Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos zhes bya ba'i mchan 'grel gyi mchan bu

From Buddha-Nature

LibraryCommentariesTheg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos zhes bya ba'i mchan 'grel gyi mchan bu


ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཞེས་བྱ་བའི་མཆན་འགྲེལ་གྱི་མཆན་བུ།
theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos zhes bya ba'i mchan 'grel gyi mchan bu
Notes on the Annotated Commentary on the Ultimate Continuum
SOURCE TEXT

Recensions of This Text

Text Metadata

Text exists in ~ Tibetan
Commentary of ~ Ratnagotravibhāga Mahāyānottaratantraśāstra