOM, RAS Tib.979/117; Viniścayasaṃgrahaṇī of the Yogācārabhūmi: Degé Tengyur D4038 mdo ’grel (sems tsam), zi 44a–97b; Golden Tengyur GT3542 mdo ’grel (sems tsam), ’i 59b–136a; Peking Tengyur Kǫ5539 mdo ’grel (sems tsam), ’i 47b–109a.
Chinese

Sarvabuddhaviśayāvatārajñānālokālaṃkārasūtra
Sarvabuddhaviśayāvatārajñānālokālaṃkārasūtra. (The Ornament of the Light of Awareness that Enters the Domain of All Buddhas). Recension information:
Sanskrit सर्वबुद्धविशयावतारज्ञानालोकालंकारसूत्र (Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma mahāyānasūtra).
 • Takayasu Kimura, Nobuo Otsuka, Hideaki Kimura, Hisao Takahashi, "Bonbun kotei 'Chikomyoshogon-kyo'; - Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma mahāyānasūtra." In: Kūkai no shiso to bunka [*A Felicitation Volume Presented to Prof. Kicho Onozuka on his seventieth birthday], Tokyo 2004, pp. 1(596)-89(508). GRETIL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/4_rellit/buddh/jnalokau.htm
Tibetan འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa sangs rgyas thams cad kyi yul la 'jug pa'i ye shes snang ba'i rgyan ces bya ba theg pa chen po'i mdo). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=684cf1bba63912dd7d8333e4a99203ed&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=kangyur
 • Derge 100, mdo sde, ga 276a1-305a7 (vol. 47), translated by Surendrabodhi and Ye shes sde.
 • Also appears in Q 768, mdo sna tshogs, khu 301b6-334a8 (vol. 28, p.122).; N 88, mdo sde, ga 416b2-466a6 (vol. 49); C 741, mdo mang, ga 334a5-366a8 (vol. 27); H 103, mdo sde, ga 483a4-535a4 (vol. 49); J 45, mdo sde, ga 290a8-323b8 (vol. 42); U 100, mdo sde, ga 276a1-305a7 (vol. 47).
Chinese

Śrīmālādevīsūtra
Śrīmālādevīsūtra (Lion's Roar of Śrīmālādevī Sūtra). Recension information:
Tibetan འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་ཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa lha mo dpal phreng gi seng ge'i sgra zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). rKTs (Resources for Kanjur and Tanjur Studies) Link: https://www.istb.univie.ac.at/kanjur/rktsneu/verif/verif2.php?id=92.
Chinese

Tathāgatagarbhasūtra
Tathāgatagarbhasūtra. (Tathāgata Essence Sūtra). Recension information:
Tibetan འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa de bzhin gshegs pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). rKTs (Resources for Kanjur and Tanjur Studies) Link: https://www.istb.univie.ac.at/kanjur/rktsneu/verif/verif2.php?id=258.
Chinese

Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtra
Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtra (The Perfection of Wisdom Sūtra called The Diamond Cutter). Recension information:
Sanskrit वज्रच्छेदिकाप्रज्ञापारमितासूत्र, Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtra.
Tibetan འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྡོ་རྗེ་གཅོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa rdo rje gcod pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). rKTs (Resources for Kanjur and Tanjur Studies) Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=fe8dc4d8de32393b3d2e6e0e82d37cfa&enc=tibetan_wylie_title&coll=kangyur.
Chinese
Mongolian
Khotanese

Commentary Sources (104)

ཙོང་ཁ་པ་ (Tsong kha pa)
Drang nges legs bshad snying po. (The Essence of the Explanation of the Provisional and True Meanings). Recension information:
Tibetan Tsong kha pa. དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། (Drang nges legs bshad snying po).
 • In Gsung 'bum/ tsong kha pa (Zhol par khang): The Collected Works of the Incomparable Lord Tsong kha pa Blo bzang grags pa, Vol. 14: 443-670. New Delhi: Mongolian Lama Guru Deva, 1978-1979. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ tsong kha pa (Sku 'bum par ma), Vol. 14: 447-694. Sku 'bum: Sku 'bum byams pa gling, 199?. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ tsong kha pa (Bla brang par ma), Vol. 14: 515-762. Bla brang: Bla brang bkra shis 'khyil, 199?. Buda by BDRC Logo.jpg

