Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos kyi bsdus pa'i don

From Buddha-Nature

LibraryCommentariesTheg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos kyi bsdus pa'i don


ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་བསྡུས་པའི་དོན།
theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos kyi bsdus pa'i don
A Synopsis of the Mahāyāna Uttaratantraśāstra
SOURCE TEXT

Recensions of This Text

Philosophical positions of this text

Text Metadata

Text exists in ~ Tibetan
Commentary of ~ Ratnagotravibhāga Mahāyānottaratantraśāstra