User:Marcus

From Buddha-Nature

RGV Chapter I

FINAL STEPS[edit]

 1. NEEDS FINAL REVIEW AND REMOVE TAG
 2. Finalize FAQ
 3. Finalize Style Sheet Page with useful content
 4. Finalize New Features Page with useful content

CONTENT PAGES TO DEVELOP[edit]

Tsadra Publications

Design[edit]

HELP[edit]

Features[edit]

HELP[edit]

IF CONNECTION OR LINK TO DRL GOES DOWN, EDIT THIS PAGE: https://buddhanature.tsadra.org/index.php?title=MediaWiki:Hf-nsheader-&action=edit

 • Buddha-Nature Footer Editing: MediaWikiFarm/skins/BuNay/BuNayTemplate.php - See knowledge base for instructions.

Edit Main Page:​ http://buddhanature.tsadra.org/index.php?title=Buddha_Nature_Tests/Main_Page&action=edit

http://buddhanature.tsadra.org/index.php?title=Main_Page&action=edit

See Changes: http://buddhanature.tsadra.org/index.php?title=Main_Page&action=history

Purge: http://buddhanature.tsadra.org/index.php?title=Buddha_Nature_Tests/Main_Page&action=purge

[{{fullurl:{{PAGENAME}}|action=edit}} EDIT THIS PAGE]

<noinclude>[[Category:Buddha-Nature Project Tests]]</noinclude>
 1. FOUNDATION PAGES:

TESTING[edit]

Commentary Sources

'Da' ka ye shes kyi 'chi kha ma'i man ngag. (Instruction for the Moment of Death). Recension information:
Tibetan Skyo ston smon lam tshul khrims. འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཆི་ཁ་མའི་མན་ངག།, ('Da' ka ye shes kyi 'chi kha ma'i man ngag). In Bka' gdams gsung 'bum phyogs sgrig thengs gnyis pa, Vol. 50: 183-186. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2007. BDRC Logo.png BDRC W1PD89084

'Od gsal snying po'i don. (The Heart of the Matter of Luminosity). Recension information:
Tibetan Skyo ston smon lam tshul khrims. འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་དོན།, ('Od gsal snying po'i don). In Bka' gdams gsung 'bum phyogs sgrig thengs gnyis pa, Vol. 50: 421-424. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2007. BDRC Logo.png BDRC W1PD89084

De bzhin gshegs pa snying po'i don rgya bod kyi mkhas pa'i bzhed srol ma 'dres par gsal bar byed pa'i zla gzhon. (Full Moon that Illuminates the Meaning of the Tathāgata Essence Without Adulterating the View of the Scholars of India and Tibet ). Recension information:
Tibetan Byang rtse mkhan zur bsod nams kun dga'. དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྙིང་པོའི་དོན་རྒྱ་བོད་ཀྱི་མཁས་པའི་བཞེད་སྲོལ་མ་འདྲེས་པར་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཟླ་གཞོན།, (De bzhin gshegs pa snying po'i don rgya bod kyi mkhas pa'i bzhed srol ma 'dres par gsal bar byed pa'i zla gzhon).
 • In De bzhin gshegs pa snying po'i don rgya bod kyi mkhas pa'i bzhed srol ma 'dres par gsal bar byed pa'i zla gzhon. Lhasa: Ser gtsug nang bstan dpe rnying 'tshol bsdu phyogs sgrig khang, n.d. BDRC Logo.png BDRC W1AC214
 • In De bzhin gshegs pa snying po gsal bar byed pa'i zla gzhon. Mundgod, Karnataka State: Dga' ldan byang rtse thos bsam nor gling dpe mdzod khang, 2017. BDRC Logo.png BDRC W8LS66486

Maitreya. Madhyāntavibhāga. (Distinguishing the Middle from the Extremes). Recension information:
Sanskrit मध्यान्तविभाग (madhyāntavibhāga).
 • Ārya Maitreya's Madhyānta-Vibhāga-Shāstra, with Extracts from Sthiramati's Tīkā. Edited by Sharma, Chandradhar. Jabalpur: Shrimate Shanti Sharma, 1963.
 • "Madhyāntavibhaṅga." Edited by Chatterjee, Ashok Kumar. In Readings on Yogācāra Buddhism, p. 9-24,39-40. 62-64. 69-74 Varanasi: Banares Hindu University, 1971.
 • Madhyānta-vibhāga-śāstram. Edited by Pandeya, Ram Chandra. Delhi: Motilal Banarsidass, 1971. Input by members of the Sanskrit Buddhist Canon Input Project. View on GRETIL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/buddh/bsa010_u.htm.
Tibetan དབུས་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ། (dbus dang mtha' rnam par 'byed pa'i tshig le'ur byas pa). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=878baea5cb17ca80aa4d58c02fcb65f3&enc=sanskrit_romanized_author&coll=tengyur.
 • Derge 4021, sems tsam, phi 40b1-45a6 (vol. 123), translated by Jinamitra, Śīlendrabodhi, and Ye shes sde.
 • Also appears in Q 5522, sems tsam, phi 43b4-48b1 (vol.108, p.19-21); N 4290, sems tsam, phi 38a2-42a6 (vol. 132).
Chinese

Candrakīrti. Madhyamakāvatāra. (Entrance to the Middle Way). Recension information:
Sanskrit मध्यमकावतार . Madhyamakāvatāra.
 • Madhyamakāvatāra par Candrakīrti. Edited by Louis de La Vallée Poussin. Bibliotheca Buddhica 9. St. Petersburg: Académie des Sciences, 1912. Reprint Biblio Verlag (Osnabrück), 1970; Tokyo, 1977.
 • The Madhyamakāvatāra of Candrakīrti with the Author's Bhāçya. Edited by N. Aiyaswami Sastri. JOR (Madras) 4, 5[1], 6[1], suppl., p.1-48 (MOS4), 1930-1932.
 • Madhyamakavataraḥ. Edited by Tashi Tsering. Chapters 1-5. Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 2005. Input by members of the Sanskrit Buddhist Canon Input Project: http://www.dsbcproject.org/canon-text/book/243
 • Madhyamakāvatāra-kārikā Chapter 6. Edited by Xuezhu Li. Journal of Indian Philosophy 2015. Input by members of the Sanskrit Buddhist Canon Input Project: http://www.dsbcproject.org/canon-text/content/852/2980
Tibetan

དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ། (dbu ma la 'jug pa'i tshig le'ur byas pa) AIBS Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=d2febfd115916b856963bf83b2772728&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=tengyur.

དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བ།, (dbu ma la 'jug pa zhes bya ba). AIBS Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=a05a7c7a2fb4116ac605e8ada54ca56c&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=tengyur.


Yon tan rin po che'i mdzod dga' ba'i char. (Rain of Joy, Treasury of Precious Qualities). Recension information:
Tibetan 'Jigs med gling pa. ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་དགའ་བའི་ཆར།, (Yon tan rin po che'i mdzod dga' ba'i char).

Candrakīrti. Pradīpoddyotana-nāma-ṭīkā. (An Extensive Commentary entitled the Illuminating Lamp). Recension information:
Sanskrit प्रदीपोद्द्योतन-नाम-टीका . Pradīpoddyotana-nāma-ṭīkā.
 • Guhyasamājatantra-pradīpodyotana-ṭīkā-ṣaṭkoṭī-vyākhyā. Edited by Chintaharan Chakravarti. Patna: Kashi Research Institute. Tibetan Sanskrit Works Series No. 25., 1984.
 • "Guhyasamājatantra-pradīpodyotana-ṭīkā-ṣaṭkoṭī-vyākhyā." Edited by Bahulkar, Shrikant. Dhīḥ 48-53. 2009-2013.
Tibetan སྒྲོན་མ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ། (Sgron ma gsal bar byed pa zhes bya ba'i rgya cher bshad pa). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=3fddacd886099c154870c2f96a8d5be5&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=tengyur.

