The Bibliography

From Buddha-Nature

Selected Bibliography & Resources
This is the most complete bibliography of academic and related references on the concept of buddha-nature and the Mahāyānottaratantraśāstra and its commentaries. On this page you can find secondary sources first, followed by multimedia citations with links and then primary source citations with links to relevant recension information and online resources in each available language.
812 Citations

Academic Sources (582)[edit]


Multimedia Sources (255)

Sutra Sources (25)

Mahāmeghasūtra
Mahāmeghasūtra (Great Cloud Sūtra). Recension information:
Sanskrit महामेघसूत्र, Mahāmeghasūtra.
Tibetan འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=2427cf2bdfbb918dd63743d7f502678c&enc=tibetan_wylie_title&coll=kangyur
 • Derge 232, mdo sde, wa 113a1-214b7 (vol. 64). Translated by Surendrabodhi and Ye shes sde.
 • Also appears in Q 898, mdo sna tshogs, dzu 121a4-237a6 (vol. 35, p.220); N 217, mdo sde, tsha 175b6-331a1 (vol. 64); C 871, mdo mang, wa 141a4-266b2 (vol. 44); H 233, mdo sde, tsha 180a6-337b7 (vol. 64); J 175, mdo sde, wa 134b8-257b4 (vol. 59); U 232, mdo sde, wa 113a1-214b7 (vol. 64).
Chinese 大方等無想經 (Da fang deng wu xiang jing), T387, 12: https://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT2012/T0387.html, translated by Dharmakṣema.

Lalitavistarasūtra
Lalitavistarasūtra (The Sūtra called "The Play in Full"). Recension information:
Sanskrit ललितविस्तरसूत्र, Lalitavistarasūtra.
Tibetan འཕགས་པ་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa rgya cher rol pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). rKTs (Resources for Kanjur and Tanjur Studies) Link: https://www.istb.univie.ac.at/kanjur/rktsneu/verif/verif2.php?id=95.
 • Derge 95, mdo sde, kha 1b1-216b7 (vol. 46), translated by Jinamitra, Dānaśīla, Munivarman, and Ye shes sde.
 • Also appears in Q 763, mdo sna tshogs, ku 1a1-246a5 (vol. 27, p.153); N 83, mdo sde, kha 1b1-329a6 (vol. 48); C 736, mdo mang, kha 1b1-268b5 (vol. 26); H 96, mdo sde, kha 1b1-352a6 (vol. 48); J 40, mdo sde, kha 1b1-246b6 (vol. 41); U 95, mdo sde, kha 1b1-216b7 (vol. 46).
Chinese .

Atyayajñānasūtra
Atyayajñānasūtra. (Sūtra on Wisdom at Death). Recension information:
Tibetan འཕགས་པ་འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། ('phags pa 'da' ka ye shes zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=cc9c33121e06ebe32cd4aefb8e049e8d&enc=tibetan_wylie_title&coll=kangyur.
 • Derge 122, mdo sde, tha 153a1-153b1 (vol. 54).
 • Also appears in Q 790, mdo sna tshogs, tu 159a1-159b2 (vol. 31, p.209); N 109, mdo sde, nya 234b7-235b5 (vol. 54); C 783, mdo mang, tha 171a7-171b8 (vol. 34); H 124, mdo sde, nya 225b7-226b5 (vol. 54); J 67, mdo sde, tha 148b5-149a6 (vol. 49); U 122, mdo sde, tha 151b5-152a5 (vol. 54).

Saṃdhinirmocanasūtra
Saṃdhinirmocanasūtra. (Mahāyāna Sūtra which Decisively Reveals the Intention). Recension information:
Sanskrit Saṃdhinirmocanasūtra, Sanskrit fragments:
 • Buescher 2007: 102–104 (quotations in Sthiramati’s Triṃśikāvijñaptibhāṣyam, 33.25–34.4 drawn from Saṃdh. §V.5 and §V.7; see also Lévi 1925: 33–34)
 • Matsuda 1995 (complete reconstruction from manuscript of Saṃdh. §IX.1–6)
 • Matsuda 2013 (fragments of Saṃdh. §II.4 and §III.1, fragments of §VIII.39–40, complete reconstruction from manuscript of § VIII.41)
 • Nagao 1964 : 43 (§VIII.20.2 as quoted in the Madhyāntavibhāgabhāṣya)
 • Nagao 1982–1987: I.4, I.7.
 • Tucci 1971: 1 (two verses from Saṃdh. §III.7 that are quoted in Kamalaśīla’s Bhāvanākrama: nimittabandhanāj jantur atho dauṣṭhulabandhanāt / vipaśyanāṃ bhāvayitvā śamathañ ca vimucyata iti) and ibid., p. 22 (a sentence drawn from §VII.15 also quoted in the Bhāvanākrama: ekāntasattvārthavimukhasya ekāntasaṃsārābhisaṃskāravimukhasya [nā] uttarā samyaksaṃbodhir uktā mayeti)
Tibetan འཕགས་པ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགྲེལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa dgongs pa nges par 'grel pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). ISTB Link: https://www.istb.univie.ac.at/kanjur/rktsneu/verif/verif2.php?id=106

Tibetan witnesses:

Bd3.7 vol. 3 (ta) pha 1b1–84a6; C747 mdo sde, ca 1b1–71a7 (vol. 29); Cz082-001 mdo, na 1b1–82a5; D106 mdo sde, ca 1b1–55b7 (vol. 49); Dd031-001 mdo, ca 1b1–69b2; Dk034-001 mdo, na 1b1–87b1; Do mdo sde, da 196a–246b; F156 mdo sde, ba (tsha) 1b1–72a7 (vol. 68); Go19,01 ka 1b–36a6 (vol. 19); Gt028-001 mdo, na 1b1–72b3; H109 mdo sde, ca 1b1–87b7 (vol. 51); He64.6 mdo, wa 62b5–125b8; J51 mdo sde, ca 1b1–59b8 (vol. 44); Kʙ116 mdo sde, ca 1b1–71a1 (vol. 57); Kǫ774 mdo sna tshogs, ngu 1b1–60b7 (vol. 29, p. 1); L82 mdo sde, na 1b1–80b1 (vol. 42); Lg11.8 mdo, da-L74 224b5–276a2; N94 mdo sde, ca 1–81a7 (vol. 51); Ng13.07 mdo pa dgongs 111b3–162a8; Np012-001 mdo, na 1b1–87a7; O23 mdo sde, cha; Pj043-001 mdo, ca 1b1–62b4; Pz045-001 mdo ca 1b1–61a5; R106 mdo sde, ca 1b1–55b7 (vol. 49); S106 mdo sde, na 1b1–80b1 (vol. 63); T107 mdo sde, na 1b1–70b1 (vol. 68); U106 mdo sde, ca 1b1–55b7 (vol. 49); V156 mdo sde, na 1b1–69b6 (vol. 65); X mdo sde, wa 66a–132a; Z137 mdo, na 1b1–93a6 (vol. 59); Dunhuang manuscripts: Stein Tib. n°194 (49 folios); Stein Tib. n°683 (1 folio), see Hakayama 1984–1987; Ablaikit collection IOM, RAS Tib.979/117; Viniścayasaṃgrahaṇī of the Yogācārabhūmi: Degé Tengyur D4038 mdo ’grel (sems tsam), zi 44a–97b; Golden Tengyur GT3542 mdo ’grel (sems tsam), ’i 59b–136a; Peking Tengyur Kǫ5539 mdo ’grel (sems tsam), ’i 47b–109a.
Chinese

Jingang sanmei jing
*Vajrasamādhisūtra. (Adamantine Absorption Scripture). Recension information:
Tibetan རྡོ་རྗེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡི་གེ།, (rdo rje'i ting nge 'dzin gyi chos kyi yi ge). rKTs Link: https://www.istb.univie.ac.at/kanjur/rktsneu/verif/verif2.php?id=135

- AIBS Columbia Link

 • Derge 135, mdo sde, na 122a1-144b2 (vol. 56).
 • Also appears in Q 803, mdo sna tshogs, du 127b5-152a6 (vol. 32, p.151); N 123, mdo sde, tha 254a4-291a1 (vol. 56); C 776, mdo mang, na 152a3-178a7 (vol. 36); H 138, mdo sde, tha 241a4-276a4 (vol. 56); J 80, mdo sde, na 131a6-156a7 (vol. 51); U 135, mdo sde, na 122a1-144b2 (vol. 56).
Chinese 金剛三昧經 (Jīn gāng sān mèi jīng), T273, 09: https://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT2012/T0273.html.

Abhidharmamahāyānasūtra
Abhidharmamahāyānasūtra. (Higher Knowledge Sūtra). Recension information:
No Longer Extant Fragments of this work only exist in quotations that appear in other texts, most of which can be traced to the Mahāyānasaṃgraha.

Aṅgulimālīyasūtra
Aṅgulimālīyasūtra (The Discourse for Aṅgulimāla). Recension information:
Sanskrit आर्याङ्गुलिमालीयनाममहायानसूत्र (Āryāṅgulimālīyanāmamahāyānasūtra). Waldschmidt, Ernst. "Aṅgulimālasūtra." Sanskrit-handschriften aus der Turfanfunden. (Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutschland 10[l-4]) Wiesbaden. Teil I:160, 1965.
Tibetan འཕགས་པ་སོར་མོའི་ཕྲེང་བ་ལ་ཕན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa sor mo'i phreng ba la phan pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=de3bcf4857cdca17f276b3c34e2d2cb1&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=kangyur
 • Derge 213, mdo sde, tsha 126a1-206b7 (vol. 62), translated by Śākyaprabha, Dharmatāśīla, and Tong Ācārya.
 • Also appears in Q 879, mdo sna tshogs, tsu 133b2-215a1 (vol. 34, p.207); N 198, mdo sde, ma 207b7-332a3 (vol. 62); C 852, mdo mang, tsha 146b1-243a8 (vol. 42); H 214, mdo sde, ma 196a7-315b5 (vol. 62); J 156, mdo sde, tsha 144a1-229b4 (vol. 57); U 213, mdo sde, tsha 126a1-206b7 (vol. 62).
Chinese 央掘魔羅經 (Yang jue mo luo jing), T120, 02: https://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT2012/T0120.html, translated by Guṇabhadra.

Anūnatvāpūrṇatvanirdeśaparivarta
Anūnatvāpūrṇatvanirdeśaparivarta. (The Discourse on Neither Increase nor Decrease). Recension information:
Chinese

Buddhāvataṃsakasūtra
Buddhāvataṃsakasūtra. (Scripture of the Garland of Buddhas). Recension information:
Sanskrit बुद्धावतंसकसूत्र (Buddhāvataṃsakasūtra). Only the following chapters extant in Sanskrit:
 • दशभूमिकसूत्र, (Daśabhūmikasūtra). Edited by Vaidya, P. L. Darbhanga: The Mithila Institute, 1967. Input by members of the Sanskrit Buddhist Canon Input Project: http://www.dsbcproject.org/canon-text/book/39.
 • गण्डव्यूहसूत्र, (Gaṇḍavyūhasūtra). Edited by Vaidya, P. L. Darbhanga: The Mithila Institute, 1960. Input by members of the Sanskrit Buddhist Canon Input Project: http://www.dsbcproject.org/canon-text/book/40.
Tibetan སངས་རྒྱས་ཕལ་པོ་ཆེ་ཞེས་བྱ་བ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, (sangs rgyas phal po che zhes bya ba shin tu rgyas pa chen po'i mdo). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=1c1ab5165926554d8f89e9da520a2318&enc=tibetan_wylie_title&coll=kangyur
 • Derge 44, phal chen, ka 1b1-393a5; kha 1b1-396a6; ga 1b1-396a7; a 1b1-363a6 (vol. 35-38), translated by Jinamitra, Surendrabodhi, and Ye shes sde. Revised by Lo chen Vairocana.
 • Also appears in Q 761, phal chen, yi 1a1-264a6; ri 1a1-272a5; li 1a1-277a4; shi 1a1-239a6; si 1a1-292a4; hi 1a1-253a6 (vol. 25-26); N 81, phal chen, ka 1b1-384a3; kha 1b1-385a4; ga 1b1-391a7; nga 1b1-375a4; ca 1b1-397a2; cha 1b1-340a7 (vol. 41-46); C 1030, phal po che, ka 1b1-282a8; kha 1b1-285a5; ga 1b1-293a7; nga 1b1-260a8; ca 1b1-295a2; cha 1b1-284a2 (vol. 89-94); H 94, phal chen, ka 1b1-378a4; kha 1b1-359a4; ga 1b1-386a3; nga 1b1-370a7; ca 1b1-390a7; cha 1b1-341a6 (vol. 41-46); U 44, phal chen, ka 1b1-393a5; kha 1b1-396a5; ga 1b1-396a7; a 1b1-362a6 (vol. 35-38).
Chinese

Dhāraṇīśvararājasūtra
Dhāraṇīśvararājasūtra. (Questions of Dhāraṇīśvararāja Sūtra). Recension information:
Tibetan འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ངེས་པར་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa de bzhin gshegs pa'i snying rje chen po nges par bstan pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=6d25ee16be10e74da4173d9aacb53684&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=kangyur
 • Derge 147, mdo sde, pa 142a1-242b7 (vol. 57), translated by Śīlendrabodhi and Ye shes sde.
 • Also appears in Q 814, mdo sna tshogs, nu 102a1-204b4 (vol. 32, p.271); N 133, mdo sde, da 154b6-321a5 (vol. 57); C 787, mdo mang, pa 96b6-212b4 (vol. 37); H 148, mdo sde, da 153b6-319a5 (vol. 57); J 91, mdo sde, pa 93a6-190b6 (vol. 52); U 147, mdo sde, pa 142a1-242b7 (vol. 57).
Chinese 大哀經 (dà āi jīng), T398, 13 (Texts continues into T397(1-2)): https://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT2012/T0398.html, translated by Dharmarakṣa.

