Mdo sde rgyan dang rgyud bla ma spyod 'jug rnams kyi 'grel TIk+ka gi dbu zhabs kyi tshigs bcad

From Buddha-Nature

LibraryCommentariesMdo sde rgyan dang rgyud bla ma spyod 'jug rnams kyi 'grel TIk+ka gi dbu zhabs kyi tshigs bcad


མདོ་སྡེ་རྒྱན་དང་རྒྱུད་བླ་མ་སྤྱོད་འཇུག་རྣམས་ཀྱི་འགྲེལ་ཊཱིཀྐ་གི་དབུ་ཞབས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད།
mdo sde rgyan dang rgyud bla ma spyod 'jug rnams kyi 'grel TIk+ka gi dbu zhabs kyi tshigs bcad
Verses from the Beginning and Conclusion of Sūtrālaṅkāra, Bodhicaryāvatāra and Uttaratantra
SOURCE TEXT