Chinese Tiantai Doctrine on Insentient Things' Buddha-Nature

From Buddha-Nature

< Articles

LibraryArticlesChinese Tiantai Doctrine on Insentient Things' Buddha-Nature

Chinese Tiantai Doctrine on Insentient Things’ Buddha-Nature
Article
Article
Citation: Chen, Shuman. "Chinese Tiantai Doctrine on Insentient Things' Buddha-Nature." Chung-Hwa Buddhist Journal 24 (2011): 71–104.

References

Primary Sources

 • T = Taishō shinshū daizōkyō 大正新脩大藏經 (CBETA Electronic Version 2007)
 • X = Wan xinzuan xuzangjing 卍新纂續藏經 (CBETA Electronic Version 2007)
 • Dabo niepan jing 大般涅槃經 (Mahā-parinirvāṇa Sūtra). T 374.
 • Dabo niepan jing shu 大般涅槃經疏, T 1767.
 • Da fangguang fo huayan jing 大方廣佛華嚴經 (Avataṃsaka Sūtra). T 279.
 • Dasheng xuanlun 大乘玄論. T 1853.
 • Dasheng yi zhang 大乘義章. T 1851.
 • Dazhidu lun 大智度論. attributed to Nāgārjuna (2nd-3rd century). T 1509.
 • Guanyin xuanyi ji 觀音玄義記. T 1727.
 • Huayan yisheng jiaoyi fenqi zhang 華嚴一乘教義分齊章. T 1866.
 • Jin'gangpi 金剛錍. T 1932.
 • Jin'gangpi lun shiwen 金剛錍論釋文 . X 937.
 • Jinguangming jing xuanyi 金光明經玄義. T 1783.
 • Miaofa lianhua jing 妙法蓮華經 (Saddharma-puṇḍarīka Sūtra). T 262.
 • Miaofa lianhua jing wenju 妙法蓮華經文句. T 1718.
 • Miaofa lianhua jing xuanyi 妙法蓮華經玄義. T 1716.
 • Mohe zhiguan 摩訶止觀. T 1911.
 • Shibuermen zhiyao chao 十不二門指要鈔. T 1928.
 • Shizhong xinyao 始終心要. T 1915.
 • Siming renyue yishuo congshu 四明仁岳異說叢書. X 948.
 • Siming zunzhe jiaoxinglu 四明尊者教行錄. T 1937.
 • Tiantaizong weijue fu shiyi 天台宗未決 (附釋疑). X 942.
 • Weimojie suoshou jing 維摩詰所說經 (Vimalakīrti-nirdeśa Sūtra). T 475.
 • Zhiguan fuxing chuanhongjue 止觀輔行傳弘決. T 1912.
 • Zhiguan yili 止觀義例. T 1913.

Secondary Sources

 • Dong, Ping 董平. 2002. Tiantaizong Yanjiu 天臺宗研究 (A Study on the Tiantai School). Shanghai: Shanghai guji.
 • Guo, Chaoshun 郭朝順. 1999. Zhanran Wuqing Youxing Sixiang Zhong de Zhenru Gainian 湛然「無情有性」思想中的「真如」概念 (The Concept of Suchness in Zhanran's Thought on Insentient Things Having Buddha-nature). Yuanguang Buddhist Periodical 3:45-72.
 • Kantor, Hans-Rudolf. 2009. Zhiyi's Great Calming and Contemplation. Buddhist Philosophy: Essential Readings. Ed. William Edelglass and Jay L. Garfield. New York: Oxford. 334-347.
 • Klein, Anne Carolyn. 1995. Meeting the Great Bliss Queen: Buddhists, Feminists, and the Art of the Self. Boston: Beacon Press.
 • Mou, Zongsan 牟宗三. 1989. Foxing yu Bore 佛性與般若 (Buddha-nature and Prajña). Taipei: Xuesheng shuju.
 • Ng, Yu-kwan. 1993. T'en-t'ai Buddhism and Early Madhyamika. Honolulu: University of Hawai’i Press.
 • Rujun zhu, Wu. 吳汝鈞. 2005. Chuncui Lidong Xianxiang Xue 純粹力動現象學 (Phänomenologie der reinen Vitalität). Taipei: Taiwan shangwu.
 • Pan, Guiming 潘桂明. 2006. Zhiyi Pingzhuan 智顗評傳 (A Critical Biography of Zhiyi). Nanjing: Nainjing University Press.
 • Pan, Guiming and Wu, Zhongwei 潘桂明, 吳忠偉. 2001. Zhongguo Tiantaizong Tongshi 中國天臺宗通史 (A General History of the Chinese Tiantai School). Nanjing: Jiangxu guji.
 • Penkower, Linda L. 1993. T'ien-t'ai During the T'ang Dynasty: Chan-jan and the Sinification of Buddhism. Ph.D. diss. Columbia University.
 • Penkower, Linda L. 1997. Making and Remaking Tradition: Chan-Jan's Strategies Toward a T'ang T'ien-t'ai Agenda. Tendai Daishi Kenkyū 天台大師研究 (A Study of Great Master Tiantai). Tokyo: Tendai gakkai.
 • Rambelli, Fabio. 2001. Vegetal Buddhas: Ideological Effects of Japanese Buddhist Doctrines on the Salvation of Inanimate Beings. Kyoto: Scuola Italiana di Studi sull' Asia Orientale.
 • Shih, Heng-Ching 釋恆清. 1997. Foxing Sixiang 佛性思想 (The Doctrine of Buddhanature). Taipei: Dongda.
 • Stone, Jacqueline I. 1999. Original Enlightenment and the Transformation of Medieval Japanese Buddhism. Honolulu: University of Hawai’i Press.
 • Sueki, Fumihiko 末木文美士. 2001. How Can Grasses and Trees Attain Buddhahood? An Aspect of the Japanization of Buddhism. Higashi Ajia Bukkyō no Shomondai: Seigen Hakushi Koki Kinen Ronshū 東アジア仏教の諸問題 (An Anthology of East Asian Buddhism). Ed. Shengyan, Chunghua Buddhist Institute and Seigen Hakushi Koki Kinen Ronshu Kankokai. Tokyo: Sankibo. 73-85.
 • Ziporyn, Brook. 2000. Evil and/or/as the Good: Omnicentrism, Intersubjectivity, and Value Paradox in Tiantai Buddhist Thought. Cambridge: Harvard University Asia Center.
 • Ziporyn, Brook. 2000. Setup, Punch Line, and the Mind-Body Problem: A Neo-Tiantai Approach. Philosophy East and West 50(4): 584-613.
 • Ziporyn, Brook. 2009. The Deluded Mind as World and Truth: Epistemological Implications of Tiantai Doctrine and Praxis in Jingxi Zhanran's Jingangpi and Zhiguan yili. Buddhist Philosophy: Essential Readings. Ed. William Edelglass and Jay L. Garfield. New York: Oxford. 238-250.
 • Ziporyn, Brook. 2010. Mind and Its 'Creation' of All Phenomena in Tiantai Buddhism. Journal of Chinese Philosophy 37(2): 156-180.