Chos dang chos ma yin par rnam par 'byed pa'i gtam chen po zab mor nang don 'khrul par ngo sprod par byed pa grub mtha'i spyi ching

From Buddha-Nature

LibraryCommentariesChos dang chos ma yin par rnam par 'byed pa'i gtam chen po zab mor nang don 'khrul par ngo sprod par byed pa grub mtha'i spyi ching


ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པར་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་གཏམ་ཆེན་པོ་ཟབ་མོར་ནང་དོན་འཁྲུལ་པར་ངོ་སྤྲོད་པར་བྱེད་པ་གྲུབ་མཐའི་སྤྱི་ཆིང་།
chos dang chos ma yin par rnam par 'byed pa'i gtam chen po zab mor nang don 'khrul par ngo sprod par byed pa grub mtha'i spyi ching
SOURCE TEXT

The Eight Karmapa's general outline of the tenets of the Sacred Teaching on the Single Intention (Dam chos dgongs pa gcig pa).

Access this text online

Philosophical positions of this text

Text Metadata

Text exists in ~ Tibetan
Literary Genre ~ Commentaries - 'grel pa
Commentary of ~ Dam chos dgongs pa gcig pa