Jñānavajra. Tathāgatahṛdayālaṃkāra. (Commentary on the Sūtra of the Descent to Laṅkā entitled Heart Ornament of the Tathāgatas). Recension information:
Tibetan འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་འགྲེལ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ། ('phags pa lang kar gshegs pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo'i 'grel pa de bzhin gshegs pa'i snying po'i rgyan zhes bya ba). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=7110abbfca99fcf4f0ff38ad01a9db01&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=tengyur.
 • Derge 4019, mdo 'grel, pi 1b1-310a7 (vol. 122).
 • Also appears in Q 5520, mdo tshogs 'grel pa, pi 1a1-363a8 (vol.107, p.185-331); N 4288, mdo tshogs 'grel pa, pi 1a1-361 (vol. 131).

ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ (TA ra nA tha)
Sher snying gi tshig 'grel. Recension information:
Tibetan TA ra nA tha. ཤེར་སྙིང་གི་ཚིག་འགྲེལ།, (Sher snying gi tshig 'grel).
 • In Sher snying gi 'grel pa sngon med legs bshad. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, 2004: 13-29. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Sngon med legs bshad bzang spyod 'grel pa sangs rgyas rjes dran byams smon 'grel pa sher phyin snying po'i mdo'i tshig 'grel. 'Dzam thang: Mdo sngags slob gling nang bstan rig gzhung rtsom sgrig tshogs pa, 2010: 116-128. Buda by BDRC Logo.jpg

ཙོང་ཁ་པ་ (Tsong kha pa)
Dbu ma la 'jug pa'i rnam bshad dgongs pa rab gsal. (The Thoroughly Clear Intention: A Detailed Explanation of the Madhyamakāvatāra). Recension information:
Tibetan Tsong kha pa. དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་དགོངས་པ་རབ་གསལ།, (Dbu ma la 'jug pa'i rnam bshad dgongs pa rab gsal).
 • In Gsung 'bum/ tsong kha pa (Zhol par khang): The Collected Works of the Incomparable Lord Tsong kha pa Blo bzang grags pa, Vol. 16: 3-536. New Delhi: Mongolian Lama Guru Deva, 1978-1979. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ tsong kha pa (Sku 'bum par ma), Vol. 16: 7-612. Sku 'bum: Sku 'bum byams pa gling, 199?. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ tsong kha pa (Bla brang par ma), Vol. 16: 5-582. Bla brang: Bla brang bkra shis 'khyil, 199?. Buda by BDRC Logo.jpg

ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ (TA ra nA tha)
'phags ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i dka' 'grel 'gran zla med pa'i rgyal po tshig le'ur byas pa. Recension information:
Tibetan TA ra nA tha. འཕགས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོའི་དཀའ་འགྲེལ་འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་རྒྱལ་པོ་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ།, ('phags ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i dka' 'grel 'gran zla med pa'i rgyal po tshig le'ur byas pa).
 • In Sher snying gi 'grel pa sngon med legs bshad. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, 2004: 4-12. Buda by BDRC Logo.jpg

ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ (Klong chen pa)
Rdzogs pa chen po sems nyid ngal gso'i 'grel pa shing rta chen po. (The Great Chariot: A Commentary to the Great Perfection, Resting in Mind Itself). Recension information:
Tibetan Klong chen pa. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་འགྲེལ་པ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ།, (Rdzogs pa chen po sems nyid ngal gso'i 'grel pa shing rta chen po).
 • In Gsung 'bum/ klong chen rab 'byams dri med 'od zer, Volume 4. Sde dge: Sde dge par khang chen mo, n.d. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Bka' ma shin tu rgyas pa (kaH thog), Volume 100: 1 - Volume 101: 415. Chengdu: kaH thog mkhan po 'jam dbyangs, 1999. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Rdzogs pa chen po ngal gso skor gsum dang rang grol skor gsum bcas pod gsum, Volumes 1-2. A 'dzom chos sgar par khang, 1999. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ dri med 'od zer (Sde dge par ma), Volume 8: 81-779. Sde dge: Sde dge par khang chen mo, 2000. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ dri med 'od zer (Dpal brtsegs/ Mes po'i shul bzhag), Volumes 20-21. Pe cin: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, 2009. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Snga 'gyur bka' ma shin tu rgyas pa, Volumes 105-106. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2009. Buda by BDRC Logo.jpg
 • Thupten Jinpa, ed. སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ། (Rdzogs pa chen po sems nyid ngal gso'i 'grel pa shing rta chen po (Institute of Tibetan Classics)). Volume 3. Download PDF from Thupten Jinpa here.
 • Tsadra Foundation Publication: Rdzogs pa chen po sems nyid ngal gso'i 'grel pa shing rta chen po (Shechen Publications), 2017. 724 pages softcover.

ཙོང་ཁ་པ་ (Tsong kha pa)
Legs bshad gser phreng. (Golden Garland of Excellent Explanation: A Commentary on the Abhisamayālaṃkāra). Recension information:
Tibetan Tsong kha pa. ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་།, (Legs bshad gser phreng).
 • In Gsung 'bum/ tsong kha pa (Zhol par khang): The Collected Works of the Incomparable Lord Tsong kha pa Blo bzang grags pa, Vol. 17: 3-812 and Vol. 18: 6-538. New Delhi: Mongolian Lama Guru Deva, 1978-1979. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ tsong kha pa (Sku 'bum par ma), Vol. 17: 7-880 and Vol. 18: 7-600. Sku 'bum: Sku 'bum byams pa gling, 199?. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ tsong kha pa (Bla brang par ma), Vol. 17: 5-960 and Vol. 18: 5-608. Bla brang: Bla brang bkra shis 'khyil, 199?. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Bstan bcos mngon rtogs rgyan gyi 'grel pa legs bshad gser gyi phreng ba. Mundgod Karnataka, India: 'bras spungs blo gsal gling dpe mdzod khang, 2001. Buda by BDRC Logo.jpg

ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ (TA ra nA tha)
Shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i mdo rnam par bshad pa sngon med legs bshad. Recension information:
Tibetan TA ra nA tha. ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོའི་མདོ་རྣམ་པར་བཤད་པ་སྔོན་མེད་ལེགས་བཤད།, (Shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i mdo rnam par bshad pa sngon med legs bshad).
 • In Sher snying gi 'grel pa sngon med legs bshad. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, 2004. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Sngon med legs bshad bzang spyod 'grel pa sangs rgyas rjes dran byams smon 'grel pa sher phyin snying po'i mdo'i tshig 'grel. 'Dzam thang: Mdo sngags slob gling nang bstan rig gzhung rtsom sgrig tshogs pa, 2010: 1-115. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i mdo rnam par bshad pa sngon med legs bshad. Shimla: Jonang Takten Phuntsok Choeling Buddhist Monastery, 2016. Buda by BDRC Logo.jpg

ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ (Klong chen pa)
Yid bzhin mdzod kyi 'grel pa pad+ma dkar po. (White Lotus: A Commentary on the Wish Fulfilling Treasury). Recension information:
Tibetan Klong chen pa. ཡིད་བཞིན་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་པདྨ་དཀར་པོ།, (Yid bzhin mdzod kyi 'grel pa pad+ma dkar po).
 • In Yid bzhin mdzod kyi 'grel pa pad+ma dkar po. No Publication Data. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Yid bzhin mdzod kyi 'grel pa pad+ma dkar po. No Publication Data. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Yid bzhin mdzod kyi 'grel pa pad+ma dkar po. No Publication Data. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Yid bzhin mdzod kyi 'grel pa pad+ma dkar po. Sde dge: Sde dge par khang chen mo, n.d. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Yid bzhin mdzod kyi 'grel pa pad+ma dkar po. Bylakuppe: Ngagyur Nyingma Institute, 2002. Buda by BDRC Logo.jpg

བཅོམ་ལྡན་རིག་པའི་རལ་གྲི་ (Bcom ldan rig pa'i ral gri)

ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ (Klong chen pa)
Grub mtha' mdzod. (Treasury of Philosophical Tenets). Recension information:
Tibetan Klong chen pa. གྲུབ་མཐའ་མཛོད། (Grub mtha' mdzod).
 • In Mdzod bdun. Vol. 2: 1-654. Khreng tu'u: Bum skyabs, 1999. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Mdzod bdun (a 'dzom par ma). Vol. 7: 1-413. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul, Dpal yul rdzong, A 'dzom chos sgar: A 'dzom chos sgar, 1999. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ dri med 'od zer (Sde dge par ma), Vol. 2: 969-1264. Sde dge: Sde dge par khang chen mo, 2000. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ dri med 'od zer (Dpal brtsegs/ Mes po'i shul bzhag), Vol. 15: 25-360. Pe cin: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, 2009. Buda by BDRC Logo.jpg

ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ (TA ra nA tha)
Dpal dus kyi 'khor lo'i chos bskor gyi byung khungs nyer mkho. (Essential Points on the Origins of the Cycle of Teachings on the Kālacakra). Recension information:
Tibetan TA ra nA tha. དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཆོས་བསྐོར་གྱི་བྱུང་ཁུངས་ཉེར་མཁོ།, (Dpal dus kyi 'khor lo'i chos bskor gyi byung khungs nyer mkho).
 • In Bcom ldan 'das thub pa'i dbang po'i mdzad pa mdo tsam brjod pa mthong bas don ldan sogs: Tāranātha's life of the Buddha and his histories of the Kālacakra and Tārātantra. Edited and reproduced by Ngawang Gelek Demo. With a foreword by D. Seyfort Ruegg. New Delhi: Ngawang Gelek Demo, 1971: 385-427. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ tA ra nA tha (Rtag brtan phun tshongs gling gi par ma), Vol. 2: 1-43. Leh: C. Namgyal and Tsewang Taru, 1982-1987. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ tA ra nA tha ('Dzam thang par ma), Vol. 2: 179-219. 'Dzam thang; Dzam thang dgon, 199-. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ tA ra nA tha (Dpe bsdur ma), Vol. 3: 325-367. Pe cin: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, 2008. Buda by BDRC Logo.jpg

ཙོང་ཁ་པ་ (Tsong kha pa)
Lam rim chen mo. (The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment). Recension information:
Tibetan Tsong kha pa. ལམ་རིམ་ཆེན་མོ། (Lam rim chen mo).
 • In Gsung 'bum/ tsong kha pa (Zhol par khang): The Collected Works of the Incomparable Lord Tsong kha pa Blo bzang grags pa, Vol. 13: 39-1084. New Delhi: Mongolian Lama Guru Deva, 1978-1979. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ tsong kha pa (Sku 'bum par ma), Vol. 13: 7-1044. Sku 'bum: Sku 'bum byams pa gling, 199?. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ tsong kha pa (Bla brang par ma), Vol. 13: 5-1026. Bla brang: Bla brang bkra shis 'khyil, 199?. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Byang chub lam rim che ba. Scanned at the National Library of Mongolia.Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Byang chub lam rim che ba. Bla brang: Bla brang bkra shis 'khyil par khang, n.d. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Lam rim chen mo. Khri ngag dbang chos 'phel. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Dpal mnyam med ri bo dge ldan pa'i gsung rab nying bcud phyogs bsgrigs rin chen nor bu'i phreng ba, Vol. 13: 1-900. Zi Ling: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 2011. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Byang chub lam rim chen mo. Gser rta dzong: Gser thang bla rung lnga rig nang bstan slob gling. Template:Bdrc:MW3CN4810
 • In Lam rim chen mo. New Jersey: Bslab gsum bshad sgrub gling chos tshogs, 2016. Buda by BDRC Logo.jpg

