Theg pa chen po rgyud bla ma'i zin bris byams mgon gyi dgongs pa phyin ci ma log pa

From Buddha-Nature

LibraryCommentariesTheg pa chen po rgyud bla ma'i zin bris byams mgon gyi dgongs pa phyin ci ma log pa


ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་ཟིན་བྲིས་བྱམས་མགོན་དགོངས་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ།
theg pa chen po rgyud bla ma'i zin bris byams mgon gyi dgongs pa phyin ci ma log pa
SOURCE TEXT

Access this text online

Philosophical positions of this text

Text Metadata

Text exists in ~ Tibetan
Commentary of ~ RKTST 3363