Phyag rgya chen po'i man ngag gi bshad sbyar rgyal ba'i gan mdzod. (An Exposition of Mahāmudrā: The Treasure Vault of the Victors). Recension information:
Tibetan Drukchen, 4th, (pad+ma dkar po). ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་གི་བཤད་སྦྱར་རྒྱལ་བའི་གན་མཛོད།, (Phyag rgya chen po'i man ngag gi bshad sbyar rgyal ba'i gan mdzod).
 • In Gsung 'bum pad+ma dkar po, Vol. 21: 7-370. Darjeeling: Kargyud sungrab nyamso khang, 1973-1974. BDRC Logo.png BDRC W10736
 • In Dkar rnying gi skyes chen du ma'i phyag rdzogs kyi gdams ngag gnad bsdus nyer mkho rin po che'i gter mdzod (Rtsibs ri'i par ma), Vol. 4: 185-622. Darjeeling: Kargyud sungrab nyamso khang, 1978-1985. BDRC Logo.png BDRC W20749
 • In Nges don phyag rgya chen po'i khrid mdzod, Vol. 9: 1-237. New Delhi: Rnam par rgyal ba dpal zhwa dmar ba'i chos sde, 1997. BDRC Logo.png BDRC W23447
 • In 'Brug lugs chos mdzod chen mo, Vol. 41: 1-352. Kathmandu: Drukpa Kagyu Heritage Project, 200?. BDRC Logo.png BDRC W23779
 • In Phyag rgya chen po'i man ngag gi bshad sbyar rgyal ba'i gan mdzod. Sarnath, Varanasi: Vajra Vidya Institute, 2007. BDRC Logo.png BDRC W3JT13369
 • In 'Brug pa'i chos mdzod chen po bsam 'phel nor bu'i bang mdzod, Vol. 57: 1-682. Khams nang chen: Mdo khams pa nges don bshad sgrub nyi ma, 2015. BDRC Logo.png BDRC W3CN2232

Theg pa chen po rgyud bla ma'i rnam bshad don dam rnam nges bsdus pa'i snying po'i snying po. (Quintessential Essence of the Condensed Ultimate Definitive Meaning: An Explanation of the Mahāyāna Uttaratantra). Recension information:
Tibetan Dge 'dun 'od zer. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་རྣམ་བཤད་དོན་དམ་རྣམ་ངེས་བསྡུས་པའི་སྙིང་པོའི་སྙིང་པོ།, (Theg pa chen po rgyud bla ma'i rnam bshad don dam rnam nges bsdus pa'i snying po'i snying po).
 • In Bka' gdams gsung 'bum phyogs bsgrigs thengs dang po, Vol. 20: 455-570. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2006. BDRC Logo.png BDRC W1PD89051 See also BDRC Logo.png BDRC W1KG1796
 • In 'Phags yul rgyan drug mchog gnyis kyi zhal lung, Vol. 66: 374-513. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, 2015. BDRC Logo.png BDRC W3CN3408

Springs yig bdud rtsi'i thig le. (Epistle: A Drop of Nectar). Recension information:
Tibetan Rngog blo ldan shes rab. སྤྲིངས་ཡིག་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ།, (Springs yig bdud rtsi'i thig le).
 • Rngog blo ldan shes rab kyi spring yig bdud rtsi'i thig le. In Rngog lo tsA ba blo ldan shes rab kyi gsung chos skor. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, 2009: 659-661. BDRC Logo.png BDRC W1PD104832
 • Rngog blo ldan shes rab kyis mdzad pa'i springs yig bdud rtsi'i thig pa. In Bka' gdams gsung 'bum phyogs bsgrigs thengs dang po, Vol. 1: 707-712. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2006. BDRC Logo.png BDRC W1PD89051

Zab mo nang don. (The Profound Inner Meaning). Recension information:
Tibetan Rang byung rdo rje, (Karmapa, 3rd). ཟབ་མོ་ནང་གི་དོན་ཞེས་བྱ་བའི་གཞུང་།, (Zab mo nang gi don zhes bya ba'i gzhung).
 • In Zab mo nang don rtsa ba. Rum-teg, 1970. BDRC Logo.png BDRC W679
 • In Thabs grol. Zi ling: mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 2004: pp. 1- 44. BDRC Logo.png BDRC W28983
 • In Gsung 'bum rang byung rdo rje, Vol. 7: 308-360. Zi ling: Mtshur phu mkhan po lo yag bkra shis, 2006. BDRC Logo.png BDRC W30541

Nāropa, attributed. *Dṛṣṭisaṁkṣipta. (The View, Concisely Put). Recension information:
Tibetan ལྟ་བ་མདོར་བསྡུས་པ།, (Lta ba mdor bsdus pa). AIBS Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=aa86622f8f5a092a71b2996f105c687f&enc=tibetan_script_title&coll=tengyur.

Deb ther sngon po. (The Blue Annals). Recension information:
Tibetan 'Gos lo tsA ba gzhon nu dpal. དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ་, (Deb ther sngon po).
 • Deb ther sngon po, 2 Volumes. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 1984. BDRC Logo.png BDRC W1KG5762
 • In Bod kyi lo rgyus rnam thar phyogs bsgrigs, Vol.14 (pha) and Vol.15 (ba). Dpal brtsegs bod rnying bzhib 'jug khang. Zi ling: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 2010-2018. BDRC Logo.png BDRC W1KG10687

Maitreya. Abhisamayālaṃkāra. (Ornament of Clear Realization). Recension information:
Sanskrit अभिसमयालंकार-नाम-प्रज्ञापारमितोपदेशशास्त्रकारिका (abhisamayālaṃkāra-nāma-prajñāpāramitopadeśaśāstrakārikā).
 • Abhisamayālaṃkāra-prajñāpāramitā upadeśa-śāstra. The Work of the Bodhisattva Maitreya. Edited by Stcherbatsky, Theodore and Obermiller, E. E. Leningrad: Akademija Nauk, xii, 40,70 p. (BiblBuddhica 23), 1929.
 • "Abhisamaya-alamkāra-nāma-prajñāpāramitā-upadeśa-śāstra." Edited by Kajiyoshi, K. In Genshi Hannyakyô no Kenkyū, p. 274-320,663-980 Tokyo: Sankibō, 1944.
 • Abhisamayalamkara. Based on the ed. by Ramsankar Tripathi: Abhisamayalankaravrttih Sphutartha. Sarnath : Central Institute of Higher Tibetan Studies (CIHTS), 1977.Input by members of the Sanskrit Buddhist Canon Input Project. View on GRETIL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/buddh/bsa026_u.htm.
Tibetan ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ། (Shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan zhes bya ba'i tshig le'ur byas pa). BCRD Link:http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=f624f5c900799e87f3608caa7fcd6b9e&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=tengyur.
 • Derge 3786, shes phyin, ka 1b1-13a7 (vol. 80), translated by Go mi 'chi med, Blo ldan shes rab.
 • Also appears in Q 5184, sher phyin, ka 1a1-15b3 (vol.88, p.1-8); N 3957, sher phyin, ka 1a1-14a1 (vol. 89).

Dam pa'i chos dgongs pa gcig pa'i rnam bshad lung don gsal byed legs bshad nyi ma'i snang ba. (Light of the Sun: Detailed Exposition of the Excellent Dharma, the Single Intention, a Well-Expressed Clarification of the Meaning of the Scriptures). Recension information:
Tibetan Drikung Chungtsang, 1st, (Chos kyi grags pa). དམ་པའི་ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་རྣམ་བཤད་ལུང་དོན་གསལ་བྱེད་ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་སྣང་བ།, (Dam pa'i chos dgongs pa gcig pa'i rnam bshad lung don gsal byed legs bshad nyi ma'i snang ba).
 • In 'Bri gung bka' brgyud pa'i chos skor, Vol. 2: 1-397. Leh, Ladakh: S.W. Tashigangpa, 1972. BDRC Logo.png BDRC W23189
 • In Dgongs gcig 'grel pa nyi ma'i snang ba. Maryland: Drikung Kagyu Meditation Center, 1995. BDRC Logo.png BDRC W1KG4771
 • In Gsung 'bum/ chos kyi grags pa, Vol. 3: 1-382. Kulhan: Drikung Kagyu Institute, 1999.BDRC Logo.png BDRC W22082
 • In 'Bri gung bka' brgyud chos mdzod chen mo, Vol. 99: 1-362. Lhasa, 2004. BDRC Logo.png BDRC W00JW501203

Shes bya kun la khyab pa'i mdzod. (Treasury of Knowledge). Recension information:
Tibetan 'Jam mgon kong sprul. ཐེག་པའི་སྒོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་གསུང་རབ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་བསླབ་པ་གསུམ་ལེགས་པར་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ།, (Theg pa'i sgo kun las btus pa gsung rab rin po che'i mdzod bslab pa gsum legs par ston pa'i bstan bcos shes bya kun khyab).
 • In Shes bya kun khyab. New Delhi: International Academy of Indian Culture, 1970. BDRC Logo.png BDRC W1KG12962
 • In Shes bya kun khyab. Pe cin: Mi rigs dpe skrun khang, 1982. BDRC Logo.png BDRC W1PD95787
 • In Shes bya kun khyab mdzod. Delhi: Shechen Publications, 1997. BDRC Logo.png BDRC W5488

