Gnubs chen sangs rgyas ye shes

From Buddha-Nature

< People(Redirected from Nupchen Sangye Yeshe)

PeopleGnubs chen sangs rgyas ye shes


གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་
Nupchen Sangye Yeshe(b. 844? - ) 

Sanggye Yeshe (sangs rgyas ye shes) was born into the Nub (gnubs) clan in the Dra (sgrags) region of U (dbus) around the year 844. His father was Selwa Wangchuk (gsal ba dbang phyug) and his mother was Chimo Tashi Tso (mchims mo bkra shis 'tsho). His birth name was Dorje Tritsuk (rdo rje khri gtsug). Sanggye Yeshe was his ordination name; his tantric initiation name was Dorje Yangwang Ter (rod rje yang dbang gter).

At the age of seven he began studying with Odren Pelgi Zhonnu ('o bran dpal gyi gzhon nu), who heads a long list of luminaries with whom he studied. According to later historians he received tantric initiation from Padmasambhava, his flower landing on the maṇḍala of Yamāntaka, the wrathful form of Mañjuśrī. In his own biography Nubchen claims to have met Padmasambhava on the border of India and Nepal, and to have received teachings from him, but it is unlikely that he lived early enough to have actually encountered him.

The list given of the Indian masters who he met includes Śrī Siṃha, Vimalamitra, and Kamalaśīla, who ordained him. He also trained with Nyak Jñānakumara (gnyags dznya na ku ma ra) and his disciples Sokpo Pelgyi Yeshe (sog po dpal gyi ye shes) and Zhang Gyelwai Yonten (zhang rgyal ba'i yon tan), both of whom had also been disciples of Ma Rinchen Chok (rma rin chen mchog).
... read more at The Treasury of Lives


Mentioned in


Affiliations & relations

  • Nyingma · religious affiliation
  • Pad+ma 'byung gnas · teacher
  • Bi ma la mi tra · teacher
  • d+ha na saMskrita · teacher
  • sog po dpal gyi ye shes · teacher
  • Rlangs dpal gyi seng+ge · teacher
  • Gnyags dz+nyA na ku mA ra · teacher

Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö

Text
Tibetan
Wylie

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ (gnubs chen sangs rgyas ye shes)

Page #s for bio of this person: 373 to 375

Folio #s for bio of this person: 17a5 to 18a1

།བངས་རིགས་ཉེར་ལྔ་ལས། གནུབས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་རིན་པོ་ཆེ་ནི། གནུབས་རོང་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བའི་སྐབས། མེ་ཏོག་སྐུ་གཤིན་རྗེར་ཕོག །སྦྲགས་ཀྱི་ཡང་རྫོང་དུ་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞལ་གཟིགས། བྲག་ལ་ཕུར་པ་བཏབ་པ་དང་། ཉི་ཟླ་གདན་དུ་བཏིང་བ་སོགས་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་མངོན་སྣང་དུ་སྟོན་པར་ནུས། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་དུ་ལན་བདུན་བྱོན། མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་གྱི་བཀའ་བབས། བལ་པོ་བ་སུ་དྷ་ར་ལས་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་མང་དུ་ཞུས་ཤིང་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མང་དུ་མཛད། ཁྱད་པར་དུ་རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བཤིགས་པའི་དུས་སློབ་དཔོན་འདིས་རྒྱལ་པོ་སྡིག་ཅན་སྐྲག་པར་མཛད་དེ། རྒྱལ་པོས་ཁྱོད་ལ་ནུས་པ་ཅི་ཡོད་ཟེར་བས་ངས་སྔགས་ཙམ་བཟླས་པའི་ནུས་པ་འདི་ལ་གཟིགས་ཤིག་ཅེས་སྡིགས་མཛུབ་གནམ་དུ་ཕྱར་བས་སྡིགས་མཛུབ་ཀྱི་སྟེང་ན་ལྕགས་ཀྱི་སྡིག་པ་ནག་པོ་གཡག་ཙམ་དགུ་བརྩེགས་སུ་འདུག་པ་མཐོང་བས་རྒྱལ་པོ་སྐྲག་སྟེ་དཀོན་མཆོག་སྔགས་པའི་སྐུ་ལ་མི་བསྡོའོ་ཆོས་མཛོད་ཅིག་ཟེར།ད་རུང་ནུས་པ་འདི་ལ་གཟིགས་ཤིག་ཟེར་ནས་སྡིགས་མཛུབ་ཀྱིས་ཐོག་ཕབ་སྟེ་ཕ་རིའི་བྲག་ལ་བསྣུན་པས་ཚལ་པར་སོང་། དེར་རྒྱལ་པོ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་ནས་ཁྱེད་འཁོར་བཅས་ལ་གནོད་པ་མི་བྱེད་དོ་ཟེར་ནས་བཏང་སྟེ་སྔགས་འཆང་གོས་དཀར་ལྕང་ལོ་ཅན་རྣམས་ལ་གནོད་པ་མ་བྱུང་བ་ཁོང་གི་དྲིན་དུ་མངོན་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་ལའང་ཕན་པ་ཆེར་བྱུང་ངོ་། །ཚེའི་རིག་འཛིན་བརྙེས་པས་མངའ་བདག་དཔལ་འཁོར་བཙན་གྱི་བར་དུ་བཞུགས་པར་གྲགས། མཐར་ཐུགས་སྲས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དང་། དགེ་བའི་མཆེད་བཅོ་ལྔ་སོགས་སྨིན་པར་མཛད་ནས་ལྕང་ལོ་ཅན་དུ་གཤེགས། སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་བབས་སོ་ཆེན་པོའི་སྲོལ་འཛིན་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའོ། །འདིའི་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་སྟོན་དུམ་པ་རྒྱ་ཞང་ཁྲོམ་རྡོ་རྗེ་འོད་འབར་དང་། ཨོ་རྒྱན་དྲི་མེད་ཀུན་དགའ་སོགས་སྔ་ཕྱིར་མང་དུ་བྱུང་ངོ་།

