De bzhin gshegs pa snying po'i don rgya bod kyi mkhas pa'i bzhed srol ma 'dres par gsal bar byed pa'i zla gzhon

From Buddha-Nature

LibraryCommentariesDe bzhin gshegs pa snying po'i don rgya bod kyi mkhas pa'i bzhed srol ma 'dres par gsal bar byed pa'i zla gzhon


དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྙིང་པོའི་དོན་རྒྱ་བོད་ཀྱི་མཁས་པའི་བཞེད་སྲོལ་མ་འདྲེས་པར་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཟླ་གཞོན།
de bzhin gshegs pa snying po'i don rgya bod kyi mkhas pa'i bzhed srol ma 'dres par gsal bar byed pa'i zla gzhon
Moon that Illuminates the Indian and Tibetan Interpretations of Buddha Nature
SOURCE TEXT

A commentary on buddha-nature by twentieth-century Gelukpa scholar Jangtse Khenzur Sönam Kunga (1929–1995)

Access this text online

Recensions of This Text

Text Metadata

Text exists in ~ Tibetan
Literary Genre ~ Commentaries - 'grel pa