Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśa

From Buddha-Nature

LibrarySutrasTathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśa


तथागतगुणज्ञानाचिन्त्यविषयावतारनिर्देश
Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśa
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ཡེ་ཤེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
'phags pa de bzhin gshegs pa'i yon tan dang ye shes bsam gyis mi khyab pa'i yul la 'jug pa bstan pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
大方廣入如來智德不思議境界經
Dà fāng guǎng rù rú lái zhì dé bù sī yì jìng jiè jīng
Sūtra Showing the Realm of the Inconceivable Qualities and Wisdom of the Tathāgatas
SOURCE TEXT

One of the sūtra sources for the Ratnagotravibhāga, especially in terms of the last of the seven vajra topics discussed therein—namely, the activities.

Relevance to Buddha-nature

A sūtra source for the seventh vajrapada discussed in the Ratnagotravibhāga, the activities (karman or phrin las).

Recensions of This Text

Description from When the Clouds Part

This work mentions once that all buddhas are permanent, eternal, and immutable but does not contain any teachings on buddha nature per se.[1] It is quoted once in RGVV as the alternative source (besides the Dhāraṇīśvararājasūtra) of the seventh vajra point (enlightened activity). (p. 46)
  1. D185 (thirty-eight folios) and Taishō 302–4.

Text Metadata

Other Titles ~ ārya-tathāgata-guṇajñāna-acintyaviṣaya-avatāra-nirdeśa-nāma-mahāyāna-sūtra
Text exists in ~ Tibetan
~ Chinese
Canonical Genre ~ Kangyur · Sūtra · mdo sde · Sūtranta
Literary Genre ~ Sūtras - mdo

This Text on Adarsha