bangs rigs nyer lnga las/_gnubs sangs rgyas ye shes rin po che ni/_gnubs rong yul du 'khrungs/_o rgyan chen pos bka' brgyad kyi dbang bskur ba'i skabs/_me tog sku gshin rjer phog_/sbrags kyi yang rdzong du sgrub pa mdzad pas lha tshogs thams cad kyi zhal gzigs/_brag la phur pa btab pa dang /_nyi zla gdan du bting ba sogs grub pa'i rtags mtshan mngon snang du ston par nus/_rgya gar dang bal yul du lan bdun byon/_mdo sgyu sems gsum gyi bka' babs/_bal po ba su d+ha ra las mngon spyod kyi las mang du zhus shing drag po'i phrin las mang du mdzad/_khyad par du rgyal po glang dar mas sangs rgyas kyi bstan pa bshigs pa'i dus slob dpon 'dis rgyal po sdig can skrag par mdzad de/_rgyal pos khyod la nus pa ci yod zer bas ngas sngags tsam bzlas pa'i nus pa 'di la gzigs shig ces sdigs mdzub gnam du phyar bas sdigs mdzub kyi steng na lcags kyi sdig pa nag po g.yag tsam dgu brtsegs su 'dug pa mthong bas rgyal po skrag ste dkon mchog sngags pa'i sku la mi bsdo'o chos mdzod cig zer/da rung nus pa 'di la gzigs shig zer nas sdigs mdzub kyis thog phab ste pha ri'i brag la bsnun pas tshal par song /_der rgyal po 'jigs shing skrag nas khyed 'khor bcas la gnod pa mi byed do zer nas btang ste sngags 'chang gos dkar lcang lo can rnams la gnod pa ma byung ba khong gi drin du mngon te sangs rgyas kyi bstan pa spyi la'ang phan pa cher byung ngo /_/tshe'i rig 'dzin brnyes pas mnga' bdag dpal 'khor btsan gyi bar du bzhugs par grags/_mthar thugs sras yon tan rgya mtsho dang /_dge ba'i mched bco lnga sogs smin par mdzad nas lcang lo can du gshegs/_snga 'gyur bka' ma'i babs so chen po'i srol 'dzin pa'i shing rta chen po'o/_/'di'i rnam 'phrul gter ston dum pa rgya zhang khrom rdo rje 'od 'bar dang /_o rgyan dri med kun dga' sogs snga phyir mang du byung ngo