Dbu ma'i byung tshul rnam par bshad pa'i gtam yid bzhin lhun po zhes bya ba'i bstan bcos. (Treatise on the History of Madhyamaka entitled a Mountain of Wish-fulfilling Stories). Recension information:
Tibetan ShAkya mchog ldan. དབུ་མའི་བྱུང་ཚུལ་རྣམ་པར་བཤད་པའི་གཏམ་ཡིད་བཞིན་ལྷུན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས།, (Dbu ma'i byung tshul rnam par bshad pa'i gtam yid bzhin lhun po zhes bya ba'i bstan bcos).
 • In Gsung 'bum/ shAkya mchog ldan, Vol. 4: 209-248. New Delhi: Nagwang Topgyal, 1995. BDRC Logo.png BDRC W23200
 • In Gsung 'bum/ shAkya mchog ldan, Vol. 4: 237-280. Kathmandu: Sachen International, 2006. BDRC Logo.png BDRC W00EGS1016899
 • In Gsung 'bum/ shAkya mchog ldan (Rdzong sar khams bye'i glog klad par ma), Vol. 4: 279-484. Rdzong sar khams bye: Rdzong sar khams bye'i slob gling thub bstan dar rgyas gling, 2006-2007. BDRC Logo.png BDRC W1KG8897

Shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i mdo rnam par bshad pa sngon med legs bshad. Recension information:
Tibetan TA ra nA tha. ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོའི་མདོ་རྣམ་པར་བཤད་པ་སྔོན་མེད་ལེགས་བཤད།, (Shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i mdo rnam par bshad pa sngon med legs bshad).
 • In Sher snying gi 'grel pa sngon med legs bshad. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, 2004. BDRC Logo.png BDRC W1KG5341
 • In Sngon med legs bshad bzang spyod 'grel pa sangs rgyas rjes dran byams smon 'grel pa sher phyin snying po'i mdo'i tshig 'grel. 'Dzam thang: Mdo sngags slob gling nang bstan rig gzhung rtsom sgrig tshogs pa, 2010: 1-115. BDRC Logo.png BDRC W1KG5816
 • In Shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i mdo rnam par bshad pa sngon med legs bshad. Shimla: Jonang Takten Phuntsok Choeling Buddhist Monastery, 2016. BDRC Logo.png BDRC W8LS36359

Bde gshegs snying po la bstod pa dad gus kyi gter chen po. (The Great Treasure of Faith and Devotion: A Praise to Sugatagarbha). Recension information:
Tibetan Dol po pa shes rab rgyal mtshan. བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་དད་གུས་ཀྱི་གཏེར་ཆེན་པོ།, (Bde gshegs snying po la bstod pa dad gus kyi gter chen po).
 • In Gsung 'bum shes rab rgyal mtshan. Paro, Bhutan: Lama Ngodrup and Sherab Drimay, 1984: pp. 501-504. BDRC Logo.png BDRC W23727
 • In Gsung 'bum shes rab rgyal mtshan ('dzam thang), Vol. 8: 620-623. 'Dzam thang: 'Dzam thang bsam 'grub nor bu'i gling gi par khang, 1998. BDRC Logo.png BDRC W21208
 • In Dpal jo nang ba'i zhal 'don phyogs bsgrigs. Pe cin: Mi rigs dpe skrun khang, 2002: pp. 551-555. BDRC Logo.png BDRC W23923

Dgongs gcig gi gsung bzhi bcu pa'i 'grel pa. (Commentary on the Tenth Section of the Single Intention). Recension information:
Tibetan Mi bskyod rdo rje, (Karmapa, 8th). དགོངས་གཅིག་གི་གསུང་བཞི་བཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།. (Dgongs gcig gi gsung bzhi bcu pa'i 'grel pa).
 • In Dam chos dgongs pa gcig pa'i kar TIka chen mo, Vol. 5: 267-454. Gayu thog rnam rgyal dgon: gayu thog rnam rgyal dgon bshad gr+wa thub bstan lung rigs dga' tshal gling, n.d. BDRC Logo.png BDRC W4PD2014
 • In Gsung 'bum mi bskyod rdo rje, Vol. 6: 728-944. Lhasa: s.n., 2004. BDRC Logo.png BDRC W8039
 • In 'Bri gung bka' brgyud chos mdzod chen mo, Vol. 83: 1-290. Lhasa: 'Bri gung mthil dgon, 2004. BDRC Logo.png BDRC W00JW501203

Jñānavajra. Tathāgatahṛdayālaṃkāra. (Commentary on the Sūtra of the Descent to Laṅkā entitled Heart Ornament of the Tathāgatas). Recension information:
Tibetan འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་འགྲེལ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ། ('phags pa lang kar gshegs pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo'i 'grel pa de bzhin gshegs pa'i snying po'i rgyan zhes bya ba). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=7110abbfca99fcf4f0ff38ad01a9db01&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=tengyur.
 • Derge 4019, mdo 'grel, pi 1b1-310a7 (vol. 122).
 • Also appears in Q 5520, mdo tshogs 'grel pa, pi 1a1-363a8 (vol.107, p.185-331); N 4288, mdo tshogs 'grel pa, pi 1a1-361 (vol. 131).

Zab mo gzhan stong dbu ma'i brgyud 'debs. (Supplication to the Profound Other-Emptiness Madhyamaka Lineage). Recension information:
Tibetan TA ra nA tha. ཟབ་མོ་གཞན་སྟོང་དབུ་མའི་བརྒྱུད་འདེབས།, (Zab mo gzhan stong dbu ma'i brgyud 'debs).
 • In Gsung 'bum/ tA ra nA tha (Rtag brtan phun tshongs gling gi par ma), Vol. 4: 483-489. Leh: C. Namgyal and Tsewang Taru, 1982-1987. BDRC Logo.png BDRC W22277
 • In Gsung 'bum/ tA ra nA tha ('Dzam thang par ma), Vol. 18: 3-8. 'Dzam thang; Dzam thang dgon, 199-. BDRC Logo.png BDRC W22276
 • In Gsung 'bum/ shes rab rgyal mtshan ('Dzam thang), Vol. 3: 159-168. 'Dzam thang: 'Dzam thang bsam 'grub nor bu'i gling gi par khang, 199-. BDRC Logo.png BDRC W21208
 • In Dpal jo nang ba'i zhal 'don phyogs bsgrigs. Pe cin: Mi rigs dpe skrun khang, 2002: 365-376. BDRC Logo.png BDRC W23923
 • In Rdzogs ldan chos mchog dbu ma gzhan stong gi chos skor. Shang kang: Shang kang then mA dpe skrun khang, 2005: 20-24. BDRC Logo.png BDRC W30484
 • In Gsung 'bum/ tA ra nA tha (Dpe bsdur ma), Vol. 36: 1-5. Pe cin: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, 2008. BDRC Logo.png BDRC W1PD45495
 • In Rnam grol 'dod 'jo ris med dpe rnying khang gi tshad ldan nges don dpe tshogs, Vol. 4: 1-8. Zi ling: Rnam grol 'dod 'jo dpe rnying khang, 2007-2009. BDRC Logo.png BDRC W1KG5705

Nges don phyag rgya chen po'i smon lam. (Aspiration Prayer of the Definitive Meaning of Mahāmudrā). Recension information:
Tibetan Karmapa, 3rd, (Rang byung rdo rje). ངེས་དོན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ།, (Nges don phyag rgya chen po'i smon lam).
 • In KaM tshang chos spyod sogs kha ton gces btus. Delhi: Sherab Gyaltsen, 2001: 312-318. BDRC Logo.png BDRC W00EGS1016759
 • In Bka' brgyud zhal 'don phyogs bsgrigs. Zhang kang: Zhang kang then mA dpe skrun khang, 2001: 205-210. BDRC Logo.png BDRC W25185
 • In Nges don phyag rgya chen po'i smon lam dang sa bcad zur bkol blo gsar 'jug bde. Rdo rje gdan: Bka' brgyud sang+g+ha smon lam chen mo, 2004: 1-8. BDRC Logo.png BDRC W1KG3409
 • In Gsung 'bum/_rang byung rdo rje, Vol. 11: 617-622. Zi ling: Mtshur phu mkhan po lo yag bkra shis, 2006. BDRC Logo.png BDRC W30541