Dṛḍhādhyāśayaparivarta
Dṛḍhādhyāśayaparivarta. (Bodhisattva Dṛḍhādhyāśaya Chapter). Recension information:
Tibetan འཕགས་པ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་བརྟན་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa lhag pa'i bsam pa brtan pa'i le'u zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=ac546306e26ac4a02702ecd2fba4ed29&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=kangyur
 • Derge 224, mdo sde, dza 164a2-173b7 (vol. 63), translated by Surendrabodhi, Prajñāvarman, and Ye shes sde.
 • Also appears in Q 890, mdo sna tshogs, tshu 173a6-183b5 (vol. 35, p.115); N 209, mdo sde, tsa 263a6-277b6 (vol. 63); C 863, mdo mang, dza 218a4-229b6 (vol. 43); H 225, mdo sde, tsa 267a6-282a5 (vol. 63); J 167, mdo sde, dza 184b4-195b1 (vol. 58); U 224, mdo sde, dza 164a2-173b7 (vol. 63).

Gaganagañjaparipṛcchāsūtra
Gaganagañjaparipṛcchāsūtra. (Questions of Gaganagañja Sūtra). Recension information:
Tibetan འཕགས་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa nam mkha mdzod kyis zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). rKTs (Resources for Kanjur and Tanjur Studies) Link: https://www.istb.univie.ac.at/kanjur/rktsneu/verif/verif2.php?id=148.
 • Derge 148, mdo sde, pa 243a1-330a7 (vol. 57), translated by Vijayaśīla, Śīlendrabodhi and Ye shes sde.
 • Also appears in Q 815, mdo sna tshogs, nu 204b4-293a3 (vol. 33, p.1); N 134, mdo sde, da 321a5-470b7 (vol. 57); C 788, mdo mang, pa 212b4-312a7 (vol. 37); H 149, mdo sde, da 319a5-460b7 (vol. 57); J 92, mdo sde, pa 190b6-277b5 (vol. 52); U 148, mdo sde, pa 243a1-330a7 (vol. 57).
Chinese

Ghanavyūhasūtra
Ghanavyūhasūtra. (Sūtra in the Heavily Adorned (Realm)). Recension information:
Tibetan འཕགས་པ་རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa rgyan stug po bkod pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=4c80390678a9883498b73fd877664edb&enc=tibetan_wylie_title&coll=kangyur
 • Derge 110, mdo sde, cha 1b1-55b7 (vol. 50), translated by Jinamitra, Śīlendrabodhi, and Ye shes sde.
 • Also appears in Q 778, mdo sna tshogs, cu 1a1-62b8 (vol. 29, p.131); N 98, mdo sde, cha 1b1-76a5 (vol. 52); C 751, mdo mang, cha 1b1-66a8 (vol. 30); H 113, mdo sde, cha 1b1-86a2 (vol. 52); J 55, mdo sde, cha 1b1-61a1 (vol. 45); U 110, mdo sde, cha 1b1-55b2 (vol. 50).
Chinese

Kālacakratantra
Kālacakratantra. (Wheel of Time Tantra). Recension information:
Sanskrit परमादिबुद्धोद्ध्रित-श्री-कालचक्र-नाम-तन्त्रराजा (paramādibuddhoddhrita-śrī-kālacakra-nāma-tantrarājā).
 • Kalacakra-tantra and other Texts. Edited by Raghu Vira and Lokesh Chandra. New Delhi: International Academy of Indian Culture, 2 vols. Vol. 1, pp.332-378. (Satapitaka 69,70), 1966.
 • "Kalacakra Studies I." Edited by Hoffmann, Helmut H. R. Central Asiatic Journal 13: 52-73. 1969.
 • "Kalacakra-tantra". Edited by Lokesh Chandra. In Sanskrit Manuscripts from Tibet. New Delhi: International Academy of Indian Culture (Satapitaka 81), 1971.
 • A Critical Edition of Śrī Kālacakratantra-Rāja. Edited by Banerjee, Biswanath. Bibliotheca Indica, 311. Calcutta: The Asiatic Society, 1985.
Tibetan མཆོག་གི་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ལས་ཕྱུང་བ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ། (mchog gi dang po'i sangs rgyas las phyung ba rgyud kyi rgyal po dpal dus kyi 'khor lo zhes bya ba). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=e8f863cf0d8475904a9840df1b478f01&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=kangyur.

Laṅkāvatārasūtra
Laṅkāvatārasūtra (Descent into Laṅka Sūtra). Recension information:
Sanskrit सद्धर्मलङ्कावतारसूत्र, Saddharmalaṅkāvatārasūtra.
 • Saddharmalaṅkāvatārasūtram. Edited by Vaidya, P. L. Darbhanga, Bihar: The Mithila Institute of Post Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning, 1963. http://www.dsbcproject.org/canon-text/book/53.
 • The Laṅkāvatāra-sūtra. Edited by Nanjō, Bunyū. Bibliotheca Otaniensia 1. Kyōto: Otani Daigaku, 1923. https://archive.org/details/dli.ernet.313027/mode/2up.
 • Laṅkāvatāra-sūtra: Sanskrit Manuscripts from Nepal. Edited by Chandra, Lokesh. Śatapiṭaka 234. New Delhi: International Academy of Indian Culture, 1977.
 • Laṅkāvatāra-sūtram. Edited by Das, Sarat Chandra, and Satis Chandra Vidyabhusana. Calcutta: Buddhist Text Society, 1900. Hathitrust e-book Full View; Google e-book
Tibetan འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa lang kar gshegs pa'i theg pa chen po'i mdo). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=805475c8dfc22727292d037af7c4a10f&enc=tibetan_wylie_title&coll=kangyur.
 • Derge 107, mdo sde, ca 56a1-191b7 (vol. 49). Note from BCRD: Although the Derge colophon states that this text was translated by 'Gos Chos-grub from Chinese (see also CK 126), earlier catalogs attribute it to a Sanskrit source by an unknown translator.
 • Derge 108, mdo sde, ca 192a1-284b7 (vol. 49). Note from BCRD: Although the Derge colophon states that this text was translated by 'Gos Chos-grub from Chinese (see also CK 126), earlier catalogs attribute it to a Sanskrit source by an unknown translator.
 • Also appears in Q 775, mdo sna tshogs, ngu 60b7-208b2 (vol. 29, p.26); N 95, mdo sde, ca 81a7-298a3 (vol. 51); C 748, mdo mang, ca 71a7-239a3 (vol. 29); H 110, mdo sde, ca 87b7-307a4 (vol. 51); J 52, mdo sde, ca 60a1-207b1 (vol. 44); U 107, mdo sde, ca 56a1-191b7 (vol. 49); Q 776, mdo sna tshogs, ngu 208b3-313a8 (vol. 29, p.85); N 96, mdo sde, ca 298a3-456b5 (vol. 51); C 749, mdo mang, ca 239a3-351a1 (vol. 29); H 111, mdo sde, ca 307a4-462a2 (vol. 51); J 53, mdo sde, ca 207b2-306b1 (vol. 44); U 108, mdo sde, ca 191b7-284b7 (vol. 49).
Chinese

Mahābherīsūtra
Mahābherīsūtra. (Great Drum Sūtra). Recension information:
Tibetan འཕགས་པ་རྔ་བོ་ཆེ་ཆེན་པོའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa rnga bo che chen po'i le'u zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=813e9a7179d24fb8afde6d445003c072&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=kangyur
 • Derge 222, mdo sde, dza 84b5-126b7 (vol. 63), translated by Vidyākaraprabha and Dpal gyi lhun po, revised by Ska ba Dpal brtsegs.
 • Also appears in Q 888, mdo sna tshogs, tshu 88b5-134a1 (vol. 35, p.81); N 207, mdo sde, tsa 142b1-208b2 (vol. 63); C 861, mdo mang, dza 117b4-172b6 (vol. 43); H 223, mdo sde, tsa 141a3-208b4 (vol. 63); J 165, mdo sde, dza 94a1-142a1 (vol. 58); U 222, mdo sde, dza 84b5-126b7 (vol. 63).
Chinese 大法鼓經 (Dà fǎ gǔ jīng), T270, 09: https://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT2012/T0270.html, translated by Guṇabhadra.

Mahāparinirvāṇasūtra
Mahāparinirvāṇasūtra. (Great Nirvāṇa Sūtra). Recension information:
Sanskrit महापरिनिर्वाणसूत्र (Mahāparinirvāṇasūtra).
 • Thomas, Frederick William. "Mahāparinirvāṇa-sūtra," in A.F. Rudolf Hoernle, Manuscript Remains of Buddhist Literature Found in Eastern Turkestan. Oxford: Clarendon Pr., p. 94-97, 1916.
 • Yuyama Akira. Fragments of the Mahāyāna Mahāparinirvāṇasūtra: 1. Koyasan Manuscript. Tokyo: Reiyukai Library (Studia Philologica Buddhica), 1981.
Tibetan


Chinese

Ratnacūḍaparipṛcchāsūtra
Ratnacūḍaparipṛcchāsūtra. (Questions of Ratnacūḍa Sūtra). Recension information:
Tibetan འཕགས་པ་གཙུག་ན་རིན་པོ་ཆེས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa gtsug na rin po ches zhus pa zhes bya pa theg pa chen po'i mdo). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=fcc677b81a4136ae5bba407347f7a661&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=kangyur
 • Derge 91, dkon brtsegs, cha 210a1-254b7 (vol. 44), translated by Kamalaśīla and Dharmatāśīla.
 • Also appears in Q 760(47), dkon brtsegs, 'i 204a1-257a8 (vol. 24, p.229); N 78, dkon brtsegs, cha 349a4-419a6 (vol. 40); C 1029(47), dkon brtsegs, cha 222a8-273a1 (vol. 88); H 91, dkon brtsegs, cha 350a5-418a6 (vol. 40); J 346, dkon brtsegs, cha 226a8-277a1 (vol. 83); U 91, dkon brtsegs, cha 210a1-254b7 (vol. 44).
Chinese 寶髻菩薩會 (Bǎo jì pú sà huì), in Ratnakūṭa 大寶積經 (Dà bǎo jī jīng), T310 (47), 11: https://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT2012/T0310.html, translated by Bodhiruci.

Ratnadārikāsūtra
Ratnadārikāsūtra. (Questions of Ratnadārikā Sūtra), i.e. the Mahāyānopadeśasūtra, (Sūtra of Quintessential Instructions on the Great Vehicle), Recension information:
Tibetan འཕགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa theg pa chen po'i man ngag ces bya ba theg pa chen po'i mdo). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=954f3d9c7f72b1876077777b214c5f30&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=kangyur
 • Derge 169, mdo sde, ba 260a1-307a7 (vol. 59), translated by Jinamitra, Dānaśīla, and Ye shes sde.
 • Also appears in Q 836, mdo sna tshogs, phu 273b6-323a6 (vol. 33, p.287); N 155, mdo sde, pa 418b6-498a4 (vol. 59); C 809, mdo mang, ba 305b7-370b1 (vol. 39); H 170, mdo sde, pa 412a6-490a3 (vol. 59); J 113, dmdo sde, ba 260a5-305a1 (vol. 54); U 169, mdo sde, ba 260a1-307a7 (vol. 59).
Chinese 大方等大集經 (Dà fāng děng dà jí jīng), T397 (3), 13: https://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT2012/T0397.html.

