BCom ldan rig ral cho Daijō kukyōron sōgonka: Wayaku oyobi kōtei tekusuto (1)

From Buddha-Nature