Dasheng qixin lun, (*Mahāyānaśraddhotpādaśāstra). (Awakening of Faith in the Mahāyāna). Recension information:
Chinese

Phyag rgya chen po gsal bar byed pa'i bstan bcos tshangs pa'i 'khor los gzhan blo'i dregs pa nyams byed. (Undermining the Haughtiness of Others by the Wheel of Brahma: A Treatise Clarifying Mahāmudrā). Recension information:
Tibetan ShAkya mchog ldan. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚངས་པའི་འཁོར་ལོས་གཞན་བློའི་དྲེགས་པ་ཉམས་བྱེད།, (Phyag rgya chen po gsal bar byed pa'i bstan bcos tshangs pa'i 'khor los gzhan blo'i dregs pa nyams byed).
 • In Gsung 'bum/ shAkya mchog ldan, Vol. 17: 331-346. New Delhi: Nagwang Topgyal, 1995. BDRC Logo.png BDRC W23200
 • In Gsung 'bum/ shAkya mchog ldan, Vol. 17: 360-376. Kathmandu: Sachen International, 2006. BDRC Logo.png BDRC W00EGS1016899
 • In Gsung 'bum/ shAkya mchog ldan (Rdzong sar khams bye'i glog klad par ma), Vol. 17: 437-468. Rdzong sar khams bye: Rdzong sar khams bye'i slob gling thub bstan dar rgyas gling, 2006-2007. BDRC Logo.png BDRC W1KG8897

Bde gshegs snying po'i bkra shis. (The Great Treasure of Faith and Devotion: A Praise to Sugatagarbha). Recension information:
Tibetan Dol po pa shes rab rgyal mtshan. བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་བཀྲ་ཤིས།, (Bde gshegs snying po'i bkra shis).
 • In Gsung 'bum shes rab rgyal mtshan ('dzam thang), Vol. 8: 703-705. 'Dzam thang: 'Dzam thang bsam 'grub nor bu'i gling gi par khang, 1998. BDRC Logo.png BDRC W21208
 • In Dpal jo nang ba'i zhal 'don phyogs bsgrigs. Pe cin: Mi rigs dpe skrun khang, 2002: pp. 293-296. BDRC Logo.png BDRC W23923

Bka' bsdu bzhi pa'i don bstan rtsis chen po. (The Great Calculation of the Doctrine Which Has the Significance of a Fourth Council). Recension information:
Tibetan Dol po pa shes rab rgyal mtshan. བཀའ་བསྡུ་བཞི་པའི་དོན་བསྟན་རྩིས་ཆེན་པོ།, (Bka' bsdu bzhi pa'i don bstan rtsis chen po).
 • In Gsung 'bum shes rab rgyal mtshan. Paro, Bhutan: Lama Ngodrup and Sherab Drimay, 1984: pp. 363-418. BDRC Logo.png BDRC W23727
 • In Gsung 'bum shes rab rgyal mtshan ('dzam thang), Vol. 6: 165-202. 'Dzam thang: 'Dzam thang bsam 'grub nor bu'i gling gi par khang, 1998. BDRC Logo.png BDRC W21208
 • In Bka' bsdu bzhi pa. Pe cin: Mi rigs dpe skrun khang, 2014. BDRC Logo.png BDRC W8LS18979

Sdom pa gsum rnam par nges pa'i 'grel pa legs bshad ngo mtshar dpag bsam gyi snye ma. (The Marvelous Wish-fulfilling Harvest: An Eloquent Commentary on Ascertaining the Three Vows). Recension information:
Tibetan Smin gling lo chen d+harma shrI. སྡོམ་པ་གསུམ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་འགྲེལ་པ་ལེགས་བཤད་ངོ་མཚར་དཔག་བསམ་གྱི་སྙེ་མ།, (Sdom pa gsum rnam par nges pa'i 'grel pa legs bshad ngo mtshar dpag bsam gyi snye ma).
 • In Sdom gsum rnam nges kyi 'grel pa. No Publication Data. BDRC Logo.png BDRC W8LS18272
 • In Sdom gsum rnam nges kyi 'grel pa dpag bsam snye ma. Rdza rong phu dgon gyi par khang, 1970. BDRC Logo.png BDRC W9088
 • In Sdom pa gsum rnam par nges pa'i 'grel pa legs bshad ngo mtshar dpag bsam gyi snye ma. Bylakuppe: Ngagyur Nyingma Institute, n.d.
 • In Sdom gsum rnam nges dang de'i 'grel pa dpag bsam snye ma. kun dga' tshul khrims rgya mtsho, n.d. BDRC Logo.png BDRC W1KG22084
 • In Sdom pa gsum rnam par nges pa'i 'grel pa legs bshad ngo mtshar dpag bsam gyi snye ma. Dpal ya chen o rgyan bsam gtan gling, n.d. BDRC Logo.png BDRC W3CN5324

Bde gshegs snying po gsal ba'i rgyan. (Ornament That Illuminates and Beautifies the Tathāgata Heart). Recension information:
Tibetan Bu ston rin chen grub. བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་གསལ་བའི་རྒྱན།, (Bde gshegs snying po gsal ba'i rgyan).
 • In The Collected Works of Bu-ston, Vol. 20: 1-78. New Delhi: International Academy of Indian Culture, 1965-1971. BDRC Logo.png BDRC W22106
 • In Gsung 'bum rin chen grub, Vol. 20: 1-78. Lhasa: Zhol par khang, 2000. BDRC Logo.png BDRC W1934
 • In Gsung 'bum rin chen grub (bris ma), Vol. 20: 1-106. Pe cin: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, 2008. BDRC Logo.png BDRC W1PD45496

Bde gshegs snying po'i stong thun chen mo seng+ge'i nga ro. (Lion's Roar: Exposition of Buddha-Nature). Recension information:
Tibetan Mi pham rgya mtsho. བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་སྟོང་ཐུན་ཆེན་མོ་སེངྒེའི་ང་རོ།, (Bde gshegs snying po'i stong thun chen mo seng+ge'i nga ro).
 • In Gsung 'bum/ Mi pham rgya mtsho: The expanded redaction of the complete works of collected writings of the famed Nyingma polymath, Jamgon Ju Mipam Gyatso, Vol. 4: 563-608. Paro, Bhutan: Lama Ngodrup and Sherab Drimey, 1984-1993. BDRC Logo.png BDRC W23468
 • In Bka' ma shin tu rgyas pa (kaH thog), Vol. 49: 367-432. Chengdu: KaH thog mkhan po 'jam dbyangs, 1999. BDRC Logo.png BDRC W25983
 • In Stong thun seng+ge'i nga ro. Bylakuppe: Ngagyur Nyingma Institute, 2002. BDRC Logo.png BDRC W1KG3702
 • In Mi pham bka' 'bum, Vol 15: 173-218. Khreng tu'u: Gangs can rig gzhung dpe rnying myur skyobs lhan tshogs, 2007. BDRC Logo.png BDRC W2DB16631
 • In Mi pham gsung 'bum las gzhung 'grel skor, Vol. 17: 131-164. Khreng tu'u: 'Jam dpal d+hI yig ser po'i dpe skrun tshogs pa, 2008 BDRC Logo.png BDRC W1PD76231

Chos dbyings du ma ro gcig bde gshegs snying po yon tan can gyi mdo sde. (Discourse on the Qualities of Sugatagarbha: The One Taste of the Manifold Dharmadhātu). Recension information:
Tibetan Dol po pa shes rab rgyal mtshan. ཆོས་དབྱིངས་དུ་མ་རོ་གཅིག་ཅེས་བྱ་བ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཡོན་ཏན་ཅན་གྱི་མེ་ལོང་།, (Chos dbyings du ma ro gcig ces bya ba bde gshegs snying po yon tan can gyi me long).
 • Bde gshegs snying po yon tan can gyi me long. In Gsung 'bum shes rab rgyal mtshan. Paro, Bhutan: Lama Ngodrup and Sherab Drimay, 1984: pp. 419-441. Buda by BDRC Logo.jpg
 • Chos dbyings du ma ro gcig bde gshegs snying po'i yon tan can gyi mdo sde. In Gsung 'bum shes rab rgyal mtshan ('dzam thang), Vol. 6: 637-650. 'Dzam thang: 'Dzam thang bsam 'grub nor bu'i gling gi par khang, 1998. Buda by BDRC Logo.jpg