Saddharmapuṇḍarīkasūtra
Saddharmapuṇḍarīkasūtra. (White Lotus of the Excellent Doctrine Sūtra). Recension information:
Sanskrit सद्धर्मपुण्डरीकसूत्र (saddharmapuṇḍarīka-nāma-mahāyāna-sūtra).
 • Sad-dharma-puṇḍarīka-sūtra. Collection of Sanskrit manuscripts on paper and palm leaves: Matsunami No(s). 408-415. 東京大学東洋文化研究所 [ Institute of Oriental Culture. University of Tokyo ]. http://utlsktms.ioc.u-tokyo.ac.jp/detail.php?key=1097
 • Thomas, Frederick William and Lüders, Heinrich. "Saddharmapuṇḍarika," in A.F. Rudolf Hoernle, Manuscript Remains of Buddhist Literature Found in Eastern Turkestan. Oxford: Clarendon Pr., p. 132-166; repr. in part in Ksanika Saha, Buddhism and Buddhist Literature in Central Asia. Calcutta: Firma K.L. Mukhopadhyay (1970), p. 76-79, 1916.
 • Kawaguchi, Ekai and Ikeda, Chotatsu. Saddharmapundarīkam nāma mahāyāna sūtram. Tokyo: Bonbun Hokekyo Hanpukai, 1916; 2nd ed. 1956.
Tibetan དམ་པའི་ཆོས་པད་མ་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, (dam pa'i chos pad ma dkar po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=c4776c25e2aa045ea5f14271cc26ec3b&enc=tibetan_script_title&coll=kangyur
 • Derge 113, mdo sde, ja 1b1-180b7 (vol. 51), translated by Surendrabodhi and Ye shes sde.
 • Also appears in Q 781, mdo sna tshogs, chu 1a1-205a5 (vol. 30, p.1); N 101, mdo sde, ja 1b1-281b5 (vol. 53); C 754, mdo mang, ja 1b1-212b6 (vol. 31); H 116, mdo sde, ja 1b1-285b2 (vol. 53); J 58, padma dkar po, ja 1b1-198a2 (vol. 46); U 113, mdo sde, ja 1b1-180b7 (vol. 51).
Chinese

Sarvabuddhaviśayāvatārajñānālokālaṃkārasūtra
Sarvabuddhaviśayāvatārajñānālokālaṃkārasūtra. (The Ornament of the Light of Awareness that Enters the Domain of All Buddhas). Recension information:
Sanskrit सर्वबुद्धविशयावतारज्ञानालोकालंकारसूत्र (Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma mahāyānasūtra).
 • Takayasu Kimura, Nobuo Otsuka, Hideaki Kimura, Hisao Takahashi, "Bonbun kotei 'Chikomyoshogon-kyo'; - Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma mahāyānasūtra." In: Kūkai no shiso to bunka [*A Felicitation Volume Presented to Prof. Kicho Onozuka on his seventieth birthday], Tokyo 2004, pp. 1(596)-89(508). GRETIL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/4_rellit/buddh/jnalokau.htm
Tibetan འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa sangs rgyas thams cad kyi yul la 'jug pa'i ye shes snang ba'i rgyan ces bya ba theg pa chen po'i mdo). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=684cf1bba63912dd7d8333e4a99203ed&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=kangyur
 • Derge 100, mdo sde, ga 276a1-305a7 (vol. 47), translated by Surendrabodhi and Ye shes sde.
 • Also appears in Q 768, mdo sna tshogs, khu 301b6-334a8 (vol. 28, p.122).; N 88, mdo sde, ga 416b2-466a6 (vol. 49); C 741, mdo mang, ga 334a5-366a8 (vol. 27); H 103, mdo sde, ga 483a4-535a4 (vol. 49); J 45, mdo sde, ga 290a8-323b8 (vol. 42); U 100, mdo sde, ga 276a1-305a7 (vol. 47).
Chinese

Sekoddeśa
Sekoddeśa. (Concise Presentation of Initiation). Recension information:
Tibetan དབང་མདོར་བསྟན་པ། (dbang mdor bstan pa). AIBS Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=7d401e04e3befb0389cc24f6dc7ca560&enc=tibetan_wylie_title&coll=kangyur.
 • Derge 361, rgyud, ka 14a1-21a6 (vol. 77), translated by Somanātha and 'Bro lo tsA ba shes rab grags pa; revised by Rin chen rgyal mtshan.
 • Also appears in Q 3, rgyud, ka 16a1-23a8 (vol. 1, p.124); N 363, rgyud, ka 18b6-28b3 (vol. 80); C 2, rgyud, ka 16a3-24a7 (vol. 1); H 370, rgyud, ka 19a4-28b5 (vol. 79); J 350, rgyud 'bum, ka 15a1-24a2 (vol. 84); U 363, rgyud 'bum, ka 14a1-21a7 (vol. 78).

Śrīmālādevīsūtra
Śrīmālādevīsūtra. (Lion's Roar of Śrīmālādevī Sūtra). Recension information:
Tibetan འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་ཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa lha mo dpal phreng gi seng ge'i sgra zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=6669c389cfa724d10b269fed2cacbb9f&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=kangyur
 • Derge 92, dkon brtsegs, cha 255a1-277b7 (vol. 44), translated by Jinamitra, Surendrabodhi, and Ye shes sde.
 • Also appears in Q 760(48), dkon brtsegs, 'i 257b1-285a7 (vol. 24, p.251); N 79, dkon brtsegs, cha 419a6-455b4 (vol. 40); C 1029(48), dkon brtsegs, cha 273a1-298b1 (vol. 88); H 92, dkon brtsegs, cha 418a6-454a4 (vol. 40); J 347, dkon brtsegs, cha 277a1-303a4 (vol. 83); U 92, dkon brtsegs, cha 255a1-277b7 (vol. 44).
Chinese

Tathāgatagarbhasūtra
Tathāgatagarbhasūtra. (Tathāgata Essence Sūtra). Recension information:
Tibetan འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa de bzhin gshegs pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). rKTs (Resources for Kanjur and Tanjur Studies) Link: https://www.istb.univie.ac.at/kanjur/rktsneu/verif/verif2.php?id=258.
 • Derge 258, mdo sde, za 245b2-259b4 (vol. 66), translated by Śākyaprabha and Ye shes sde.
 • Also appears in Q 924, mdo sna tshogs, zhu 259b4-274a1 (vol. 36, p.240); N 243, mdo sde, wa 350b3-371a1 (vol. 66); C 897, mdo mang, za 274a8-289a4 (vol. 46); H 260, mdo sde, zha 1b1-24a2 (vol. 67); J 200, mdo sde, za 261b4-276b6 (vol. 61); U 258, mdo sde, za 245b2-259b4 (vol. 66).
Chinese

Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśa
Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśa. (Sūtra Showing the Realm of the Inconceivable Qualities and Wisdom of the Tathāgatas). Recension information:
Tibetan འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ཡེ་ཤེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa de bzhin gshegs pa'i yon tan dang ye shes bsam gyis mi khyab pa'i yul la 'jug pa bstan pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=572a8adcd337a4a045fa0e969a3d56fb&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=kangyur
 • Derge 185, mdo sde, tsa 106a1-143b4 (vol. 61), translated by Jñānagarbha and Ye shes sde.
 • Also appears in Q 852, mdo sna tshogs, mu 116a3-153b7 (vol. 34, p.174); N 171, mdo sde, ba 167a2-228a3 (vol. 61); C 825, mdo mang, tsa 128a5-173b2 (vol. 41); H 186, mdo sde, ba 167a3-226a2 (vol. 61); J 129, mdo sde, tsa 122b1-164a8 (vol. 56); U 185, mdo sde, tsa 106a1-143b4 (vol. 61).
Chinese

Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtra
Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtra. (The Perfection of Wisdom Sūtra called The Diamond Cutter). Recension information:
Sanskrit वज्रच्छेदिकाप्रज्ञापारमितासूत्र (vajracchedikā-nāma-prajñāpāramitā-mahāyāna-sūtra).
 • Harrison, Paul, and Shōgō Watanabe, eds. (Sanskrit manuscript). Buddhist Manuscripts in the Schøyen Collection, Vol. III. Oslo: Hermes Publishing, 2006. https://www2.hf.uio.no/polyglotta/index.php?page=volume&vid=1133.
 • Pargiter. F. E. "Vajracchedikā in the Original Sanskrit," in A.F. Rudolf Hoernle, Manuscript Remains of Buddhist Literature Found in Eastern Turkestan. Oxford: Clarendon Pr., p. 176-195; cf. p. 239-288, 1916.
 • Muller, Friedrich Max. "Vajracchedikā." In Buddhist Texts from Japan, p. 19-46 Oxford: Clarendon Press (AnecOx 1[1]); repr. New York: AMS Press, 1976, (originally published in 1881).
 • Vajracchedika Prajnaparamita. Edited by Vaidya, P. L. Darbhanga in: Mahayana-sutra-samgrahah, Part 1. Darbhanga: The Mithila Institute 1961 (Buddhist Sanskrit Texts, 17). Input by members of the Sanskrit Buddhist Canon Input Project: http://www.dsbcproject.org/canon-text/content/403/1863
 • Conze, Edward. Vajracchedikā Prajñāpāramitā. Rome: IsMEO (SOR 13); 2nd rev. ed, 1974, (originally published in 1957); ed. pp. 27-63, tr. pp. 65-92.
 • Schopen, Gregory. The Manuscript of the Vajracchedikā Found at Gilgit, in Studies in the Literature of the Great Vehicle: Three Mahāyāna Buddhist Texts (ed. by L. O. Gómez and J. A. Silk) Ann Arbor, pp. 89-139, 1989.
Tibetan འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྡོ་རྗེ་གཅོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, ('phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa rdo rje gcod pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=fe8dc4d8de32393b3d2e6e0e82d37cfa&enc=tibetan_wylie_title&coll=kangyur
 • Derge 16, shes rab sna tshogs, ka 121a1-132b7 (vol. 34), translated by Śīlendrabodhi and Ye shes sde.
 • Also appears in Q 739, sher phyin, tsi 161b2-175b8 (vol. 21, p.250); N 18, sna tshogs, ka 222a6-240a3 (vol. 34).; C 1006, sna tshogs, ka 169a8-186a6 (vol. 78); H 18, sna tshogs, ka 215a4-235b7 (vol. 34); J 18, sna tshogs, ka 151b8-164b8 (vol. 39); U 16, shes rab sna tshogs, ka 121a1-132b7 (vol. 34).
Chinese

Commentary Sources (104)

ཐོགས་མེད་ (Asaṅga)
Asaṅga. Ratnagotravibhāgavyākhyā. (Explanatory Commentary on the Treatise on the Ultimate Continuum of the Mahāyāna). Recension information:
Sanskrit रत्नगोत्रविभाग महायानोत्तरतन्त्रशास्त्र . Ratnagotravibhāga Mahāyānottaratantraśāstra.
 • "Ratnagotravibhāga Mahāyānottara-tantraśāstra." Edited by Johnston, Edward Hamilton and Chowdhury, T. The Journal of the Bihar Research Society. 36, App., xvi, pp.1-129, 1950.
 • E. H. Johnston as input by the University of the West. Input by members of the Sanskrit Buddhist Canon Input Project: http://www.dsbcproject.org/canon-text/content/575/2687
Tibetan ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་རྣམ་པར་བཤད་པ།, (theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos rnam par bshad pa). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=a57cda705f284c2308497b3b92331271&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=tengyur
 • Derge 4025, sems tsam, phi 74b1-129a7. (vol. 123), translated by Sajjana and Blo ldan shes rab.
 • Also appears in Q 5526, sems tsam, phi 74b6-135b7 (vol. 108, p.32-56); N 4294, sems tsam, phi 69a3-129b7 (vol. 132).

Dasheng qixin lun, (*Mahāyānaśraddhotpādaśāstra). (Awakening of Faith in the Mahāyāna). Recension information:
Chinese

བོ་དོང་པཎ་ཆེན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ (Bo dong paN chen phyogs las rnam rgyal)
Theg pa chen po'i bstan bcos rgyud bla ma'i 'grel pa. (Commentary on the Great Vehicle Treatise the Sublime Continuum). Recension information:
Tibetan Bo dong paN chen phyogs las rnam rgyal. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བསྟན་བཅོས་རྒྱུད་བླ་མའི་འགྲེལ་པ།, (Theg pa chen po'i bstan bcos rgyud bla ma'i 'grel pa).
 • In Dpal ldan bla ma dam pa thams cad mkhyen pa bo dong phyogs las rnam rgyal gyi gsung 'bum. Encyclopedia Tibetica: The Collected Works of Bo-dong Pan-chen phyogs las rnam rgyal, Vol. 22: 1-253. New Delhi: Tibet House Library Publications, Series 1, 1971. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In 'Phags yul rgyan drug mchog gnyis kyi zhal lung, Vol. 65: 1-134. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, 2015. Buda by BDRC Logo.jpg

བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་ (Bu ston rin chen grub)
Bde gshegs snying po gsal ba'i rgyan. (Ornament That Illuminates and Beautifies the Tathāgata Heart). Recension information:
Tibetan Bu ston rin chen grub. བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་གསལ་བའི་རྒྱན།, (Bde gshegs snying po gsal ba'i rgyan).
 • In The Collected Works of Bu-ston, Vol. 20: 1-78. New Delhi: International Academy of Indian Culture, 1965-1971. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum rin chen grub, Vol. 20: 1-78. Lhasa: Zhol par khang, 2000. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum rin chen grub (bris ma), Vol. 20: 1-106. Pe cin: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, 2008. Buda by BDRC Logo.jpg

བོད་སྤྲུལ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ (Bod sprul mdo sngags bstan pa'i nyi ma)
Stong thun gnad kyi zin thun. (Notes on the Essential Points of Mipam’s Exposition of Buddha-Nature). Recension information:
Tibetan Bod sprul mdo sngags bstan pa'i nyi ma. སྟོང་ཐུན་གནད་ཀྱི་ཟིན་ཐུན།, (Stong thun gnad kyi zin thun).
 • In Gsung 'bum mdo sngags bstan pa'i nyi ma, Vol. 1: 261-274. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2004. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum mdo sngags bstan pa'i nyi ma, Vol. 1: 281-295. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2011. Buda by BDRC Logo.jpg

ཟླ་བ་གྲགས་པ་ (Candrakīrti)
Candrakīrti. Madhyamakāvatāra. (Entrance to the Middle Way). Recension information:
Sanskrit मध्यमकावतार . Madhyamakāvatāra.
 • Madhyamakāvatāra par Candrakīrti. Edited by Louis de La Vallée Poussin. Bibliotheca Buddhica 9. St. Petersburg: Académie des Sciences, 1912. Reprint Biblio Verlag (Osnabrück), 1970; Tokyo, 1977.
 • The Madhyamakāvatāra of Candrakīrti with the Author's Bhāçya. Edited by N. Aiyaswami Sastri. JOR (Madras) 4, 5[1], 6[1], suppl., p.1-48 (MOS4), 1930-1932.
 • Madhyamakavataraḥ. Edited by Tashi Tsering. Chapters 1-5. Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 2005. Input by members of the Sanskrit Buddhist Canon Input Project: http://www.dsbcproject.org/canon-text/book/243
 • Madhyamakāvatāra-kārikā Chapter 6. Edited by Xuezhu Li. Journal of Indian Philosophy 2015. Input by members of the Sanskrit Buddhist Canon Input Project: http://www.dsbcproject.org/canon-text/content/852/2980
Tibetan

དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ། (dbu ma la 'jug pa'i tshig le'ur byas pa) AIBS Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=d2febfd115916b856963bf83b2772728&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=tengyur.

དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བ།, (dbu ma la 'jug pa zhes bya ba). AIBS Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=a05a7c7a2fb4116ac605e8ada54ca56c&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=tengyur.


ཟླ་བ་གྲགས་པ་ (Candrakīrti)
Candrakīrti. Pradīpoddyotana-nāma-ṭīkā. (An Extensive Commentary entitled the Illuminating Lamp). Recension information:
Sanskrit प्रदीपोद्द्योतन-नाम-टीका . Pradīpoddyotana-nāma-ṭīkā.
 • Guhyasamājatantra-pradīpodyotana-ṭīkā-ṣaṭkoṭī-vyākhyā. Edited by Chintaharan Chakravarti. Patna: Kashi Research Institute. Tibetan Sanskrit Works Series No. 25., 1984.
 • "Guhyasamājatantra-pradīpodyotana-ṭīkā-ṣaṭkoṭī-vyākhyā." Edited by Bahulkar, Shrikant. Dhīḥ 48-53. 2009-2013.
Tibetan སྒྲོན་མ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ། (Sgron ma gsal bar byed pa zhes bya ba'i rgya cher bshad pa). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=3fddacd886099c154870c2f96a8d5be5&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=tengyur.

ཕྱྭ་པ་ཆོས་ཀྱི་སེངྒེ་ (Phywa pa chos kyi seng+ge)
Theg pa chen po rgyud bla ma'i bsdus don. (A Synopsis of the Mahāyāna Uttaratantra). Recension information:
Tibetan Phywa pa chos kyi seng+ge. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྡུས་དོན།, (Theg pa chen po rgyud bla ma'i bsdus don). In Bka' gdams gsung 'bum phyogs bsgrigs thengs dang po, Vol. 7: 145-156. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2006. Buda by BDRC Logo.jpg

བཅོམ་ལྡན་རིག་པའི་རལ་གྲི་ (Bcom ldan rig pa'i ral gri)

བཅོམ་ལྡན་རིག་པའི་རལ་གྲི་ (Bcom ldan rig pa'i ral gri)
Theg pa chen po rgyud bla ma rgyan gyi me tog. (Ornamental Flowers: A Commentary on the Mahāyāna Uttaratantra). Recension information:
Tibetan Bcom ldan rig pa'i ral gri. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མ་རྒྱན་གྱི་མེ་ཏོག།, (Theg pa chen po rgyud bla ma rgyan gyi me tog).
 • In Gsung thor bu bcom ldan rig pa'i ral gri, Vol. 1: 195a-209b. No publication information (scanned from microfilm copy of an dbu can and dbu med manuscript). Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Bka' gdams gsung 'bum phyogs bsgrigs thengs gsum pa, Vol. 2: 745-774. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2009. Buda by BDRC Logo.jpg

ཆོས་དབྱིངས་སྟོབས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ (Chos dbyings stobs ldan rdo rje)

བྲག་དཀར་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་བསྟན་འཛིན་སྙན་གྲགས་ (Brag dkar blo bzang dpal ldan bstan 'dzin snyan grags)
Rang stong dang gzhan stong gi khyad par cung zad brjod pa tshul gnyis rnam gsal lung rigs sgron me. Recension information:
Tibetan Brag dkar blo bzang dpal ldan bstan 'dzin snyan grags. རང་སྟོང་དང་གཞན་སྟོང་གི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་བརྗོད་པ་ཚུལ་གཉིས་རྣམ་གསལ་ལུང་རིགས་སྒྲོན་མེ། (Rang stong dang gzhan stong gi khyad par cung zad brjod pa tshul gnyis rnam gsal lung rigs sgron me).
 • In Gsung 'bum/ blo bzang dpal ldan bstan 'dzin snyan grags, Vol. 13: 921-946. Khreng tu'u: Dmangs khrod dpe dkon sdud sgrig khang nas spel, 2001. Buda by BDRC Logo.jpg

འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ ('gro mgon chos rgyal 'phags pa)
Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos kyi bsdus pa'i don. (A Synopsis of the Mahāyāna Uttaratantraśāstra). Recension information:
Tibetan 'gro mgon chos rgyal 'phags pa. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་བསྡུས་པའི་དོན། (Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos kyi bsdus pa'i don).
 • In 'gro mgon chos rgyal 'phags pa'i gsung 'bum, Vol. 4: 1-10. Pe cin: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, 2007. Buda by BDRC Logo.jpg

དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ (Dol po pa)
Ri chos nges don rgya mtsho zhes bya ba mthar thug thun mong ma yin pa'i man ngag. (Mountain Dharma: An Ocean of Definitive Meaning). Recension information:
Tibetan Dol po pa Shes rab rgyal mtshan. བཀའ་བསྡུ་བཞི་པའི་དོན་བསྟན་རྩིས་ཆེན་པོ།, (Ri chos nges don rgya mtsho zhes bya ba mthar thug thun mong ma yin pa'i man ngag).

དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ (Dol po pa)
Dpon byang ba'i phyag tu phul ba'i chos kyi shan 'byed. (A Letter to Pönjangwa). Recension information:
Tibetan Dol po pa Shes rab rgyal mtshan. དཔོན་བྱང་བའི་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་ཤན་འབྱེད།, (Dpon byang ba'i phyag tu phul ba'i chos kyi shan 'byed). In Gsung 'bum shes rab rgyal mtshan ('Dzam thang), Vol. 6: 401-602. 'Dzam thang: 'Dzam thang bsam 'grub nor bu'i gling gi par khang, 1998. Buda by BDRC Logo.jpg

དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ (Dol po pa)
Bde gshegs snying po la bstod pa dad gus kyi gter chen po. (The Great Treasure of Faith and Devotion: A Praise to Sugatagarbha). Recension information:
Tibetan Dol po pa shes rab rgyal mtshan. བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་དད་གུས་ཀྱི་གཏེར་ཆེན་པོ།, (Bde gshegs snying po la bstod pa dad gus kyi gter chen po).
 • In Gsung 'bum shes rab rgyal mtshan. Paro, Bhutan: Lama Ngodrup and Sherab Drimay, 1984: pp. 501-504. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum shes rab rgyal mtshan ('dzam thang), Vol. 8: 620-623. 'Dzam thang: 'Dzam thang bsam 'grub nor bu'i gling gi par khang, 1998. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Dpal jo nang ba'i zhal 'don phyogs bsgrigs. Pe cin: Mi rigs dpe skrun khang, 2002: pp. 551-555. Buda by BDRC Logo.jpg

དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ (Dol po pa)
Bde gshegs snying po'i bkra shis. (The Great Treasure of Faith and Devotion: A Praise to Sugatagarbha). Recension information:
Tibetan Dol po pa shes rab rgyal mtshan. བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་བཀྲ་ཤིས།, (Bde gshegs snying po'i bkra shis).
 • In Gsung 'bum shes rab rgyal mtshan ('dzam thang), Vol. 8: 703-705. 'Dzam thang: 'Dzam thang bsam 'grub nor bu'i gling gi par khang, 1998. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Dpal jo nang ba'i zhal 'don phyogs bsgrigs. Pe cin: Mi rigs dpe skrun khang, 2002: pp. 293-296. Buda by BDRC Logo.jpg

དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ (Dol po pa)
Bka' bsdu bzhi pa'i don bstan rtsis chen po. (The Great Calculation of the Doctrine Which Has the Significance of a Fourth Council). Recension information:
Tibetan Dol po pa shes rab rgyal mtshan. བཀའ་བསྡུ་བཞི་པའི་དོན་བསྟན་རྩིས་ཆེན་པོ།, (Bka' bsdu bzhi pa'i don bstan rtsis chen po).
 • In Gsung 'bum shes rab rgyal mtshan. Paro, Bhutan: Lama Ngodrup and Sherab Drimay, 1984: pp. 363-418. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum shes rab rgyal mtshan ('dzam thang), Vol. 6: 165-202. 'Dzam thang: 'Dzam thang bsam 'grub nor bu'i gling gi par khang, 1998. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Bka' bsdu bzhi pa. Pe cin: Mi rigs dpe skrun khang, 2014. Buda by BDRC Logo.jpg

དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ (Dol po pa)
Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos legs bshad nyi ma'i 'od zer. (The Sunlight Exposition: A Commentary on the Mahāyāna Uttaratantra Treatise). Recension information:
Tibetan Dol po pa Shes rab rgyal mtshan. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར།, (Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos legs bshad nyi ma'i 'od zer).
 • In Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos legs bshad nyi ma'i 'od zer sogs. Thimphu: Kusang Topgay, 1976. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Rgyud bla ma'i 'grel pa legs bshad nyi ma'i 'od zer. New Delhi: Delhi karmapae chodhey gyalwae sungrab partun khang, 1976. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ tA ra nA tha (Rtag brtan phun tshongs gling gi par ma), Vol. 17: 227-485. Leh: C. Namgyal and Tsewang Taru, 1982-1987. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ shes rab rgyal mtshan, Vol. 6: 883-1160. New Delhi: Shedrup Books, 1992. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum shes rab rgyal mtshan ('Dzam thang), Vol. 2: 1-198. 'Dzam thang: 'Dzam thang bsam 'grub nor bu'i gling gi par khang, 1998. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Rgyud bla'i 'grel ba legs bshad nyi ma'i 'od zer. s.l: s.n, 2005. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Rgyud bla'i TI ka, Vol. 1: 129-281. Pe cin: Mi rigs dpe skrun khang, 2007. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Jo nang kun mkhyen dol po pa shes rab rgyal mtshan gyi gsung 'bum, Vol. 3: 1-203. Pe cin: Krung go'i bod rig pa'i dpe skrun khang, 2011. Buda by BDRC Logo.jpg

དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ (Dol po pa)
Chos dbyings du ma ro gcig bde gshegs snying po yon tan can gyi mdo sde. (Discourse on the Qualities of Sugatagarbha: The One Taste of the Manifold Dharmadhātu). Recension information:
Tibetan Dol po pa shes rab rgyal mtshan. ཆོས་དབྱིངས་དུ་མ་རོ་གཅིག་ཅེས་བྱ་བ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཡོན་ཏན་ཅན་གྱི་མེ་ལོང་།, (Chos dbyings du ma ro gcig ces bya ba bde gshegs snying po yon tan can gyi me long).
 • Bde gshegs snying po yon tan can gyi me long. In Gsung 'bum shes rab rgyal mtshan. Paro, Bhutan: Lama Ngodrup and Sherab Drimay, 1984: pp. 419-441. Buda by BDRC Logo.jpg
 • Chos dbyings du ma ro gcig bde gshegs snying po'i yon tan can gyi mdo sde. In Gsung 'bum shes rab rgyal mtshan ('dzam thang), Vol. 6: 637-650. 'Dzam thang: 'Dzam thang bsam 'grub nor bu'i gling gi par khang, 1998. Buda by BDRC Logo.jpg

Shōbōgenzō. (Treasury of the True Dharma Eye). Recension information:
Japanese Dōgen. 正法眼蔵 (Shōbōgenzō), T2582, 82: https://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/ddb-bdk-sat2.php
 • Manuscript Editions:
  • 75 fascicles, "original" edition, edited by Dōgen.
  • 12 fascicles Yōkōji edition.
  • 60 fascicles Eiheiji edition, edited by Giun (1253-1333).
  • 84 fascicles edition, edited by Bonsei (d. 1427) in 1419.
  • 89 fascicles edition, edited by Manzan Dōhaku (1636-1715) in 1684 at Daishōji.
  • 95 fascicles edition, edited by Kōzen (1627-1693) in 1690 at Eiheiji.

མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ (Karmapa, 8th)
Dbu ma la 'jug pa'i rnam bshad dpal ldan dus gsum mkhyen pa'i zhal lung dwags brgyud grub pa'i shing rta. (Chariot of the Siddhas of the Dakpo Kagyu: The Oral Instructions of Glorious Dusum Khyenpa, an Extensive Commentary on the Madhyamakāvatāra). Recension information:
Tibetan Mi bskyod rdo rje, (Karmapa, 8th). དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་དཔལ་ལྡན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཞལ་ལུང་དྭགས་བརྒྱུད་གྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ།. (Dbu ma la 'jug pa'i rnam bshad dpal ldan dus gsum mkhyen pa'i zhal lung dwags brgyud grub pa'i shing rta).
 • Rumtek, Sikkim: Rum stegs dgon pa'i par khang: Rum theg chos 'khor gling, 1974.Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum mi bskyod rdo rje, Vol. 14: 1-975. Lhasa, 2004. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Dbu ma la 'jug pa'i kar TI ka dwags brgyud grub shing. Sarnath, Varanasi, U.P. India: Vajra Vidya Library, 2006.
 • In Dbu ma'i kar TIka dwags brgyud grub shing. Seattle: Nitartha International, 2012. Buda by BDRC Logo.jpg

མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ (Karmapa, 8th)
Dam chos dgongs pa gcig pa'i kar TIka chen mo. (The Karmapa's Great Commentary on the the Sacred Teaching of the Single Intention). Recension information:
Tibetan Mi bskyod rdo rje, (Karmapa, 8th). དམ་ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་ཀར་ཊཱིཀ་ཆེན་མོ།. (Dam chos dgongs pa gcig pa'i kar TIka chen mo).
 • In Dam chos dgongs pa gcig pa'i kar TIka chen mo, Vol. 5: 267-454. Gayu thog rnam rgyal dgon: gayu thog rnam rgyal dgon bshad gr+wa thub bstan lung rigs dga' tshal gling, n.d. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum mi bskyod rdo rje, Vol. 6: 728-944. Lhasa: s.n., 2004. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In 'Bri gung bka' brgyud chos mdzod chen mo, Vol. 83: 1-290. Lhasa: 'Bri gung mthil dgon, 2004. Buda by BDRC Logo.jpg

སྒམ་པོ་པ་ (Sgam po pa)
Dam chos yid bzhin gyi nor bu thar pa rin po che'i rgyan. (Ornament of Precious Liberation: A Wish-Fulfilling Gem of Sublime Dharma). Recension information:
Tibetan Sgam po pa bsod nams rin chen. དམ་ཆོས་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན།, (Dam chos yid bzhin gyi nor bu thar pa rin po che'i rgyan).
 • Dwags po thar rgyan. In Jinpa, Thupten, ed. Bstan pa la 'jug pa'i rim pa ston pa'i gzhung gces btus. Delhi: Bod kyi gtsug lag zhib 'jug khang, 2009: 95-295. Compiled & edited by the Institute of Tibetan Classics. Buda by BDRC Logo.jpg
 • Dam chos yid bzhin nor bu thar pa rin po che'i rgyan. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 1990; reprinted in 2008. Buda by BDRC Logo.jpg
 • Dwags po thar rgyan. In 'Bri gung bka' brgyud chos mdzod chen mo, Vol. 11: 277-510. Lhasa: Unknown Publisher, 2004. BDRC note: Massive collection of texts from the Drikung Kagyu, as well as some texts from other Kagyu orders. Edited by Agon Rinpoche (19th and 20th cent.). Buda by BDRC Logo.jpg
 • Dam chos yid bzhin nor bu thar pa rin po che'i rgyan. In Dwags po'i bka' 'bum, (Khams gsum chos kyi rgyal po mnyam med sgam po pa 'gro mgon bsod nams rin chen mchog gi gsung 'bum yid bzhin nor bu). Kathmandu: Khenpo S. Tenzin and Lama T. Namgyal, 2000: 185-652. Buda by BDRC Logo.jpg
 • Dam chos yid bzhin gyi nor bu thar pa rin po che'i rgyan zhes bya ba bka' phyag chu bo gnyis kyi theg pa chen po'i lam rim gyi bshad pa. In 'Brug lugs chos mdzod chen mo. Kathmandu: Drukpa Kagyu Heritage Project, 200?: 493-868. Buda by BDRC Logo.jpg
 • Dam chos yid bzhin gyi nor bu thar pa rin po che'i rgyan. In Dkar rnying gi skyes chen du ma'i phyag rdzogs kyi gdams ngag gnad bsdus nyer mkho rin po che'i gter mdzod (Rtsibs ri'i par ma), Vol. 1: 33-479. Collected and arranged by La dwags Khrid dpon 'Khrul zhig Padma chos rgyal. Darjeeling: Kargyu Sungrab Nyamso Khang, 1978-1985. Collection of essential practice texts of the Drukpa Kagyu and Nyingma orders. Represents the syncretism taught by Tokden Shakya Shri (1853-1919). Collection was put together and carved on woodblocks by the Ladakhi scholar Tripon Pema Chogyal (1876/1878-1958/1959). Buda by BDRC Logo.jpg
 • Dam chos yid bzhin nor bu thar pa rin po che'i rgyan. Rumtek, Sikkim: Karma chos sgar, 1972. Buda by BDRC Logo.jpg
 • Dam chos yid bzhin gyi nor bu thar pa rin po che'i rgyan. No Date, No Publisher. 403 fols. Poor quality microfilm exists in ZJ22 006459-(zj000363/2-zj000566) Buda by BDRC Logo.jpg
 • Dwags po thar rgyan. Delhi: Dkon mchog lha bris pa, n.d. Block Print, 161 fols. 322 p. Buda by BDRC Logo.jpg

དགེ་འདུན་འོད་ཟེར་ (Dge 'dun 'od zer)
Theg pa chen po rgyud bla ma'i rnam bshad don dam rnam nges bsdus pa'i snying po'i snying po. (Quintessential Essence of the Condensed Ultimate Definitive Meaning: An Explanation of the Mahāyāna Uttaratantra). Recension information:
Tibetan Dge 'dun 'od zer. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་རྣམ་བཤད་དོན་དམ་རྣམ་ངེས་བསྡུས་པའི་སྙིང་པོའི་སྙིང་པོ།, (Theg pa chen po rgyud bla ma'i rnam bshad don dam rnam nges bsdus pa'i snying po'i snying po).
 • In Bka' gdams gsung 'bum phyogs bsgrigs thengs dang po, Vol. 20: 455-570. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2006. Buda by BDRC Logo.jpg See also Buda by BDRC Logo.jpg
 • In 'Phags yul rgyan drug mchog gnyis kyi zhal lung, Vol. 66: 374-513. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, 2015. Buda by BDRC Logo.jpg

དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྡི་ཏ་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་ (Dge rtse ma hA paN+Di ta tshe dbang mchog grub)

ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་ (Thogs med bzang po)
Theg pa chen po rgyud bla ma'i 'grel pa nges don gsal bar byed pa'i 'od zer. (Illuminating the Definitive Meaning of the Uttaratantra). Recension information:
Tibetan Thogs med bzang po. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་འགྲེལ་པ་ངེས་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པའི་འོད་ཟེར།, (Theg pa chen po rgyud bla ma'i 'grel pa nges don gsal bar byed pa'i 'od zer).
 • In Rgyud bla ma'i 'grel pa nges don gsal bar byed pa'i 'od zer. Lhun grub steng: Sde dge par khang, n.d. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Bka' gdams gsung 'bum phyogs bsgrigs thengs gnyis pa, Vol. 59: 333-462. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2007. Buda by BDRC Logo.jpg

རྒྱལ་ཚབ་རྗེ་དར་མ་རིན་ཆེན་ (Rgyal tshab rje dar ma rin chen)
Theg pa chen po rgyud bla ma'i ṭīkka. (Commentary on the Ultimate Continuum of the Mahāyāna). Recension information:
Tibetan Rgyal tshab rje dar ma rin chen. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་ཊཱི་ཀྐ།, (Theg pa chen po rgyud bla ma'i TI k+ka).
 • In Gsung 'bum rgyal tshab rje (Bkras lhun par rnying bskyar par ma), Vol. 3: 1-459. New Delhi: Ngawang Gelek Demo, 1980-1981. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum rgyal tshab rje (Zhol par ma), Vol. 3: 3-461. New Delhi: Mongolian Lama Guru Geva, 1982. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum rgyal tshab rje (Bkra shis lhun po par rnying), Vol. 3: 3-438. Dharamsala: Sherig Parkhang, 1997. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Collected Works, (ga) Vol. 3. Mungod, India: Drepung Loseling Educational Society, 1997.
 • In Rgyud bla ma'i TI k+ka. Sarnath: Rgya gzhung slob dpon phun tshogs don grub, 2003. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Rgyud bla ma'i 'grel pa sogs. (no publication info) Buda by BDRC Logo.jpg

འགོས་ལོ་ཙཱ་བ་གཞོན་ནུ་དཔལ་ ('gos lo tsA ba gzhon nu dpal)
Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos kyi 'grel bshad de kho na nyid rab tu gsal ba'i me long. (The Commentary on the Treatise “Mahāyāna-Uttaratantra”:The Mirror Showing Reality Very Clearly). Recension information:
Tibetan 'Gos lo tsA ba gzhon nu dpal. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།, (Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos kyi 'grel bshad de kho na nyid rab tu gsal ba'i me long).

འགོས་ལོ་ཙཱ་བ་གཞོན་ནུ་དཔལ་ ('gos lo tsA ba gzhon nu dpal)
Deb ther sngon po. (The Blue Annals). Recension information:
Tibetan 'Gos lo tsA ba gzhon nu dpal. དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ་, (Deb ther sngon po).
 • Deb ther sngon po, 2 Volumes. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 1984. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Bod kyi lo rgyus rnam thar phyogs bsgrigs, Vol.14 (pha) and Vol.15 (ba). Dpal brtsegs bod rnying bzhib 'jug khang. Zi ling: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 2010-2018. Buda by BDRC Logo.jpg

འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
Gzhan stong dbu ma chen po'i lta khrid rdo rje zla ba dri ma med pa'i 'od zer. (Immaculate Light Rays of the Vajra Moon: Instructions on the View of Other-Emptiness of Great Madhyamaka). Recension information:
Tibetan 'Jam mgon kong sprul. གཞན་སྟོང་དབུ་མ་ཆེན་པོའི་ལྟ་ཁྲིད་རྡོ་རྗེ་ཟླ་བ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཟེར།, (Gzhan stong dbu ma chen po'i lta khrid rdo rje zla ba dri ma med pa'i 'od zer).
 • Dpal spungs dgon pa'i par khang. (no publication info) Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gdams ngag mdzod, Vol. 4: 565-586. Paro: Lama Ngodrup and Sherab Drimey, 1979-1981. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gdams ngag mdzod, Vol. 4: 565-586. New Delhi: Shechen Publications, 1999. Tsadra Foundation's The Treasury of Precious Instructions
 • In Rgya chen bka' mdzod (Dpal spungs par ma 'brug spa gro'i bskyar par ma), Vol. 8: 581-612. Paro: Ngodup, 1975-1976. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Rgya chen bka' mdzod, Vol. 5: 735-765. New Delhi: Shechen Publications, 2002. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Bka' ma shin tu rgyas pa (kaH thog), Vol. 49: 515-556. Chengdu: KaH thog mkhan po 'jam dbyangs, 1999. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In 'Khor lo tha ma'i dgongs don gces btus. Kathmandu: Rigpe Dorje Publications, 2008: 179–204. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Snga 'gyur bka' ma shin tu rgyas pa, Vol. 50: 233-268. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2009. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Rnam grol 'dod 'jo ris med dpe rnying khang gi tshad ldan nges don dpe tshogs, Vol. 6: 557-584. Zi ling: Rnam grol 'dod 'jo dpe rnying khang, 2007-2009. Buda by BDRC Logo.jpg

འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
Shes bya kun la khyab pa'i mdzod. (Treasury of Knowledge). Recension information:
Tibetan 'Jam mgon kong sprul. ཐེག་པའི་སྒོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་གསུང་རབ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་བསླབ་པ་གསུམ་ལེགས་པར་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ།, (Theg pa'i sgo kun las btus pa gsung rab rin po che'i mdzod bslab pa gsum legs par ston pa'i bstan bcos shes bya kun khyab).
 • In Shes bya kun khyab. New Delhi: International Academy of Indian Culture, 1970. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Shes bya kun khyab. Pe cin: Mi rigs dpe skrun khang, 1982. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Shes bya kun khyab mdzod. Delhi: Shechen Publications, 1997. Buda by BDRC Logo.jpg

འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
De bzhin gshegs pa'i snying po bstan pa'i bstan bcos kyi rnam 'grel rang byung dgongs gsal, (A Commentary on The Treatise on Pointing Out the Tathāgata Heart, Illuminating the Intention of Rangjung). Recension information:
Tibetan 'Jam mgon kong sprul. བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་སྟོང་ཐུན་ཆེན་མོ་སེངྒེའི་ང་རོ།, (De bzhin gshegs pa'i snying po bstan pa'i bstan bcos kyi rnam 'grel rang byung dgongs gsal).
 • In Mdo sngags mtshams sbyor. Zi ling: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 2004: 395-444. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Dpal spungs dpe rnying gsar bskrun las gzhung lugs phyogs bsgrigs (dang po), Vol. 10: 327-372. Kangra, H.P.: Dpal spungs gsung rab nyams gso khang, 2006. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Rnam grol 'dod 'jo ris med dpe rnying khang gi tshad ldan nges don dpe tshogs, Vol. 6: 343-402. Zi ling: Rnam grol 'dod 'jo dpe rnying khang, 2007-2009. Buda by BDRC Logo.jpg

འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
Phyir mi ldog pa seng ge'i nga ro. (The Unassailable Lion's Roar). Recension information:
Tibetan 'Jam mgon kong sprul. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་སྙིང་པོའི་དོན་མངོན་སུམ་ལམ་གྱི་བཤད་སྲོལ་དང་སྦྱར་བའི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་སེང་གེའི་ང་རོ།, (Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos snying po'i don mngon sum lam gyi bshad pa srol dang sbyar ba'i rnam par 'grel ba phyir mi ldog pa seng ge'i nga ro).
 • Rumtek: Karma pa chos sgar, 1972. Printed from woodblocks preserved at Rumtek Monastery. Buda by BDRC Logo.jpg
 • Rumtek (Library of Congress, Microfiche number; R-1636; I (Sik)-Tib-63, 72-905654.)
 • Theg pa chen po rgyud bla ma'i tshig 'grel. New Delhi: Shechen Publications, 2005. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Mdo sngags mtshams sbyor. Zi ling: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 2004: 1-217. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Dpal spungs dpe rnying gsar bskrun las gzhung lugs phyogs bsgrigs (dang po), Vol. 10: 85-274. Kangra, H.P.: Dpal spungs gsung rab nyams gso khang, 2006. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Mkhas dbang rag+hu wIra dang lokesha tsan+dra rnam gnyis kyis nyar tshags byas pa'i dpe tshogs (A collection of tibetan texts by Dr. Raghu Vira and Dr. Lokesh Chandra), Vol. 48: 277-368. Buda by BDRC Logo.jpg

