Drikung Chungtsang, 1st

From Buddha-Nature

< People

PeopleDrikung Chungtsang, 1st


ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་
The First Drikung Chungtsang, Rikdzin Chökyi Drakpa(1595 - 1659) 

Kunkhyen Chökyi Drakpa, aka Drikung Rigdzin Chökyi Drakpa (1595–1659)—the youngest son of the 21st throne holder of the Drikung Kagyü lineage, Chögyal Rinchen Phuntsok (1547-1602). The Drikung Chungtsang incarnation line [refers to] the successive reincarnations of Kunkhyen Chökyi Drakpa who became the lineage holders of the Drikung Kagyü lineage, along with the Chetsang Rinpoches. The Chungtsang Rinpoches are considered manifestations of Manjushri. (Source Accessed on October 25, 2019)

3 Library Items


On the topic of this person

Other names

 • འབྲི་གུང་རིག་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ · other names (Tibetan)
 • འབྲི་གུང་པ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ · other names (Tibetan)
 • རིག་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ · other names (Tibetan)
 • ཀུན་མཁྱེན་རིག་འཛིན་ཆོས་གྲགས་ · other names (Tibetan)
 • རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ · other names (Tibetan)
 • ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ · other names (Tibetan)
 • དུས་མཐའི་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ · other names (Tibetan)
 • དཀོན་མཆོག་ཕུན་ཚོགས་ · other names (Tibetan)
 • ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེ་ · other names (Tibetan)
 • ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ · other names (Tibetan)
 • ཆེ་མཆོག་འདུས་པ་རྩལ་ · other names (Tibetan)
 • པདྨ་བ་ཛྲ་རྩལ་ · other names (Tibetan)
 • དབུར་སྨྱོན་ · other names (Tibetan)
 • རྟག་པའི་རྡོ་རྗེ་ · other names (Tibetan)
 • འབྲི་གུང་པ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་རིག་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ · other names (Tibetan)
 • 'bri gung rig 'dzin chos kyi grags pa · other names (Wylie)
 • 'bri gung pa chos kyi grags pa · other names (Wylie)
 • rig 'dzin chos kyi grags pa · other names (Wylie)
 • kun mkhyen rig 'dzin chos grags · other names (Wylie)
 • rdo rje 'dzin pa chos kyi grags pa · other names (Wylie)
 • shAkya'i dge slong chos kyi grags pa · other names (Wylie)
 • dus mtha'i sngags 'chang chos kyi grags pa · other names (Wylie)
 • dkon mchog phun tshogs · other names (Wylie)
 • chos kyi grags pa phrin las rnam par rgyal ba'i sde · other names (Wylie)
 • thugs kyi rdo rje · other names (Wylie)
 • che mchog 'dus pa rtsal · other names (Wylie)
 • pad+ma ba dz+ra rtsal · other names (Wylie)
 • dbur smyon · other names (Wylie)
 • rtag pa'i rdo rje · other names (Wylie)
 • 'bri gung pa gshin rje'i gshed kyi rnal 'byor pa rig 'dzin chos kyi grags pa · other names (Wylie)

Affiliations & relations

 • Drikung Kagyu · religious affiliation
 • Rin chen phun tshogs chos kyi rgyal po · emanation of
 • Drikung Chetsang, 1st · teacher
 • 'ja' tshon snying po · teacher
 • Peling Sungtrul, 3rd · teacher
 • Drikung Chetsang, 2nd · student