Chos kyi dbyings su bstod pa zhes bya ba'i bstan bcos rnam par bshad pa chos kyi dbyings rnam par nges pa. (Ascertaining the Dharmadhātu: a Detailed Explanation of the Dharmadhātustava). Recension information:
Tibetan ShAkya mchog ldan. ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་ངེས་པ།, (Chos kyi dbyings su bstod pa zhes bya ba'i bstan bcos rnam par bshad pa chos kyi dbyings rnam par nges pa).
 • In Gsung 'bum/ shAkya mchog ldan, Vol. 7: 303-346. New Delhi: Nagwang Topgyal, 1995. BDRC Logo.png BDRC W23200
 • In Gsung 'bum/ shAkya mchog ldan, Vol. 7: 319-363. Kathmandu: Sachen International, 2006. BDRC Logo.png BDRC W00EGS1016899
 • In Gsung 'bum/ shAkya mchog ldan (Rdzong sar khams bye'i glog klad par ma), Vol. 7: 379-430. Rdzong sar khams bye: Rdzong sar khams bye'i slob gling thub bstan dar rgyas gling, 2006-2007. BDRC Logo.png BDRC W1KG8897

Chos nyid kyi lam khrid. (Guiding Instructions on the Path of the Nature of Phenomena). Recension information:
Tibetan Skyo ston smon lam tshul khrims. ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཁྲིད།, (Chos nyid kyi khrid). In Bka' gdams gsung 'bum phyogs sgrig thengs gnyis pa, Vol. 50: 311-316. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2007. BDRC Logo.png BDRC W1PD89084

Dam chos dgongs pa gcig pa. (Sacred Teaching on the Single Intention). Recension information:
Tibetan 'Bri gung skyob pa 'jig rten mgon po; 'Bri gung spyan snga shes rab 'byung gnas. དམ་ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པ།, (Dam chos dgongs pa gcig pa'i rtsa tshig rdo rje'i gsung brgya lnga bcu pa).
 • In Dgongs gcig yig cha. Bir: D. Tsondru Senge, 1975: 154-176. BDRC Logo.png BDRC W1648
 • In 'Bri gung bka' brgyud chos mdzod chen mo, Vol. 38: 181-219. Lhasa, 2004. BDRC Logo.png BDRC W00JW501203

Dam chos yid bzhin gyi nor bu thar pa rin po che'i rgyan. (Ornament of Precious Liberation: A Wish-Fulfilling Gem of Sublime Dharma). Recension information:
Tibetan Sgam po pa bsod nams rin chen. དམ་ཆོས་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན།, (Dam chos yid bzhin gyi nor bu thar pa rin po che'i rgyan).
 • Dwags po thar rgyan. In Jinpa, Thupten, ed. Bstan pa la 'jug pa'i rim pa ston pa'i gzhung gces btus. Delhi: Bod kyi gtsug lag zhib 'jug khang, 2009: 95-295. Compiled & edited by the Institute of Tibetan Classics. BDRC Logo.png BDRC W4CZ2193
 • Dam chos yid bzhin nor bu thar pa rin po che'i rgyan. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 1990; reprinted in 2008. BDRC Logo.png BDRC W1KG20930
 • Dwags po thar rgyan. In 'Bri gung bka' brgyud chos mdzod chen mo, Vol. 11: 277-510. Lhasa: Unknown Publisher, 2004. BDRC note: Massive collection of texts from the Drikung Kagyu, as well as some texts from other Kagyu orders. Edited by Agon Rinpoche (19th and 20th cent.). BDRC Logo.png BDRC W00JW501203
 • Dam chos yid bzhin nor bu thar pa rin po che'i rgyan. In Dwags po'i bka' 'bum, (Khams gsum chos kyi rgyal po mnyam med sgam po pa 'gro mgon bsod nams rin chen mchog gi gsung 'bum yid bzhin nor bu). Kathmandu: Khenpo S. Tenzin and Lama T. Namgyal, 2000: 185-652. BDRC Logo.png BDRC W23439
 • Dam chos yid bzhin gyi nor bu thar pa rin po che'i rgyan zhes bya ba bka' phyag chu bo gnyis kyi theg pa chen po'i lam rim gyi bshad pa. In 'Brug lugs chos mdzod chen mo. Kathmandu: Drukpa Kagyu Heritage Project, 200?: 493-868. BDRC Logo.png BDRC W23779
 • Dam chos yid bzhin gyi nor bu thar pa rin po che'i rgyan. In Dkar rnying gi skyes chen du ma'i phyag rdzogs kyi gdams ngag gnad bsdus nyer mkho rin po che'i gter mdzod (Rtsibs ri'i par ma), Vol. 1: 33-479. Collected and arranged by La dwags Khrid dpon 'Khrul zhig Padma chos rgyal. Darjeeling: Kargyu Sungrab Nyamso Khang, 1978-1985. Collection of essential practice texts of the Drukpa Kagyu and Nyingma orders. Represents the syncretism taught by Tokden Shakya Shri (1853-1919). Collection was put together and carved on woodblocks by the Ladakhi scholar Tripon Pema Chogyal (1876/1878-1958/1959). BDRC Logo.png BDRC W20749
 • Dam chos yid bzhin nor bu thar pa rin po che'i rgyan. Rumtek, Sikkim: Karma chos sgar, 1972. BDRC Logo.png BDRC W1KG13019
 • Dam chos yid bzhin gyi nor bu thar pa rin po che'i rgyan. No Date, No Publisher. 403 fols. Poor quality microfilm exists in ZJ22 006459-(zj000363/2-zj000566) BDRC Logo.png BDRC W00KG02533
 • Dwags po thar rgyan. Delhi: Dkon mchog lha bris pa, n.d. Block Print, 161 fols. 322 p. BDRC Logo.png BDRC W1KG3680

Dbu ma chos dbyings bstod pa'i rnam par bshad pa. (An Explanation of In Praise of Madhyamaka-Dharmadhātu). Recension information:
Tibetan Rang byung rdo rje, (Karmapa, 3rd). དབུ་མ་ཆོས་དབྱིངས་བསྟོད་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ། (Dbu ma chos dbyings bstod pa'i rnam par bshad pa).
 • In Gsung 'bum rang byung rdo rje, Vol. 7: 1-125. Zi ling: Mtshur phu mkhan po lo yag bkra shis, 2006. BDRC Logo.png BDRC W30541
 • In Mdo sngags mtshams sbyor. Lan kru'u: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, 2003: 219–321. BDRC Logo.png BDRC W29022
 • In Mngon rtogs rgyan gyi sa bcad snang byed sgron me dang skabs brgyad kyi stong thun dang dbu ma chos dbyings bstod pa rnam bshad. Sarnath: Vajra Vidya Institute, 2004: 157–312. BDRC Logo.png BDRC W3JT13378

Dbu ma la 'jug pa'i rnam bshad dpal ldan dus gsum mkhyen pa'i zhal lung dwags brgyud grub pa'i shing rta. (Chariot of the Siddhas of the Dakpo Kagyu: The Oral Instructions of Glorious Dusum Khyenpa, an Extensive Commentary on the Madhyamakāvatāra). Recension information:
Tibetan Mi bskyod rdo rje, (Karmapa, 8th). དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་དཔལ་ལྡན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཞལ་ལུང་དྭགས་བརྒྱུད་གྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ།. (Dbu ma la 'jug pa'i rnam bshad dpal ldan dus gsum mkhyen pa'i zhal lung dwags brgyud grub pa'i shing rta).
 • Rumtek, Sikkim: Rum stegs dgon pa'i par khang: Rum theg chos 'khor gling, 1974.BDRC Logo.png BDRC W26625
 • In Gsung 'bum mi bskyod rdo rje, Vol. 14: 1-975. Lhasa, 2004. BDRC Logo.png BDRC W8039
 • In Dbu ma la 'jug pa'i kar TI ka dwags brgyud grub shing. Sarnath, Varanasi, U.P. India: Vajra Vidya Library, 2006.
 • In Dbu ma'i kar TIka dwags brgyud grub shing. Seattle: Nitartha International, 2012. BDRC Logo.png BDRC W22279