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Gzhan stong dbu ma'i rnam gzhag snying por dril ba. (A Concise Presentation of Other-Emptiness Madhyamaka). Recension information:
Tibetan 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. གཞན་སྟོང་དབུ་མའི་རྣམ་གཞག་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།, (Gzhan stong dbu ma'i rnam gzhag snying por dril ba).
 • In Gzhan stong dbu ma'i rnam gzhag. No Publication Data. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Mkhyen brtse'i bka' babs, Vol. 2: 117-126. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013. Buda by BDRC Logo.jpg

བྱང་རྩེ་མཁན་ཟུར་བསོད་ནམས་ཀུན་དགའ་ (Byang rtse mkhan zur bsod nams kun dga')
De bzhin gshegs pa snying po'i don rgya bod kyi mkhas pa'i bzhed srol ma 'dres par gsal bar byed pa'i zla gzhon. (Full Moon that Illuminates the Meaning of the Tathāgata Essence Without Adulterating the View of the Scholars of India and Tibet ). Recension information:
Tibetan Byang rtse mkhan zur bsod nams kun dga'. དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྙིང་པོའི་དོན་རྒྱ་བོད་ཀྱི་མཁས་པའི་བཞེད་སྲོལ་མ་འདྲེས་པར་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཟླ་གཞོན།, (De bzhin gshegs pa snying po'i don rgya bod kyi mkhas pa'i bzhed srol ma 'dres par gsal bar byed pa'i zla gzhon).
 • In De bzhin gshegs pa snying po'i don rgya bod kyi mkhas pa'i bzhed srol ma 'dres par gsal bar byed pa'i zla gzhon. Lhasa: Ser gtsug nang bstan dpe rnying 'tshol bsdu phyogs sgrig khang, n.d. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In De bzhin gshegs pa snying po gsal bar byed pa'i zla gzhon. Mundgod, Karnataka State: Dga' ldan byang rtse thos bsam nor gling dpe mdzod khang, 2017. Buda by BDRC Logo.jpg

དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་ (Rinchen, Gendun)
Theg pa chen po rgyud bla ma'i tshig don rnam par bshad pa rin chen sgron me. (The Precious Lamp: An Extensive Explanation of the Words and Meaning of the Mahāyāna Uttaratantra). Recension information:
Tibetan Dge 'dun rin chen. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་ཚིག་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ།, (Theg pa chen po rgyud bla ma'i tshig don rnam par bshad pa rin chen sgron me).
 • In Gsung 'bum/_dge 'dun rin chen: The Collected Works of Dge-bśes Brag-phug Dge-'dun-rin-chen, Vol. 2: 515-800. Rewalsar, distt. Mandi, H.P.: Zigar Drukpa Kargyud Institute, 1985-1991. Buda by BDRC Logo.jpg

འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Yon tan rin po che'i mdzod dga' ba'i char. (Rain of Joy, Treasury of Precious Qualities). Recension information:
Tibetan 'Jigs med gling pa. ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་དགའ་བའི་ཆར།, (Yon tan rin po che'i mdzod dga' ba'i char).
 • In Gsung 'bum/ 'jigs med gling pa (Sde dge par ma), Vol. 1: 1-102. Gangtok, Sikkim: Pema Thinley for Dodrupchen Rinpoche, 1985.Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Yon tan rin po che'i mdzod dga' ba'i char. New Delhi: Shechen Publications, 2018. Buda by BDRC Logo.jpg

འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ ('bri gung skyob pa 'jig rten mgon po)
Phyag rgya chen po lnga ldan rtogs pa'i mgur. (Hymns on the Fivefold Path of Realization). Recension information:
Tibetan 'Bri gung skyob pa 'jig rten mgon po. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྔ་ལྡན་རྟོགས་པའི་མགུར། (Phyag rgya chen po lnga ldan rtogs pa'i mgur). In Gsung 'bum/ 'jig rten mgon po, Vol. 10: 96-102. Delhi: Drikung Kagyu Ratna Shri Sungrab Nyamso Khang, 2001. Buda by BDRC Logo.jpg

འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ ('bri gung skyob pa 'jig rten mgon po)

འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་,འབྲི་གུང་སྤྱན་སྔ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ ('bri gung spyan snga shes rab 'byung gnas)

Jñānavajra. Tathāgatahṛdayālaṃkāra. (Commentary on the Sūtra of the Descent to Laṅkā entitled Heart Ornament of the Tathāgatas). Recension information:
Tibetan འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་འགྲེལ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ། ('phags pa lang kar gshegs pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo'i 'grel pa de bzhin gshegs pa'i snying po'i rgyan zhes bya ba). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=7110abbfca99fcf4f0ff38ad01a9db01&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=tengyur.
 • Derge 4019, mdo 'grel, pi 1b1-310a7 (vol. 122).
 • Also appears in Q 5520, mdo tshogs 'grel pa, pi 1a1-363a8 (vol.107, p.185-331); N 4288, mdo tshogs 'grel pa, pi 1a1-361 (vol. 131).

རིགས་ལྡན་པདྨ་དཀར་པོ་ (Kalkī Śrī Puṇḍarīka)
Kalkī Śrī Puṇḍarīka (Rigs ldan Pad+ma dkar po), Avalokiteśvara (attributed). Vimalaprabhā. (Stainless Light). Recension information:
Sanskrit विमलप्रभा-नाम-मूलतन्त्रानुसारिणी-द्वादशसाहस्रिका-लघुकालचक्रतन्त्रराज-टीका. vimalaprabhā-nāma-mūlatantrānusāriṇī-dvādaśasāhasrikā-laghukālacakratantrarāja-ṭīkā.
 • Vimalaprabhāṭīkā of Kalki Śrī Puṇḍarīka on Śrī Laghukālacakratantrarāja by Śrī Mañjuśriyaśa. Edited by Samdhong Rinpoche; Vrajavallabh Dwivedi; S.S. Bahulkar. Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies. 3 vols., 1986; reprint (1994).
 • Sanskrit manuscripts from Tibet Vimalaprabhā commentary on the Kālacakra-tantra, Pañcarakṣā. Edited by Chandra, Lokesh. Sata-pitaka series. Indo-Asian literatures, vol. 629 = Śatapiṭakam. New Delhi : International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 2010..
Tibetan བསྡུས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་འགྲེལ་བཤད། རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཅེས་བྱ་བ། (bsdus pa'i rgyud kyi rgyal po dus kyi 'khor lo'i 'grel bshad, rtsa ba'i rgyud kyi rjes su 'jug pa stong phrag bcu gnyis pa dri ma med pa'i 'od ces bya ba). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=7daecacd7ce54e32897ae0d2e3469de8&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=tengyur

ཀརྨ་དཀོན་མཆོག་གཞོན་ནུ་ (Karma dkon mchog gzhon nu)
rgyud bla ma'i bsdus don rton pa bzhi ldan mkhas pa dga' byed. (Synopsis of the Ultimate Continuum Possessing Four Reliances and Causing Delight to the Learned). Recension information:
Tibetan Karma dkon mchog gzhon nu. རྒྱུད་བླ་མའི་བསྡུས་དོན་རྟོན་པ་བཞི་ལྡན་མཁས་པ་དགའ་བྱེད།, (rgyud bla ma'i bsdus don rton pa bzhi ldan mkhas pa dga' byed).
 • In Gsung 'bum/ Karma dkon mchog gzhon nu. stod lung: ma hA shrI gsung rab gling nas bsgrigs, nd. Buda by BDRC Logo.jpg

ཀརྨ་དཀོན་མཆོག་གཞོན་ནུ་ (Karma dkon mchog gzhon nu)
Rgyud bla ma'i 'grel pa rton pa bzhi ldan mkhas pa dga' byed. (Commentary on the Ultimate Continuum Possessing Four Reliances and Causing Delight to the Learned). Recension information:
Tibetan Karma dkon mchog gzhon nu. རྒྱུད་བླ་མའི་འགྲེལ་པ་རྟོན་པ་བཞི་ལྡན་མཁས་པ་དགའ་བྱེད།, (Rgyud bla ma'i 'grel pa rton pa bzhi ldan mkhas pa dga' byed).
 • In Gsung 'bum/ Karma dkon mchog gzhon nu. stod lung: ma hA shrI gsung rab gling nas bsgrigs, nd. Buda by BDRC Logo.jpg

གཞན་ཕན་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ (Gzhan phan chos kyi snang ba)
Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos zhes bya ba'i mchan 'grel. (Interlinear Commentary on the Mahāyāna Uttaratantra Treatise). Recension information:
Tibetan Gzhan phan chos kyi snang ba. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཞེས་བྱ་བའི་མཆན་འགྲེལ།, (Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos zhes bya ba'i mchan 'grel).
 • In Gzhung chen bcu gsum, Vol. 2: 477-582. Delhi: Konchhog Lhadrepa, 1983. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Rgyud bla ma'i mchan 'grel. Bylakuppe: Ngagyur Nyingma Institute, 2002. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Rgyud bla ma dang mtshan brjod kyi mchan 'grel. No publication information. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum gzhan phan chos kyi snang ba, Vol. 3: 571-684. Rdzong sar: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2004. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum gzhan phan chos kyi snang ba, Vol. 13: 69-196. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2006. Buda by BDRC Logo.jpg

སྐྱོ་སྟོན་སྨོན་ལམ་ཚུལ་ཁྲིམས་ (Skyo ston smon lam tshul khrims)
'Od gsal snying po'i don. (The Heart of the Matter of Luminosity). Recension information:
Tibetan Skyo ston smon lam tshul khrims. འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་དོན།, ('Od gsal snying po'i don). In Bka' gdams gsung 'bum phyogs sgrig thengs gnyis pa, Vol. 50: 421-424. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2007. Buda by BDRC Logo.jpg

སྐྱོ་སྟོན་སྨོན་ལམ་ཚུལ་ཁྲིམས་ (Skyo ston smon lam tshul khrims)
Theg chen rgyud bla ma'i gdams pa, (Instructions on "The Ultimate Continuum of the Mahāyāna"). Recension information:
Tibetan Skyo ston smon lam tshul khrims. ཐེག་ཆེན་རྒྱུད་བླ་མའི་གདམས་པ།, (Theg chen rgyud bla ma'i gdams pa). In Bka' gdams gsung 'bum phyogs sgrig thengs gnyis pa, Vol. 50: 147-156. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2007. Buda by BDRC Logo.jpg

སྐྱོ་སྟོན་སྨོན་ལམ་ཚུལ་ཁྲིམས་ (Skyo ston smon lam tshul khrims)
Sde snod bcud bsdus man ngag snying po, (The Essential Pith Instructions That Summarize the Quintessence of the Piṭakas). Recension information:
Tibetan Skyo ston smon lam tshul khrims. སྡེ་སྣོད་བཅུད་བསྡུས་མན་ངག་སྙིང་པོ།, (Sde snod bcud bsdus man ngag snying po). In Bka' gdams gsung 'bum phyogs sgrig thengs gnyis pa, Vol. 50: 395-404. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2007. Buda by BDRC Logo.jpg

སྐྱོ་སྟོན་སྨོན་ལམ་ཚུལ་ཁྲིམས་ (Skyo ston smon lam tshul khrims)
Chos nyid kyi lam khrid. (Guiding Instructions on the Path of the Nature of Phenomena). Recension information:
Tibetan Skyo ston smon lam tshul khrims. ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཁྲིད།, (Chos nyid kyi khrid). In Bka' gdams gsung 'bum phyogs sgrig thengs gnyis pa, Vol. 50: 311-316. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2007. Buda by BDRC Logo.jpg

སྐྱོ་སྟོན་སྨོན་ལམ་ཚུལ་ཁྲིམས་ (Skyo ston smon lam tshul khrims)
'Da' ka ye shes kyi 'chi kha ma'i man ngag. (Instruction for the Moment of Death). Recension information:
Tibetan Skyo ston smon lam tshul khrims. འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཆི་ཁ་མའི་མན་ངག།, ('Da' ka ye shes kyi 'chi kha ma'i man ngag). In Bka' gdams gsung 'bum phyogs sgrig thengs gnyis pa, Vol. 50: 183-186. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2007. Buda by BDRC Logo.jpg

སྐྱོ་སྟོན་སྨོན་ལམ་ཚུལ་ཁྲིམས་ (Skyo ston smon lam tshul khrims)
Ye shes kyi 'jog sa, (The Repository of Wisdom). Recension information:
Tibetan Skyo ston smon lam tshul khrims. ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བཞག་ས།, (Ye shes kyi bzhag sa). In Bka' gdams gsung 'bum phyogs sgrig thengs gnyis pa, Vol. 50: 293-304. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2007. Buda by BDRC Logo.jpg

བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་བསྟན་འཛིན་ཡར་རྒྱས་ (Blo bzang dpal ldan bstan 'dzin yar rgyas)
Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos kyi mchan 'grel. (Annotated Commentary on the Ultimate Continuum). Recension information:
Tibetan blo bzang dpal ldan bstan 'dzin yar rgyas . ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་མཆན་འགྲེལ། (Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos kyi mchan 'grel).
 • In Gsung 'bum/ blo bzang dpal ldan bstan 'dzin yar rgyas, Vol. 3: 440-532. Mundgod, Karnataka: Zemey Labrang, Gaden Shartse Monastic College, 1997. Buda by BDRC Logo.jpg

ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ (Klong chen pa)
Rdzogs pa chen po sems nyid ngal gso'i 'grel pa shing rta chen po. (The Great Chariot: A Commentary to the Great Perfection, Resting in Mind Itself). Recension information:
Tibetan Klong chen pa. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་འགྲེལ་པ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ།, (Rdzogs pa chen po sems nyid ngal gso'i 'grel pa shing rta chen po).
 • In Gsung 'bum/ klong chen rab 'byams dri med 'od zer, Volume 4. Sde dge: Sde dge par khang chen mo, n.d. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Bka' ma shin tu rgyas pa (kaH thog), Volume 100: 1 - Volume 101: 415. Chengdu: kaH thog mkhan po 'jam dbyangs, 1999. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Rdzogs pa chen po ngal gso skor gsum dang rang grol skor gsum bcas pod gsum, Volumes 1-2. A 'dzom chos sgar par khang, 1999. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ dri med 'od zer (Sde dge par ma), Volume 8: 81-779. Sde dge: Sde dge par khang chen mo, 2000. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ dri med 'od zer (Dpal brtsegs/ Mes po'i shul bzhag), Volumes 20-21. Pe cin: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, 2009. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Snga 'gyur bka' ma shin tu rgyas pa, Volumes 105-106. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2009. Buda by BDRC Logo.jpg

ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ (Klong chen pa)
Yid bzhin mdzod kyi 'grel pa pad+ma dkar po. (White Lotus: A Commentary on the Wish Fulfilling Treasury). Recension information:
Tibetan Klong chen pa. ཡིད་བཞིན་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་པདྨ་དཀར་པོ།, (Yid bzhin mdzod kyi 'grel pa pad+ma dkar po).
 • In Yid bzhin mdzod kyi 'grel pa pad+ma dkar po. No Publication Data. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Yid bzhin mdzod kyi 'grel pa pad+ma dkar po. No Publication Data. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Yid bzhin mdzod kyi 'grel pa pad+ma dkar po. No Publication Data. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Yid bzhin mdzod kyi 'grel pa pad+ma dkar po. Sde dge: Sde dge par khang chen mo, n.d. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Yid bzhin mdzod kyi 'grel pa pad+ma dkar po. Bylakuppe: Ngagyur Nyingma Institute, 2002. Buda by BDRC Logo.jpg

ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ (Klong chen pa)
Grub mtha' mdzod. (Treasury of Philosophical Tenets). Recension information:
Tibetan Klong chen pa. གྲུབ་མཐའ་མཛོད། (Grub mtha' mdzod).
 • In Mdzod bdun. Vol. 2: 1-654. Khreng tu'u: Bum skyabs, 1999. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Mdzod bdun (a 'dzom par ma). Vol. 7: 1-413. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul, Dpal yul rdzong, A 'dzom chos sgar: A 'dzom chos sgar, 1999. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ dri med 'od zer (Sde dge par ma), Vol. 2: 969-1264. Sde dge: Sde dge par khang chen mo, 2000. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ dri med 'od zer (Dpal brtsegs/ Mes po'i shul bzhag), Vol. 15: 25-360. Pe cin: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, 2009. Buda by BDRC Logo.jpg

བྱམས་པ་ (Maitreya)
Maitreya. Madhyāntavibhāga. (Distinguishing the Middle from the Extremes). Recension information:
Sanskrit मध्यान्तविभाग (madhyāntavibhāga).
 • Ārya Maitreya's Madhyānta-Vibhāga-Shāstra, with Extracts from Sthiramati's Tīkā. Edited by Sharma, Chandradhar. Jabalpur: Shrimate Shanti Sharma, 1963.
 • "Madhyāntavibhaṅga." Edited by Chatterjee, Ashok Kumar. In Readings on Yogācāra Buddhism, p. 9-24,39-40. 62-64. 69-74 Varanasi: Banares Hindu University, 1971.
 • Madhyānta-vibhāga-śāstram. Edited by Pandeya, Ram Chandra. Delhi: Motilal Banarsidass, 1971. Input by members of the Sanskrit Buddhist Canon Input Project. View on GRETIL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/buddh/bsa010_u.htm.
Tibetan དབུས་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ། (dbus dang mtha' rnam par 'byed pa'i tshig le'ur byas pa). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=878baea5cb17ca80aa4d58c02fcb65f3&enc=sanskrit_romanized_author&coll=tengyur.
 • Derge 4021, sems tsam, phi 40b1-45a6 (vol. 123), translated by Jinamitra, Śīlendrabodhi, and Ye shes sde.
 • Also appears in Q 5522, sems tsam, phi 43b4-48b1 (vol.108, p.19-21); N 4290, sems tsam, phi 38a2-42a6 (vol. 132).
Chinese

བྱམས་པ་ (Maitreya)
Maitreya. Dharmadharmatāvibhāga. (Distinguishing Phenomena and Their Nature). Recension information:
Sanskrit धर्मधर्मताविभङ्गकारिका (dharmadharmatāvibhaṅgakārikā).
Tibetan ཆོས་དང་ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་འབྱེད་པ། (chos dang chos nyid rnam par 'byed pa). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=9059a2ca4221cb42d9f9e677e28a926c&enc=sanskrit_romanized_author&coll=tengyur.
 • Derge 4022, sems tsam, phi 46b1-49a6 (vol. 123), translated by Śāntibhadra and Tshul khrims rgyal ba, revised by Pandit Parahita and Dga' rdor.
 • Also appears in Q 5523, sems tsam, phi 48b1-51b6 (vol.108, p.21-22); N 4291, sems tsam, phi 42a6-45b3 (vol. 132).

ཆོས་དང་ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ། (chos dang chos nyid rnam par 'byed pa'i tshig le'ur byas pa). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=3af95d5169d3ec874e595375efd1cf0e&enc=sanskrit_romanized_author&coll=tengyur.

 • Derge 4023, sems tsam, phi 50b1-53a7 (vol. 123), translated by Mahājana and Seng ge rgyal mtshan.
 • Also appears in Q 5524, sems tsam, phi 51b6-54b7 (vol.108, p.22-24) (vol. 29, p.26); N 4292, sems tsam, phi 45b3-48b2 (vol. 132).

བྱམས་པ་ (Maitreya)
Maitreya. Mahāyānasūtrālaṃkārakārikā. (Ornament of the Mahāyāna Sūtras). Recension information:
Sanskrit महायानसूत्रालंकारकारिका (mahāyānasūtrālaṃkārakārikā).
 • Asaṅga. Mahāyāna-Sūtrālaṃkāra I. Edited by Lévi, Sylvain. Paris: Librairie Honorê Champion, iii, 191 p.(BiblEHE 159); repr. Shanghai, 1940; excerpts in Dutt, Bauddha-saṃgrahah, p. 110, 122, 124, 128, 1907.
 • Mahāyānasūtrālaṃkārah. Edited by Bagchi, Sitansusekhar. Darbhanga: Mithila Institute (BST 13), 1970.
 • Mahāyānasūtrālaṃkāra. Edited by Limaye, Surekha Vijay. Delhi: Sri Satguru Publ., (Bibliotheca Indo-Buddhica 94), 1992. Input by members of the Sanskrit Buddhist Canon Input Project. View on GRETIL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/buddh/bsa030_u.htm.
Tibetan ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ། (theg pa chen po mdo sde'i rgyan zhes bya ba'i tshig le'ur byas pa). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=878baea5cb17ca80aa4d58c02fcb65f3&enc=sanskrit_romanized_author&coll=tengyur.
Chinese

བྱམས་པ་ (Maitreya)
Maitreya. Abhisamayālaṃkāra. (Ornament of Clear Realization). Recension information:
Sanskrit अभिसमयालंकार-नाम-प्रज्ञापारमितोपदेशशास्त्रकारिका (abhisamayālaṃkāra-nāma-prajñāpāramitopadeśaśāstrakārikā).
 • Abhisamayālaṃkāra-prajñāpāramitā upadeśa-śāstra. The Work of the Bodhisattva Maitreya. Edited by Stcherbatsky, Theodore and Obermiller, E. E. Leningrad: Akademija Nauk, xii, 40,70 p. (BiblBuddhica 23), 1929.
 • "Abhisamaya-alamkāra-nāma-prajñāpāramitā-upadeśa-śāstra." Edited by Kajiyoshi, K. In Genshi Hannyakyô no Kenkyū, p. 274-320,663-980 Tokyo: Sankibō, 1944.
 • Abhisamayalamkara. Based on the ed. by Ramsankar Tripathi: Abhisamayalankaravrttih Sphutartha. Sarnath : Central Institute of Higher Tibetan Studies (CIHTS), 1977.Input by members of the Sanskrit Buddhist Canon Input Project. View on GRETIL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/buddh/bsa026_u.htm.
Tibetan ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ། (Shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan zhes bya ba'i tshig le'ur byas pa). BCRD Link:http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=f624f5c900799e87f3608caa7fcd6b9e&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=tengyur.
 • Derge 3786, shes phyin, ka 1b1-13a7 (vol. 80), translated by Go mi 'chi med, Blo ldan shes rab.
 • Also appears in Q 5184, sher phyin, ka 1a1-15b3 (vol.88, p.1-8); N 3957, sher phyin, ka 1a1-14a1 (vol. 89).

བྱམས་པ་,ཐོགས་མེད་ (Maitreya)
Maitreya. Ratnagotravibhāga Mahāyānottaratantraśāstra. (The Treatise on the Ultimate Continuum of the Mahāyāna). Recension information:
Sanskrit रत्नगोत्रविभाग महायानोत्तरतन्त्रशास्त्र. Ratnagotravibhāga Mahāyānottaratantraśāstra.
 • "Ratnagotravibhāga Mahāyānottara-tantraśāstra." Edited by Johnston, Edward Hamilton and Chowdhury, T. The Journal of the Bihar Research Society. 36, App., xvi, pp.1-129, 1950.
 • E. H. Johnston as input by the University of the West. Input by members of the Sanskrit Buddhist Canon Input Project: http://www.dsbcproject.org/canon-text/content/575/2687.
Tibetan ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས།, (theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=f252678ccc40d9de0f3b10febe611c4d&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=tengyur.
 • Derge 4024, sems tsam, phi 54b1-73a7 (vol. 123), translated by Sajjana and Blo ldan shes rab.
 • Also appears in Q 5525, sems tsam, phi 54b7-74b6 (vol. 108, p.24-32); N 4293, sems tsam, phi 48b3-69a3 (vol. 132).
Chinese

Maitrīpa. Tattvadaśaka. (Ten Stanzas on True Reality). Recension information:
Sanskrit तत्त्वदशक. Tattvadaśaka. Edited by Shastri, Hara Prasad. In Advayavajrasarhgraha, p. 59 Baroda: Oriental Institute (GOS 40), 1927.
Tibetan དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཅུ་པ།, (De kho na nyid bcud pa). AIBS Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=4d3de2a3878a5bcc758bb21c8aff6bca&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=tengyur.
 • Derge 2236, rgyud, wi 112b7-113a6 (vol. 51), translated by Bhārata Vajrapāṇi.
 • Also appears in Q 3080, rgyud 'grel, mi 122b7-123a8 (vol.68, p.275); N 1882, rgyud 'grel, mi 119b3-120a3.