ཐོགས་མེད་ (Asaṅga)
Asaṅga. Ratnagotravibhāgavyākhyā. (Explanatory Commentary on the Treatise on the Ultimate Continuum of the Mahāyāna). Recension information:
Sanskrit रत्नगोत्रविभाग महायानोत्तरतन्त्रशास्त्र . Ratnagotravibhāga Mahāyānottaratantraśāstra.
 • "Ratnagotravibhāga Mahāyānottara-tantraśāstra." Edited by Johnston, Edward Hamilton and Chowdhury, T. The Journal of the Bihar Research Society. 36, App., xvi, pp.1-129, 1950.
 • E. H. Johnston as input by the University of the West. Input by members of the Sanskrit Buddhist Canon Input Project: http://www.dsbcproject.org/canon-text/content/575/2687
Tibetan ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་རྣམ་པར་བཤད་པ།, (theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos rnam par bshad pa). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=a57cda705f284c2308497b3b92331271&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=tengyur
 • Derge 4025, sems tsam, phi 74b1-129a7. (vol. 123), translated by Sajjana and Blo ldan shes rab.
 • Also appears in Q 5526, sems tsam, phi 74b6-135b7 (vol. 108, p.32-56); N 4294, sems tsam, phi 69a3-129b7 (vol. 132).

Dasheng qixin lun, (*Mahāyānaśraddhotpādaśāstra). (Awakening of Faith in the Mahāyāna). Recension information:
Chinese

བོ་དོང་པཎ་ཆེན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ (Bo dong paN chen phyogs las rnam rgyal)
Theg pa chen po'i bstan bcos rgyud bla ma'i 'grel pa. (Commentary on the Great Vehicle Treatise the Sublime Continuum). Recension information:
Tibetan Bo dong paN chen phyogs las rnam rgyal. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བསྟན་བཅོས་རྒྱུད་བླ་མའི་འགྲེལ་པ།, (Theg pa chen po'i bstan bcos rgyud bla ma'i 'grel pa).
 • In Dpal ldan bla ma dam pa thams cad mkhyen pa bo dong phyogs las rnam rgyal gyi gsung 'bum. Encyclopedia Tibetica: The Collected Works of Bo-dong Pan-chen phyogs las rnam rgyal, Vol. 22: 1-253. New Delhi: Tibet House Library Publications, Series 1, 1971. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In 'Phags yul rgyan drug mchog gnyis kyi zhal lung, Vol. 65: 1-134. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, 2015. Buda by BDRC Logo.jpg

བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་ (Bu ston rin chen grub)
Bde gshegs snying po gsal ba'i rgyan. (Ornament That Illuminates and Beautifies the Tathāgata Heart). Recension information:
Tibetan Bu ston rin chen grub. བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་གསལ་བའི་རྒྱན།, (Bde gshegs snying po gsal ba'i rgyan).
 • In The Collected Works of Bu-ston, Vol. 20: 1-78. New Delhi: International Academy of Indian Culture, 1965-1971. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum rin chen grub, Vol. 20: 1-78. Lhasa: Zhol par khang, 2000. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum rin chen grub (bris ma), Vol. 20: 1-106. Pe cin: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, 2008. Buda by BDRC Logo.jpg

