བོད་སྐད་

From Buddha-Nature

< Main Page

Main Pageབོད་སྐད་


སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ།

ང་ཚོའི་ཤེས་རབ་དང་སྙིང་རྗེའི་རང་བཞིན་གྱི་གཤིས་ལུགས།


ཆེད་དུ་སྟོན་པའི་ཤོག་ངོས།