''Mahāyānottaratantraparicaya'': Kashumīru yurai no shinshutsu no Hōshōron chū bonbun danpen

From Buddha-Nature