མར་པ་དོ་པ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ (Mar pa do pa chos kyi dbang phyug)
Rgyud bla ma'i tshig don rnam par 'grel pa. (A Commentary on the Meaning of the Words of the Uttaratantra). Recension information:
Tibetan Mar pa do pa chos kyi dbang phyug. རྒྱུད་བླ་མའི་ཚིག་དོན་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ།, (Rgyud bla ma'i tshig don rnam par 'grel pa). In Dpal mnga' bdag sgra sgyur mar pa lo tsA ba chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 1: 414–522. Lhasa: Ser gtsug nang bstan dpe rnying 'tshol bsdu phyogs sgrig khang, 2009 Buda by BDRC Logo.jpg

སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི་ (Smin gling lo chen d+harma shrI)
Sdom pa gsum rnam par nges pa'i 'grel pa legs bshad ngo mtshar dpag bsam gyi snye ma. (The Marvelous Wish-fulfilling Harvest: An Eloquent Commentary on Ascertaining the Three Vows). Recension information:
Tibetan Smin gling lo chen d+harma shrI. སྡོམ་པ་གསུམ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་འགྲེལ་པ་ལེགས་བཤད་ངོ་མཚར་དཔག་བསམ་གྱི་སྙེ་མ།, (Sdom pa gsum rnam par nges pa'i 'grel pa legs bshad ngo mtshar dpag bsam gyi snye ma).
 • In Sdom gsum rnam nges kyi 'grel pa. No Publication Data. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Sdom gsum rnam nges kyi 'grel pa dpag bsam snye ma. Rdza rong phu dgon gyi par khang, 1970. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Sdom pa gsum rnam par nges pa'i 'grel pa legs bshad ngo mtshar dpag bsam gyi snye ma. Bylakuppe: Ngagyur Nyingma Institute, n.d.
 • In Sdom gsum rnam nges dang de'i 'grel pa dpag bsam snye ma. kun dga' tshul khrims rgya mtsho, n.d. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Sdom pa gsum rnam par nges pa'i 'grel pa legs bshad ngo mtshar dpag bsam gyi snye ma. Dpal ya chen o rgyan bsam gtan gling, n.d. Buda by BDRC Logo.jpg

མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་ (Mi pham rgya mtsho)
Bde gshegs snying po'i stong thun chen mo seng+ge'i nga ro. (Lion's Roar: Exposition of Buddha-Nature). Recension information:
Tibetan Mi pham rgya mtsho. བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་སྟོང་ཐུན་ཆེན་མོ་སེངྒེའི་ང་རོ།, (Bde gshegs snying po'i stong thun chen mo seng+ge'i nga ro).
 • In Gsung 'bum/ Mi pham rgya mtsho: The expanded redaction of the complete works of collected writings of the famed Nyingma polymath, Jamgon Ju Mipam Gyatso, Vol. 4: 563-608. Paro, Bhutan: Lama Ngodrup and Sherab Drimey, 1984-1993. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Bka' ma shin tu rgyas pa (kaH thog), Vol. 49: 367-432. Chengdu: KaH thog mkhan po 'jam dbyangs, 1999. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Stong thun seng+ge'i nga ro. Bylakuppe: Ngagyur Nyingma Institute, 2002. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Mi pham bka' 'bum, Vol 15: 173-218. Khreng tu'u: Gangs can rig gzhung dpe rnying myur skyobs lhan tshogs, 2007. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Mi pham gsung 'bum las gzhung 'grel skor, Vol. 17: 131-164. Khreng tu'u: 'Jam dpal d+hI yig ser po'i dpe skrun tshogs pa, 2008 Buda by BDRC Logo.jpg

མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་ (Mi pham rgya mtsho)
Chos dang chos nyid rnam par 'byed pa'i tshig le'ur byas pa'i 'grel pa ye shes snang ba rnam 'byed. (Distinguishing Wisdom from Appearances: A Commentary on Distinguishing Phenomena and their Nature). Recension information:
Tibetan Mi pham rgya mtsho. ཆོས་དང་ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའི་འགྲེལ་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྣམ་འབྱེད།, (Chos dang chos nyid rnam par 'byed pa'i tshig le'ur byas pa'i 'grel pa ye shes snang ba rnam 'byed).
 • In Gsung 'bum/ Mi pham rgya mtsho: The expanded redaction of the complete works of collected writings of the famed Nyingma polymath, Jamgon Ju Mipam Gyatso, Vol. 4: 609-658. Paro, Bhutan: Lama Ngodrup and Sherab Drimey, 1984-1993. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Chos dang chos nyid rnam par 'byed pa'i tshig le'ur byas pa sogs tshan pa gsum. Bylakuppe: Snga 'gyur mtho slob mdo sngags rig pa'i 'byung gnas. 2002. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Mi pham bka' 'bum, Vol 15: 241-290. Khreng tu'u: Gangs can rig gzhung dpe rnying myur skyobs lhan tshogs, 2007. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Mi pham gsung 'bum las gzhung 'grel skor, Vol. 17: 180-216. Khreng tu'u: 'Jam dpal d+hI yig ser po'i dpe skrun tshogs pa, 2008 Buda by BDRC Logo.jpg

མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་ (Mi pham rgya mtsho)
Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos kyi mchan 'grel mi pham zhal lung. (Words of Mipam: Interlinear Commentary on the Uttaratantra). Recension information:
Tibetan Mi pham rgya mtsho. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་མཆན་འགྲེལ་མི་ཕམ་ཞལ་ལུང་།, (Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos kyi mchan 'grel mi pham zhal lung).
 • In Gsung 'bum/ Mi pham rgya mtsho, Vol. 3: 349-562. Gangtok: Sonam Topgay Kazi, 1972. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ Mi pham rgya mtsho: The expanded redaction of the complete works of collected writings of the famed Nyingma polymath, Jamgon Ju Mipam Gyatso, Vol. 4: 349-562. Paro, Bhutan: Lama Ngodrup and Sherab Drimey, 1984-1993. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Mi pham bka' 'bum, Vol 15: 1-172. Khreng tu'u: Gangs can rig gzhung dpe rnying myur skyobs lhan tshogs, 2007. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Mi pham gsung 'bum las gzhung 'grel skor, Vol. 17: 2-130. Khreng tu'u: 'Jam dpal d+hI yig ser po'i dpe skrun tshogs pa, 2008 Buda by BDRC Logo.jpg
 • In 'Ju mi pham bka' 'bum, Vol 15: 1-208. kaH thog rgyud sde bshad sgrub nor bu'i lhun pos bsgrigs. Chengdu: si khron mi rigs dpe skrun khang, 2012. Buda by BDRC Logo.jpg

མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་ (Mi pham rgya mtsho)
Gzhan stong khas len seng ge'i nga ro. (Lion's Roar: Affirming Other Emptiness). Recension information:
Tibetan Mi pham rgya mtsho. གཞན་སྟོང་ཁས་ལེན་སེང་གེའི་ང་རོ།, (Gzhan stong khas len seng ge'i nga ro).
 • In Gsung 'bum/ Mi pham rgya mtsho: The expanded redaction of the complete works of collected writings of the famed Nyingma polymath, Jamgon Ju Mipam Gyatso, Vol. 12: 359 - 400. Paro, Bhutan: Lama Ngodrup and Sherab Drimey, 1984-1993. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Bka' ma shin tu rgyas pa (kaH thog), Vol. 49: 557-586. Chengdu: KaH thog mkhan po 'jam dbyangs, 1999. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Mi pham bka' 'bum, Vol 15: 219-240. Khreng tu'u: Gangs can rig gzhung dpe rnying myur skyobs lhan tshogs, 2007. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Mi pham gsung 'bum las gzhung 'grel skor, Vol. 17: 165-179. Khreng tu'u: 'Jam dpal d+hI yig ser po'i dpe skrun tshogs pa, 2008 Buda by BDRC Logo.jpg

དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་ (Dmu dge bsam gtan rgya mtsho)

ངག་དབང་བློ་གྲོས་གྲགས་པ་ (Ngag dbang blo gros grags pa)
Gzhan stong chen mo. (Great Exposition on Other-Emptiness). Recension information:
Tibetan Ngag dbang blo gros grags pa. རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་མཆོག་གི་གནས་ལུགས་ཟབ་མོའི་དོན་རྣམ་པར་ངེས་པ་རྗེ་ཇོ་ནང་པ་ཆེན་པོའི་རིང་ལུགས་འཇིགས་མེད་གདོང་ལྔའི་ང་རོ།, (Rgyu dang 'bras bu'i theg pa mchog gi gnas lugs zab mo'i don rnam par nges pa rje jo nang pa chen po'i ring lugs 'jigs med gdong lnga'i nga ro).
 • In 'Dzam thang ba blo gros grags pa'i gsung 'bum, Vol. 1: 35-516. 'Dzam thang: 'Dzam thang bsam 'grub nor bu'i gling gi par khang, 199?. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Rje ngag dbang yon tan bzang po'i gsung 'bum, Vol. 2: 1-364. 'Dzam thang: Mdo smad 'dzam thang 'jam dbyngs shes rig ste gnas, 2010. Buda by BDRC Logo.jpg

ངག་དབང་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོ་ (Ngag dbang tshogs gnyis rgya mtsho)
Kun mkhyen jo nang pa'i bzhes dgongs dbu tshad kyi gzhung spyi dang gung bsgrigs te spyod pa'i spyi don rab gsal snang ba. (Illuminating Light). Recension information:
Tibetan Ngag dbang tshogs gnyis rgya mtsho. ཀུན་མཁྱེན་ཇོ་ནང་པའི་བཞེས་དགོངས་དབུ་ཚད་ཀྱི་གཞུང་སྤྱི་དང་གུང་བསྒྲིགས་ཏེ་སྤྱོད་པའི་སྤྱི་དོན་རབ་གསལ་སྣང་བ།, (Kun mkhyen jo nang pa'i bzhes dgongs dbu tshad kyi gzhung spyi dang gung bsgrigs te spyod pa'i spyi don rab gsal snang ba).
 • In Dbu tshad kyi gzhung spyi dang gung bsgrigs te spyod pa'i spyi don rab gsal snang ba. 'Dzam thang: s.n., 199-. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Ngag dbang tshogs gnyis rgya mtsho'i dbu ma gzhan stong phyogs bsgrigs. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2009: 193-282. Buda by BDRC Logo.jpg

ངག་དབང་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོ་ (Ngag dbang tshogs gnyis rgya mtsho)
Kun mkhyen chen pos mdzad pa'i grub mtha'i rnam bzhag don gsal gyi 'grel ba phyogs lhung mun sel. (Dispelling the Darkness of Partiality). Recension information:
Tibetan Ngag dbang tshogs gnyis rgya mtsho. ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་བཞག་དོན་གསལ་གྱི་འགྲེལ་བ་ཕྱོགས་ལྷུང་མུན་སེལ།, (Kun mkhyen chen pos mdzad pa'i grub mtha'i rnam bzhag don gsal gyi 'grel ba phyogs lhung mun sel).
 • In Gsung 'bum/ tshogs gnyis rgya mtsho, Vol. 5: 1-160. No Publication Data. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Grub mtha'i rnam bzhag don gsal gyi 'grel ba phyogs lhung mun sel. 'Dzam thang: s.n., 199-. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Ngag dbang tshogs gnyis rgya mtsho'i dbu ma gzhan stong phyogs bsgrigs. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2009: 283-368. Buda by BDRC Logo.jpg

ངག་དབང་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོ་ (Ngag dbang tshogs gnyis rgya mtsho)
Kun mkhyen jo nang pa chen po'i dgongs pa gzhan stong dbu ma'i tshul legs pa bshad mthar 'dzin gdung 'phrog. (Removing the Anguish of Holding to Extremes). Recension information:
Tibetan Ngag dbang tshogs gnyis rgya mtsho. ཀུན་མཁྱེན་ཇོ་ནང་པ་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་གཞན་སྟོང་དབུ་མའི་ཚུལ་ལེགས་པ་བཤད་མཐར་འཛིན་གདུང་འཕྲོག།, (Kun mkhyen jo nang pa chen po'i dgongs pa gzhan stong dbu ma'i tshul legs pa bshad mthar 'dzin gdung 'phrog).
 • In Gsung 'bum/ tshogs gnyis rgya mtsho, Vol. 5: 161-348. No Publication Data. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gzhan stong dbu ma'i tshul legs pa bshad mthar 'dzin gdung 'phrog. 'Dzam thang: s.n., 199-. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Ngag dbang tshogs gnyis rgya mtsho'i dbu ma gzhan stong phyogs bsgrigs. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2009: 1-192. Buda by BDRC Logo.jpg

རྔོག་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་ (Rngog blo ldan shes rab)
Springs yig bdud rtsi'i thig le. (Epistle: A Drop of Nectar). Recension information:
Tibetan Rngog blo ldan shes rab. སྤྲིངས་ཡིག་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ།, (Springs yig bdud rtsi'i thig le).
 • Rngog blo ldan shes rab kyi spring yig bdud rtsi'i thig le. In Rngog lo tsA ba blo ldan shes rab kyi gsung chos skor. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, 2009: 659-661. Buda by BDRC Logo.jpg
 • Rngog blo ldan shes rab kyis mdzad pa'i springs yig bdud rtsi'i thig pa. In Bka' gdams gsung 'bum phyogs bsgrigs thengs dang po, Vol. 1: 707-712. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2006. Buda by BDRC Logo.jpg

རྔོག་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་ (Rngog blo ldan shes rab)
Theg chen rgyud bla ma'i don bsdus pa. (Condensed Meaning of the "Ultimate Continuum of the Mahāyāna"). Recension information:
Tibetan Rngog blo ldan shes rab. ཐེག་ཆེན་རྒྱུད་བླ་མའི་དོན་བསྡུས་པ། (Theg chen rgyud bla ma'i don bsdus pa).
 • Theg chen rgyud bla ma'i don bsdus pa, (Rgyud bla ma'i don bsdus pa). Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives, 1993.
 • Theg pa chen po rgyud bla ma'i bsdus don. In Rngog lo tsA ba blo ldan shes rab kyi gsung chos skor. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, 2009: 545-625. Buda by BDRC Logo.jpg
 • Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos kyi don bsdus pa. In Bka' gdams gsung 'bum phyogs bsgrigs thengs dang po, Vol. 1: 289-368. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2006. Buda by BDRC Logo.jpg
 • Kano, Kazuo. "rNgog Blo‐ldan‐shes‐rabʹs Summary of the ''Ratnagotravibhāga'': The First Tibetan Commentary on a Crucial Source for the Buddha‐nature Doctrine." PhD diss., University of Hamburg, 2006. Contains a critical edition in Wylie transliteration.
 • According to Kazuo Kano: A khu 11316 calls it rGyud bla ma'i ṭika chung. According to rNgog's Biography composed by Gro-lung-pa, rNgog seems to have composed two kinds of commentaries (don bsdus and rnam bshad) to each of the Five Treatises of Maitreya. Cf. Kramaer 1997:102 and Dram dul 2004: 47-48. Cf. also 'Bras spungs dkar chag p. 1401 (15 fols.).