De bzhin gshegs pa'i snying po bstan pa'i bstan bcos. (The Treatise on Pointing Out the Tathāgata Heart). Recension information:
Tibetan Rang byung rdo rje, (Karmapa, 3rd). དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་བསྟན་བཅོས།, (De bzhin gshegs pa'i snying po bstan pa'i bstan bcos).
 • In Gsung 'bum rang byung rdo rje, Vol. 7: 282-290. Zi ling: Mtshur phu mkhan po lo yag bkra shis, 2006. BDRC Logo.png BDRC W30541
 • In Mdo sngags mtshams sbyor. Zi ling: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 2004: 387-394. BDRC Logo.png BDRC W29022
 • In Rnam grol 'dod 'jo ris med dpe rnying khang gi tshad ldan nges don dpe tshogs, Vol. 6: 335-342. Zi ling: Rnam grol 'dod 'jo dpe rnying khang, 2007-2009. BDRC Logo.png BDRC W1KG5705

De bzhin gshegs pa'i snying po bstan pa'i bstan bcos kyi rnam 'grel rang byung dgongs gsal, (A Commentary on The Treatise on Pointing Out the Tathāgata Heart, Illuminating the Intention of Rangjung). Recension information:
Tibetan 'Jam mgon kong sprul. བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་སྟོང་ཐུན་ཆེན་མོ་སེངྒེའི་ང་རོ།, (De bzhin gshegs pa'i snying po bstan pa'i bstan bcos kyi rnam 'grel rang byung dgongs gsal).
 • In Mdo sngags mtshams sbyor. Zi ling: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 2004: 395-444. BDRC Logo.png BDRC W29022
 • In Dpal spungs dpe rnying gsar bskrun las gzhung lugs phyogs bsgrigs (dang po), Vol. 10: 327-372. Kangra, H.P.: Dpal spungs gsung rab nyams gso khang, 2006. BDRC Logo.png BDRC W1KG4335
 • In Rnam grol 'dod 'jo ris med dpe rnying khang gi tshad ldan nges don dpe tshogs, Vol. 6: 343-402. Zi ling: Rnam grol 'dod 'jo dpe rnying khang, 2007-2009. BDRC Logo.png BDRC W1KG5705

De bzhin gshegs pa'i snying po gtan la dbab pa'i bstan bcos mchan can. (Treatise on Pointing Out the Tathāgata Heart Together with Annotations). Recension information:
Tibetan Rang byung rdo rje, (Karmapa, 3rd). དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་བསྟན་བཅོས་མཆན་ཅན།, (De bzhin gshegs pa'i snying po gtan la dbab pa'i bstan bcos mchan can).
 • In Gsung 'bum rang byung rdo rje, Vol. 7: 291-307. Zi ling: Mtshur phu mkhan po lo yag bkra shis, 2006. BDRC Logo.png BDRC W30541
 • Shamarpa, 5th. De bzhin gshegs pa'i snying po gtan la dbab pa zhes bya ba'i bstan bcos. In Gsung thor bu dkon mchog yan lag (Selected Writings on Vajrayana Buddhist Practice). Vol. 1: 459-474. Gangtok: Dzongsar Chhentse Labrang, 1974. BDRC Logo.png BDRC W23927

Maitreya. Dharmadharmatāvibhāga. (Distinguishing Phenomena and Their Nature). Recension information:
Sanskrit धर्मधर्मताविभङ्गकारिका (dharmadharmatāvibhaṅgakārikā).
Tibetan ཆོས་དང་ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་འབྱེད་པ། (chos dang chos nyid rnam par 'byed pa). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=9059a2ca4221cb42d9f9e677e28a926c&enc=sanskrit_romanized_author&coll=tengyur.
 • Derge 4022, sems tsam, phi 46b1-49a6 (vol. 123), translated by Śāntibhadra and Tshul khrims rgyal ba, revised by Pandit Parahita and Dga' rdor.
 • Also appears in Q 5523, sems tsam, phi 48b1-51b6 (vol.108, p.21-22); N 4291, sems tsam, phi 42a6-45b3 (vol. 132).

ཆོས་དང་ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ། (chos dang chos nyid rnam par 'byed pa'i tshig le'ur byas pa). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=3af95d5169d3ec874e595375efd1cf0e&enc=sanskrit_romanized_author&coll=tengyur.

 • Derge 4023, sems tsam, phi 50b1-53a7 (vol. 123), translated by Mahājana and Seng ge rgyal mtshan.
 • Also appears in Q 5524, sems tsam, phi 51b6-54b7 (vol.108, p.22-24) (vol. 29, p.26); N 4292, sems tsam, phi 45b3-48b2 (vol. 132).

Nāgārjuna. Dharmadhātustava. (In Praise of Dharmadhātu). Recension information:
Sanskrit धर्मधातुस्तव (Dharmadhātustava). Input by members of the Sanskrit Buddhist Canon Input Project: http://www.dsbcproject.org/canon-text/content/796/2925.
Tibetan ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྟོད་པ། (chos kyi dbyings su bstod pa). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=7f86c007d9344250dc028f117e14b7c0&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=tengyur.
 • Derge 1118, bstod tshogs, ka 63b5-67b3 (vol. 1), translated by Kṛṣṇa paṇḍita and Tshul khrims rgyal ba.
 • Also appears in Q 2010, bstod tshogs, ka 73a7-77b8 (vol.46, p.31); N 803, bstod tshogs, ka 70a1-74b4 (vol. 1).
Chinese 讚法界頌 (Zan fa jie song), T1675, 32: https://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT2012/T1675.html, translated by Dānapāla.

Dpal dus kyi 'khor lo'i chos bskor gyi byung khungs nyer mkho. (Essential Points on the Origins of the Cycle of Teachings on the Kālacakra). Recension information:
Tibetan TA ra nA tha. དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཆོས་བསྐོར་གྱི་བྱུང་ཁུངས་ཉེར་མཁོ།, (Dpal dus kyi 'khor lo'i chos bskor gyi byung khungs nyer mkho).
 • In Bcom ldan 'das thub pa'i dbang po'i mdzad pa mdo tsam brjod pa mthong bas don ldan sogs: Tāranātha's life of the Buddha and his histories of the Kālacakra and Tārātantra. Edited and reproduced by Ngawang Gelek Demo. With a foreword by D. Seyfort Ruegg. New Delhi: Ngawang Gelek Demo, 1971: 385-427. BDRC Logo.png BDRC W12362
 • In Gsung 'bum/ tA ra nA tha (Rtag brtan phun tshongs gling gi par ma), Vol. 2: 1-43. Leh: C. Namgyal and Tsewang Taru, 1982-1987. BDRC Logo.png BDRC W22277
 • In Gsung 'bum/ tA ra nA tha ('Dzam thang par ma), Vol. 2: 179-219. 'Dzam thang; Dzam thang dgon, 199-. BDRC Logo.png BDRC W22276
 • In Gsung 'bum/ tA ra nA tha (Dpe bsdur ma), Vol. 3: 325-367. Pe cin: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, 2008. BDRC Logo.png BDRC W1PD45495

Dpon byang ba'i phyag tu phul ba'i chos kyi shan 'byed. (A Letter to Pönjangwa). Recension information:
Tibetan Dol po pa Shes rab rgyal mtshan. དཔོན་བྱང་བའི་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་ཤན་འབྱེད།, (Dpon byang ba'i phyag tu phul ba'i chos kyi shan 'byed). In Gsung 'bum shes rab rgyal mtshan ('Dzam thang), Vol. 6: 401-602. 'Dzam thang: 'Dzam thang bsam 'grub nor bu'i gling gi par khang, 1998. BDRC Logo.png BDRC W21208

Grub mtha' mdzod. (Treasury of Philosophical Tenets). Recension information:
Tibetan Klong chen pa. གྲུབ་མཐའ་མཛོད། (Grub mtha' mdzod).
 • In Mdzod bdun. Vol. 2: 1-654. Khreng tu'u: Bum skyabs, 1999. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Mdzod bdun (a 'dzom par ma). Vol. 7: 1-413. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul, Dpal yul rdzong, A 'dzom chos sgar: A 'dzom chos sgar, 1999. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ dri med 'od zer (Sde dge par ma), Vol. 2: 969-1264. Sde dge: Sde dge par khang chen mo, 2000. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ dri med 'od zer (Dpal brtsegs/ Mes po'i shul bzhag), Vol. 15: 25-360. Pe cin: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, 2009. Buda by BDRC Logo.jpg