བོད་སྤྲུལ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ (Bod sprul mdo sngags bstan pa'i nyi ma)
Stong thun gnad kyi zin thun. (Notes on the Essential Points of Mipam’s Exposition of Buddha-Nature). Recension information:
Tibetan Bod sprul mdo sngags bstan pa'i nyi ma. སྟོང་ཐུན་གནད་ཀྱི་ཟིན་ཐུན།, (Stong thun gnad kyi zin thun).
 • In Gsung 'bum mdo sngags bstan pa'i nyi ma, Vol. 1: 261-274. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2004. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum mdo sngags bstan pa'i nyi ma, Vol. 1: 281-295. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2011. Buda by BDRC Logo.jpg

ཟླ་བ་གྲགས་པ་ (Candrakīrti)
Candrakīrti. Madhyamakāvatāra. (Entrance to the Middle Way). Recension information:
Sanskrit मध्यमकावतार . Madhyamakāvatāra.
 • Madhyamakāvatāra par Candrakīrti. Edited by Louis de La Vallée Poussin. Bibliotheca Buddhica 9. St. Petersburg: Académie des Sciences, 1912. Reprint Biblio Verlag (Osnabrück), 1970; Tokyo, 1977.
 • The Madhyamakāvatāra of Candrakīrti with the Author's Bhāçya. Edited by N. Aiyaswami Sastri. JOR (Madras) 4, 5[1], 6[1], suppl., p.1-48 (MOS4), 1930-1932.
 • Madhyamakavataraḥ. Edited by Tashi Tsering. Chapters 1-5. Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 2005. Input by members of the Sanskrit Buddhist Canon Input Project: http://www.dsbcproject.org/canon-text/book/243
 • Madhyamakāvatāra-kārikā Chapter 6. Edited by Xuezhu Li. Journal of Indian Philosophy 2015. Input by members of the Sanskrit Buddhist Canon Input Project: http://www.dsbcproject.org/canon-text/content/852/2980
Tibetan

དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ། (dbu ma la 'jug pa'i tshig le'ur byas pa) AIBS Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=d2febfd115916b856963bf83b2772728&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=tengyur.

དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བ།, (dbu ma la 'jug pa zhes bya ba). AIBS Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=a05a7c7a2fb4116ac605e8ada54ca56c&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=tengyur.


ཟླ་བ་གྲགས་པ་ (Candrakīrti)
Candrakīrti. Pradīpoddyotana-nāma-ṭīkā. (An Extensive Commentary entitled the Illuminating Lamp). Recension information:
Sanskrit प्रदीपोद्द्योतन-नाम-टीका . Pradīpoddyotana-nāma-ṭīkā.
 • Guhyasamājatantra-pradīpodyotana-ṭīkā-ṣaṭkoṭī-vyākhyā. Edited by Chintaharan Chakravarti. Patna: Kashi Research Institute. Tibetan Sanskrit Works Series No. 25., 1984.
 • "Guhyasamājatantra-pradīpodyotana-ṭīkā-ṣaṭkoṭī-vyākhyā." Edited by Bahulkar, Shrikant. Dhīḥ 48-53. 2009-2013.
Tibetan སྒྲོན་མ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ། (Sgron ma gsal bar byed pa zhes bya ba'i rgya cher bshad pa). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=3fddacd886099c154870c2f96a8d5be5&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=tengyur.

ཕྱྭ་པ་ཆོས་ཀྱི་སེངྒེ་ (Phywa pa chos kyi seng+ge)
Theg pa chen po rgyud bla ma'i bsdus don. (A Synopsis of the Mahāyāna Uttaratantra). Recension information:
Tibetan Phywa pa chos kyi seng+ge. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྡུས་དོན།, (Theg pa chen po rgyud bla ma'i bsdus don). In Bka' gdams gsung 'bum phyogs bsgrigs thengs dang po, Vol. 7: 145-156. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2006. Buda by BDRC Logo.jpg

