Drikung Chungtsang, 1st

From Buddha-Nature

< People(Redirected from Rigdzin Chökyi Dragpa)

PeopleDrikung Chungtsang, 1st


ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་
The First Drikung Chungtsang, Rigdzin Chökyi Drakpa(1595 - 1659) 

Kunkhyen Chökyi Drakpa, aka Drikung Rigdzin Chökyi Drakpa (1595–1659)—the youngest son of the 21st throne holder of the Drikung Kagyü lineage, Chögyal Rinchen Phuntsok (1547-1602). The Drikung Chungtsang incarnation line [refers to] the successive reincarnations of Kunkhyen Chökyi Drakpa who became the lineage holders of the Drikung Kagyü lineage, along with the Chetsang Rinpoches. The Chungtsang Rinpoches are considered manifestations of Manjushri. (Source Accessed on October 25, 2019)

Library Items

On the topic of this person

Other names

 • འབྲི་གུང་རིག་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ · other names (Tibetan)
 • འབྲི་གུང་པ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ · other names (Tibetan)
 • རིག་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ · other names (Tibetan)
 • ཀུན་མཁྱེན་རིག་འཛིན་ཆོས་གྲགས་ · other names (Tibetan)
 • རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ · other names (Tibetan)
 • ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ · other names (Tibetan)
 • དུས་མཐའི་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ · other names (Tibetan)
 • དཀོན་མཆོག་ཕུན་ཚོགས་ · other names (Tibetan)
 • ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེ་ · other names (Tibetan)
 • ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ · other names (Tibetan)
 • ཆེ་མཆོག་འདུས་པ་རྩལ་ · other names (Tibetan)
 • པདྨ་བ་ཛྲ་རྩལ་ · other names (Tibetan)
 • དབུར་སྨྱོན་ · other names (Tibetan)
 • རྟག་པའི་རྡོ་རྗེ་ · other names (Tibetan)
 • འབྲི་གུང་པ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་རིག་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ · other names (Tibetan)
 • 'bri gung rig 'dzin chos kyi grags pa · other names (Wylie)
 • 'bri gung pa chos kyi grags pa · other names (Wylie)
 • rig 'dzin chos kyi grags pa · other names (Wylie)
 • kun mkhyen rig 'dzin chos grags · other names (Wylie)
 • rdo rje 'dzin pa chos kyi grags pa · other names (Wylie)
 • shAkya'i dge slong chos kyi grags pa · other names (Wylie)
 • dus mtha'i sngags 'chang chos kyi grags pa · other names (Wylie)
 • dkon mchog phun tshogs · other names (Wylie)
 • chos kyi grags pa phrin las rnam par rgyal ba'i sde · other names (Wylie)
 • thugs kyi rdo rje · other names (Wylie)
 • che mchog 'dus pa rtsal · other names (Wylie)
 • pad+ma ba dz+ra rtsal · other names (Wylie)
 • dbur smyon · other names (Wylie)
 • rtag pa'i rdo rje · other names (Wylie)
 • 'bri gung pa gshin rje'i gshed kyi rnal 'byor pa rig 'dzin chos kyi grags pa · other names (Wylie)

Affiliations & relations

 • Drikung Kagyu · religious affiliation
 • Rin chen phun tshogs chos kyi rgyal po · emanation of
 • Drikung Chetsang, 1st · teacher
 • 'ja' tshon snying po · teacher
 • Peling Sungtrul, 3rd · teacher
 • Drikung Chetsang, 2nd · student

Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö

Text
Tibetan
Wylie

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: འབྲི་གུང་རིག་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ ('bri gung rig 'dzin chos kyi grags pa)

Page #s for bio of this person: 713 to 714

Folio #s for bio of this person: 187a4 to 187b1

རྗེ་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་འབྲི་གུང་པ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ཞེས་གནས་ལྔ་རིག་པའི་པཎྜི་ཏ་སུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ལ་སྤྱིར་ཟབ་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་ཀྱང་དངོས་སུ་འདོན་པར་མ་མཛད་ཅིང་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་དང་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་ནག་པོ་དང་། ནཱ་ག་རཀྴ་སོགས་བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་མང་པོས་དངོས་སུ་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་ལ་བརྟེན་གཤིན་རྗེ་ཡང་ཟློག་སྐོར་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་དགོངས་གཏེར་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསྩལ་པའི་རྒྱུན་དར་རྒྱས་སུ་བྱུང་བ་དང་། གནམ་མཚོའི་བཀྲ་ཤིས་དོ་བོ་ཆེར་བཞུགས་སྐབས་སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་ཁྱད་ཅན་ལུང་བྱང་དང་བཅས་དག་སྣང་དུ་བྱུང་བ་དར་རྒྱས་ཆེ་ཞིང་ཁོ་བོས་ཀྱང་རྫོགས་པར་ནོས་པ་ཡིན་ནོ།

rje rin chen phun tshogs kyi rnam 'phrul 'bri gung pa chos kyi grags pa zhes gnas lnga rig pa'i paN+Di ta sum ldan rdo rje 'dzin pa chen po de nyid la spyir zab gter gyi bka' babs kyang dngos su 'don par ma mdzad cing dpal 'khor lo sdom pa dang 'jam dpal gshin rje tshe bdag nag po dang /_nA ga rak+sha sogs bla ma dang lhag pa'i lha mang pos dngos su rjes su bzung ba la brten gshin rje yang zlog skor zab cing rgya che ba dgongs gter bstan bcos kyi tshul du bstsal pa'i rgyun dar rgyas su byung ba dang /_gnam mtsho'i bkra shis do bo cher bzhugs skabs sgra mi snyan gyi tshe sgrub zab khyad can lung byang dang bcas dag snang du byung ba dar rgyas che zhing kho bos kyang rdzogs par nos pa yin no