Gzhan stong dbu ma chen po'i lta khrid rdo rje zla ba dri ma med pa'i 'od zer. (Immaculate Light Rays of the Vajra Moon: Instructions on the View of Other-Emptiness of Great Madhyamaka). Recension information:
Tibetan 'Jam mgon kong sprul. གཞན་སྟོང་དབུ་མ་ཆེན་པོའི་ལྟ་ཁྲིད་རྡོ་རྗེ་ཟླ་བ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཟེར།, (Gzhan stong dbu ma chen po'i lta khrid rdo rje zla ba dri ma med pa'i 'od zer).
 • Dpal spungs dgon pa'i par khang. (no publication info) BDRC Logo.png BDRC W00KG01625
 • In Gdams ngag mdzod, Vol. 4: 565-586. Paro: Lama Ngodrup and Sherab Drimey, 1979-1981. BDRC Logo.png BDRC W20877
 • In Gdams ngag mdzod, Vol. 4: 565-586. New Delhi: Shechen Publications, 1999. Tsadra Foundation's The Treasury of Precious Instructions
 • In Rgya chen bka' mdzod (Dpal spungs par ma 'brug spa gro'i bskyar par ma), Vol. 8: 581-612. Paro: Ngodup, 1975-1976. BDRC Logo.png BDRC W21808
 • In Rgya chen bka' mdzod, Vol. 5: 735-765. New Delhi: Shechen Publications, 2002. BDRC Logo.png BDRC W23723
 • In Bka' ma shin tu rgyas pa (kaH thog), Vol. 49: 515-556. Chengdu: KaH thog mkhan po 'jam dbyangs, 1999. BDRC Logo.png BDRC W25983
 • In 'Khor lo tha ma'i dgongs don gces btus. Kathmandu: Rigpe Dorje Publications, 2008: 179–204. BDRC Logo.png BDRC W1KG4227
 • In Snga 'gyur bka' ma shin tu rgyas pa, Vol. 50: 233-268. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2009. BDRC Logo.png BDRC W1PD100944
 • In Rnam grol 'dod 'jo ris med dpe rnying khang gi tshad ldan nges don dpe tshogs, Vol. 6: 557-584. Zi ling: Rnam grol 'dod 'jo dpe rnying khang, 2007-2009. BDRC Logo.png BDRC W1KG5705

Gzhan stong dbu ma'i rgyan. (Ornament of Other-Emptiness Madhyamaka). Recension information:
Tibetan TA ra nA tha. གཞན་སྟོང་དབུ་མའི་རྒྱན།, (Gzhan stong dbu ma'i rgyan).
 • In Gsung 'bum/ tA ra nA tha (Rtag brtan phun tshongs gling gi par ma), Vol. 4: 797-824. Leh: C. Namgyal and Tsewang Taru, 1982-1987. BDRC Logo.png BDRC W22277
 • In Gsung 'bum/ tA ra nA tha ('Dzam thang par ma), Vol. 18: 109-129. 'Dzam thang; Dzam thang dgon, 199-. BDRC Logo.png BDRC W22276
 • In Rdzogs ldan chos mchog dbu ma gzhan stong gi chos skor. Shang kang: Shang kang then mA dpe skrun khang, 2005: 142-167. BDRC Logo.png BDRC W30484
 • In Gsung 'bum/ tA ra nA tha (Dpe bsdur ma), Vol. 36: 102-123. Pe cin: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, 2008. BDRC Logo.png BDRC W1PD45495
 • In Gsung 'bum/ tA ra na tha (Bris ma), Vol. 5: 187-214. Pe cin: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, 2008. BDRC Logo.png BDRC W1PD77570
 • In Rnam grol 'dod 'jo ris med dpe rnying khang gi tshad ldan nges don dpe tshogs, Vol. 4: 155-182. Zi ling: Rnam grol 'dod 'jo dpe rnying khang, 2007-2009. BDRC Logo.png BDRC W1KG5705

Gzhan stong dbu ma'i rgyan gyi lung sbyor. (The Scriptural Connections of the Ornament of Other-Emptiness Madhyamaka). Recension information:
Tibetan TA ra nA tha. གཞན་སྟོང་དབུ་མའི་རྒྱན་གྱི་ལུང་སྦྱོར།, (Gzhan stong dbu ma'i rgyan gyi lung sbyor).
 • In Gsung 'bum/ tA ra nA tha (Rtag brtan phun tshongs gling gi par ma), Vol. 4: 515-554. Leh: C. Namgyal and Tsewang Taru, 1982-1987. BDRC Logo.png BDRC W22277
 • In Gsung 'bum/ tA ra nA tha ('Dzam thang par ma), Vol. 18: 131-170. 'Dzam thang; Dzam thang dgon, 199-. BDRC Logo.png BDRC W22276
 • In Rdzogs ldan chos mchog dbu ma gzhan stong gi chos skor. Shang kang: Shang kang then mA dpe skrun khang, 2005: 168-213. BDRC Logo.png BDRC W30484
 • In Gsung 'bum/ tA ra nA tha (Dpe bsdur ma), Vol. 36: 124-161. Pe cin: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, 2008. BDRC Logo.png BDRC W1PD45495
 • In Gsung 'bum/ tA ra na tha (Bris ma), Vol. 5: 215-259. Pe cin: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, 2008. BDRC Logo.png BDRC W1PD77570
 • In Rnam grol 'dod 'jo ris med dpe rnying khang gi tshad ldan nges don dpe tshogs, Vol. 4: 183-228. Zi ling: Rnam grol 'dod 'jo dpe rnying khang, 2007-2009. BDRC Logo.png BDRC W1KG5705

Gzhan stong dbu ma'i rnam gzhag snying por dril ba. (A Concise Presentation of Other-Emptiness Madhyamaka). Recension information:
Tibetan 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. གཞན་སྟོང་དབུ་མའི་རྣམ་གཞག་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།, (Gzhan stong dbu ma'i rnam gzhag snying por dril ba).
 • In Gzhan stong dbu ma'i rnam gzhag. No Publication Data. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Mkhyen brtse'i bka' babs, Vol. 2: 117-126. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013. Buda by BDRC Logo.jpg

Gzhan stong khas len seng ge'i nga ro. (Lion's Roar: Affirming Other Emptiness). Recension information:
Tibetan Mi pham rgya mtsho. གཞན་སྟོང་ཁས་ལེན་སེང་གེའི་ང་རོ།, (Gzhan stong khas len seng ge'i nga ro).
 • In Gsung 'bum/ Mi pham rgya mtsho: The expanded redaction of the complete works of collected writings of the famed Nyingma polymath, Jamgon Ju Mipam Gyatso, Vol. 12: 359 - 400. Paro, Bhutan: Lama Ngodrup and Sherab Drimey, 1984-1993. BDRC Logo.png BDRC W23468
 • In Bka' ma shin tu rgyas pa (kaH thog), Vol. 49: 557-586. Chengdu: KaH thog mkhan po 'jam dbyangs, 1999. BDRC Logo.png BDRC W25983
 • In Mi pham bka' 'bum, Vol 15: 219-240. Khreng tu'u: Gangs can rig gzhung dpe rnying myur skyobs lhan tshogs, 2007. BDRC Logo.png BDRC W2DB16631
 • In Mi pham gsung 'bum las gzhung 'grel skor, Vol. 17: 165-179. Khreng tu'u: 'Jam dpal d+hI yig ser po'i dpe skrun tshogs pa, 2008 BDRC Logo.png BDRC W1PD76231

Gzhan stong lta khrid. (Instructions on the View of Other-Emptiness). Recension information:
Tibetan Btsan kha bo che. གཞན་སྟོང་ལྟ་ཁྲིད།, (Gzhan stong lta khrid). In Zab khrid brgya dang brgyad kyi yi ge. Edited by Kun dga' grol mchog.