བཅོམ་ལྡན་རིག་པའི་རལ་གྲི་ (Bcom ldan rig pa'i ral gri)
Theg pa chen po rgyud bla ma rgyan gyi me tog. (Ornamental Flowers: A Commentary on the Mahāyāna Uttaratantra). Recension information:
Tibetan Bcom ldan rig pa'i ral gri. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མ་རྒྱན་གྱི་མེ་ཏོག།, (Theg pa chen po rgyud bla ma rgyan gyi me tog).
 • In Gsung thor bu bcom ldan rig pa'i ral gri, Vol. 1: 195a-209b. No publication information (scanned from microfilm copy of an dbu can and dbu med manuscript). Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Bka' gdams gsung 'bum phyogs bsgrigs thengs gsum pa, Vol. 2: 745-774. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2009. Buda by BDRC Logo.jpg

ཆོས་དབྱིངས་སྟོབས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ (Chos dbyings stobs ldan rdo rje)

བྲག་དཀར་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་བསྟན་འཛིན་སྙན་གྲགས་ (Brag dkar blo bzang dpal ldan bstan 'dzin snyan grags)
Rang stong dang gzhan stong gi khyad par cung zad brjod pa tshul gnyis rnam gsal lung rigs sgron me. Recension information:
Tibetan Brag dkar blo bzang dpal ldan bstan 'dzin snyan grags. རང་སྟོང་དང་གཞན་སྟོང་གི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་བརྗོད་པ་ཚུལ་གཉིས་རྣམ་གསལ་ལུང་རིགས་སྒྲོན་མེ། (Rang stong dang gzhan stong gi khyad par cung zad brjod pa tshul gnyis rnam gsal lung rigs sgron me).
 • In Gsung 'bum/ blo bzang dpal ldan bstan 'dzin snyan grags, Vol. 13: 921-946. Khreng tu'u: Dmangs khrod dpe dkon sdud sgrig khang nas spel, 2001. Buda by BDRC Logo.jpg

བྲག་དཀར་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་བསྟན་འཛིན་སྙན་གྲགས་ (Brag dkar blo bzang dpal ldan bstan 'dzin snyan grags)

འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ ('gro mgon chos rgyal 'phags pa)
Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos kyi bsdus pa'i don. (A Synopsis of the Mahāyāna Uttaratantraśāstra). Recension information:
Tibetan 'gro mgon chos rgyal 'phags pa. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་བསྡུས་པའི་དོན། (Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos kyi bsdus pa'i don).
 • In 'gro mgon chos rgyal 'phags pa'i gsung 'bum, Vol. 4: 1-10. Pe cin: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, 2007. Buda by BDRC Logo.jpg

དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ (Dol po pa)
Bde gshegs snying po'i bkra shis. (The Great Treasure of Faith and Devotion: A Praise to Sugatagarbha). Recension information:
Tibetan Dol po pa shes rab rgyal mtshan. བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་བཀྲ་ཤིས།, (Bde gshegs snying po'i bkra shis).
 • In Gsung 'bum shes rab rgyal mtshan ('dzam thang), Vol. 8: 703-705. 'Dzam thang: 'Dzam thang bsam 'grub nor bu'i gling gi par khang, 1998. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Dpal jo nang ba'i zhal 'don phyogs bsgrigs. Pe cin: Mi rigs dpe skrun khang, 2002: pp. 293-296. Buda by BDRC Logo.jpg

དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ (Dol po pa)
Bka' bsdu bzhi pa'i don bstan rtsis chen po. (The Great Calculation of the Doctrine Which Has the Significance of a Fourth Council). Recension information:
Tibetan Dol po pa shes rab rgyal mtshan. བཀའ་བསྡུ་བཞི་པའི་དོན་བསྟན་རྩིས་ཆེན་པོ།, (Bka' bsdu bzhi pa'i don bstan rtsis chen po).
 • In Gsung 'bum shes rab rgyal mtshan. Paro, Bhutan: Lama Ngodrup and Sherab Drimay, 1984: pp. 363-418. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum shes rab rgyal mtshan ('dzam thang), Vol. 6: 165-202. 'Dzam thang: 'Dzam thang bsam 'grub nor bu'i gling gi par khang, 1998. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Bka' bsdu bzhi pa. Pe cin: Mi rigs dpe skrun khang, 2014. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Bka' bsdu bzhi pa'i rtsa bsdus 'grel gsum gyi shan sbyor ma kun mkhyen dol po'i zhal lung. Tsadra Foundation Tibetan Publications. Kathmandu, Nepal: Ka-Nyam Publications, 2022.

དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ (Dol po pa)
Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos legs bshad nyi ma'i 'od zer. (The Sunlight Exposition: A Commentary on the Mahāyāna Uttaratantra Treatise). Recension information:
Tibetan Dol po pa Shes rab rgyal mtshan. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར།, (Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos legs bshad nyi ma'i 'od zer).
 • In Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos legs bshad nyi ma'i 'od zer sogs. Thimphu: Kusang Topgay, 1976. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Rgyud bla ma'i 'grel pa legs bshad nyi ma'i 'od zer. New Delhi: Delhi karmapae chodhey gyalwae sungrab partun khang, 1976. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ tA ra nA tha (Rtag brtan phun tshongs gling gi par ma), Vol. 17: 227-485. Leh: C. Namgyal and Tsewang Taru, 1982-1987. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ shes rab rgyal mtshan, Vol. 6: 883-1160. New Delhi: Shedrup Books, 1992. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum shes rab rgyal mtshan ('Dzam thang), Vol. 2: 1-198. 'Dzam thang: 'Dzam thang bsam 'grub nor bu'i gling gi par khang, 1998. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Rgyud bla'i 'grel ba legs bshad nyi ma'i 'od zer. s.l: s.n, 2005. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Rgyud bla'i TI ka, Vol. 1: 129-281. Pe cin: Mi rigs dpe skrun khang, 2007. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Jo nang kun mkhyen dol po pa shes rab rgyal mtshan gyi gsung 'bum, Vol. 3: 1-203. Pe cin: Krung go'i bod rig pa'i dpe skrun khang, 2011. Buda by BDRC Logo.jpg

དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ (Dol po pa)
Chos dbyings du ma ro gcig bde gshegs snying po yon tan can gyi mdo sde. (Discourse on the Qualities of Sugatagarbha: The One Taste of the Manifold Dharmadhātu). Recension information:
Tibetan Dol po pa shes rab rgyal mtshan. ཆོས་དབྱིངས་དུ་མ་རོ་གཅིག་ཅེས་བྱ་བ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཡོན་ཏན་ཅན་གྱི་མེ་ལོང་།, (Chos dbyings du ma ro gcig ces bya ba bde gshegs snying po yon tan can gyi me long).
 • Bde gshegs snying po yon tan can gyi me long. In Gsung 'bum shes rab rgyal mtshan. Paro, Bhutan: Lama Ngodrup and Sherab Drimay, 1984: pp. 419-441. Buda by BDRC Logo.jpg
 • Chos dbyings du ma ro gcig bde gshegs snying po'i yon tan can gyi mdo sde. In Gsung 'bum shes rab rgyal mtshan ('dzam thang), Vol. 6: 637-650. 'Dzam thang: 'Dzam thang bsam 'grub nor bu'i gling gi par khang, 1998. Buda by BDRC Logo.jpg

དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ (Dol po pa)
Ri chos nges don rgya mtsho zhes bya ba mthar thug thun mong ma yin pa'i man ngag. (Mountain Dharma: An Ocean of Definitive Meaning). Recension information:
Tibetan Dol po pa Shes rab rgyal mtshan. བཀའ་བསྡུ་བཞི་པའི་དོན་བསྟན་རྩིས་ཆེན་པོ།, (Ri chos nges don rgya mtsho zhes bya ba mthar thug thun mong ma yin pa'i man ngag).