De bzhin gshegs pa'i snying po bstan pa'i bstan bcos kyi mchan 'grel

From Buddha-Nature

LibraryCommentariesDe bzhin gshegs pa'i snying po bstan pa'i bstan bcos kyi mchan 'grel


དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་མཆན་འགྲེལ་བྱམས་མགོན་དགྱེས་པའི་ཞལ་ལུང་ནོར་བུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད།
de bzhin gshegs pa'i snying po bstan pa'i bstan bcos kyi mchan 'grel byams mgon dgyes pa'i zhal lung nor bu dbang gi rgyal po dri ma med pa'i 'od
Annotated Commentary on the Treatise on Pointing Out the Tathāgata Heart
SOURCE TEXT
An annotated commentary written by the fifteenth Karmapa on the Third Karmapa's verses on buddha-nature, The Treatise on Pointing Out the Tathāgata Heart.
Read the text:

Recensions of This Text

Philosophical positions of this text

Text Metadata

Text exists in ~ Tibetan
Literary Genre ~ Commentary with Annotations - mchan 'grel
Commentary of ~ De bzhin gshegs pa'i snying po bstan pa'i bstan bcos