De bzhin gshegs pa'i snying po bstan pa'i bstan bcos kyi mchan 'grel

From Buddha-Nature

LibraryCommentariesDe bzhin gshegs pa'i snying po bstan pa'i bstan bcos kyi mchan 'grel


དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་མཆན་འགྲེལ་བྱམས་མགོན་དགྱེས་པའི་ཞལ་ལུང་ནོར་བུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད།
de bzhin gshegs pa'i snying po bstan pa'i bstan bcos kyi mchan 'grel byams mgon dgyes pa'i zhal lung nor bu dbang gi rgyal po dri ma med pa'i 'od
Annotated Commentary on the Treatise on Pointing Out the Tathāgata Heart
SOURCE TEXT