Gzhan stong snying po. (Essence of Other-Emptiness). Recension information:
Tibetan TA ra nA tha. གཞན་སྟོང་སྙིང་པོ།, (Gzhan stong snying po).
 • In Gsung 'bum/ tA ra nA tha (Rtag brtan phun tshongs gling gi par ma), Vol. 4: 491-514. Leh: C. Namgyal and Tsewang Taru, 1982-1987. BDRC Logo.png BDRC W22277
 • In Gsung 'bum/ tA ra nA tha ('Dzam thang par ma), Vol. 18: 171-193. 'Dzam thang; Dzam thang dgon, 199-. BDRC Logo.png BDRC W22276
 • In Rdzogs ldan chos mchog dbu ma gzhan stong gi chos skor. Shang kang: Shang kang then mA dpe skrun khang, 2005: 214-239. BDRC Logo.png BDRC W30484
 • In Gsung 'bum/ tA ra nA tha (Dpe bsdur ma), Vol. 36: 162-182. Pe cin: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, 2008. BDRC Logo.png BDRC W1PD45495
 • In Rnam grol 'dod 'jo ris med dpe rnying khang gi tshad ldan nges don dpe tshogs, Vol. 4: 229-254. Zi ling: Rnam grol 'dod 'jo dpe rnying khang, 2007-2009. BDRC Logo.png BDRC W1KG5705

Kun mkhyen chen pos mdzad pa'i grub mtha'i rnam bzhag don gsal gyi 'grel ba phyogs lhung mun sel. (Dispelling the Darkness of Partiality). Recension information:
Tibetan Ngag dbang tshogs gnyis rgya mtsho. ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་བཞག་དོན་གསལ་གྱི་འགྲེལ་བ་ཕྱོགས་ལྷུང་མུན་སེལ།, (Kun mkhyen chen pos mdzad pa'i grub mtha'i rnam bzhag don gsal gyi 'grel ba phyogs lhung mun sel).
 • In Gsung 'bum/ tshogs gnyis rgya mtsho, Vol. 5: 1-160. No Publication Data. BDRC Logo.png BDRC W1PD96085START_WIDGETf589c53337e5c2ee-13END_WIDGET
 • In Grub mtha'i rnam bzhag don gsal gyi 'grel ba phyogs lhung mun sel. 'Dzam thang: s.n., 199-. BDRC Logo.png BDRC W29097START_WIDGETf589c53337e5c2ee-14END_WIDGET
 • In Ngag dbang tshogs gnyis rgya mtsho'i dbu ma gzhan stong phyogs bsgrigs. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2009: 283-368. BDRC Logo.png BDRC W1KG5808START_WIDGETf589c53337e5c2ee-15END_WIDGET

Kun mkhyen jo nang pa chen po'i dgongs pa gzhan stong dbu ma'i tshul legs pa bshad mthar 'dzin gdung 'phrog. (Removing the Anguish of Holding to Extremes). Recension information:
Tibetan Ngag dbang tshogs gnyis rgya mtsho. ཀུན་མཁྱེན་ཇོ་ནང་པ་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་གཞན་སྟོང་དབུ་མའི་ཚུལ་ལེགས་པ་བཤད་མཐར་འཛིན་གདུང་འཕྲོག།, (Kun mkhyen jo nang pa chen po'i dgongs pa gzhan stong dbu ma'i tshul legs pa bshad mthar 'dzin gdung 'phrog).
 • In Gsung 'bum/ tshogs gnyis rgya mtsho, Vol. 5: 161-348. No Publication Data. BDRC Logo.png BDRC W1PD96085START_WIDGET850356d58f691324-17END_WIDGET
 • In Gzhan stong dbu ma'i tshul legs pa bshad mthar 'dzin gdung 'phrog. 'Dzam thang: s.n., 199-. BDRC Logo.png BDRC W29096START_WIDGET850356d58f691324-18END_WIDGET
 • In Ngag dbang tshogs gnyis rgya mtsho'i dbu ma gzhan stong phyogs bsgrigs. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2009: 1-192. BDRC Logo.png BDRC W1KG5808START_WIDGET850356d58f691324-19END_WIDGET

Kun mkhyen jo nang pa'i bzhes dgongs dbu tshad kyi gzhung spyi dang gung bsgrigs te spyod pa'i spyi don rab gsal snang ba. (Illuminating Light). Recension information:
Tibetan Ngag dbang tshogs gnyis rgya mtsho. ཀུན་མཁྱེན་ཇོ་ནང་པའི་བཞེས་དགོངས་དབུ་ཚད་ཀྱི་གཞུང་སྤྱི་དང་གུང་བསྒྲིགས་ཏེ་སྤྱོད་པའི་སྤྱི་དོན་རབ་གསལ་སྣང་བ།, (Kun mkhyen jo nang pa'i bzhes dgongs dbu tshad kyi gzhung spyi dang gung bsgrigs te spyod pa'i spyi don rab gsal snang ba).
 • In Dbu tshad kyi gzhung spyi dang gung bsgrigs te spyod pa'i spyi don rab gsal snang ba. 'Dzam thang: s.n., 199-. BDRC Logo.png BDRC W29099START_WIDGETb46f20ca5124d522-7END_WIDGET
 • In Ngag dbang tshogs gnyis rgya mtsho'i dbu ma gzhan stong phyogs bsgrigs. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2009: 193-282. BDRC Logo.png BDRC W1KG5808START_WIDGETb46f20ca5124d522-8END_WIDGET

Kun tu bzang po'i smon lam stobs po che. (Aspiration Prayer of Samantabhadra). Recension information:
Tibetan Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can. ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་སྟོབས་པོ་ཆེ།, (Kun tu bzang po'i smon lam stobs po che).

Maitreya. Mahāyānasūtrālaṃkārakārikā. (Ornament of the Mahāyāna Sūtras). Recension information:
Sanskrit महायानसूत्रालंकारकारिका (mahāyānasūtrālaṃkārakārikā).
 • Asaṅga. Mahāyāna-Sūtrālaṃkāra I. Edited by Lévi, Sylvain. Paris: Librairie Honorê Champion, iii, 191 p.(BiblEHE 159); repr. Shanghai, 1940; excerpts in Dutt, Bauddha-saṃgrahah, p. 110, 122, 124, 128, 1907.
 • Mahāyānasūtrālaṃkārah. Edited by Bagchi, Sitansusekhar. Darbhanga: Mithila Institute (BST 13), 1970.
 • Mahāyānasūtrālaṃkāra. Edited by Limaye, Surekha Vijay. Delhi: Sri Satguru Publ., (Bibliotheca Indo-Buddhica 94), 1992. Input by members of the Sanskrit Buddhist Canon Input Project. View on GRETIL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/buddh/bsa030_u.htm.
Tibetan ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ། (theg pa chen po mdo sde'i rgyan zhes bya ba'i tshig le'ur byas pa). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=878baea5cb17ca80aa4d58c02fcb65f3&enc=sanskrit_romanized_author&coll=tengyur.
Chinese

Vairocanarakṣita. Mahāyānottaratantraśāstraṭippaṇī. (A Commentary on the Meaning of the Words of the “Uttaratantra”). Recension information:
Sanskrit महायानोत्तरतन्त्रशास्त्रटिप्पणी (Mahāyānottaratantraśāstraṭippaṇī). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=7ac7dae54063eb1d0a037c6bac1006eb&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=tengyur.
 • Vairocanarakṣita. Mahāyānottaratantraśāstraṭippaṇī. Sanskrit manuscript preserved in Germany at University of Göttingen: shelf-mark, Xc14/90, fols. 9v2–17r5.
 • Pandey, Jagdishwar. Transcription of the Sanskrit text of Vairocanarakṣita’s Mahāyānottaratantraśāstraṭippaṇī. (unpublished)
 • NAKAMURA Zuiryu. "Mahāyānottaratantra-śāstra-ṭippaṇī by Vairocanarakṣita." Bukkyō shisō no shomondai: Hirakawa Akira Hakushi koki kinen ronshū; (″Various problems in Buddhist thought: Essays in Honor of Dr. Akira Hirakawa on his Seventieth Birthday″). Tōkyō : Shunjūsha, Shōwa 60 [1985], pp. 1-16(L)
 • Kano, Kazuo. ″rNgog Blo-ldan-shes-rab's Summary of the Ratnagotravibhāga: The First Tibetan Commentary on a Crucial Source for the Buddha-Nature Doctrine." PhD diss., University of Hamburg, 2006., pp. 552-575.

Nges don gyi lta sgom nyams su len tshul ji lta bar ston pa rdo rje'i mdo 'dzin. (The Vajra Convergence: A Teaching on How to Practice the View and Meditation of the Definitive Meaning). Recension information:
Tibetan Rtse le sna tshogs rang grol. ངེས་དོན་གྱི་ལྟ་སྒོམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བར་སྟོན་པ་རྡོ་རྗེའི་མདོ་འཛིན།, (Nges don gyi lta sgom nyams su len tshul ji lta bar ston pa rdo rje'i mdo 'dzin).
 • In Gsung 'bum/ sna tshogs rang grol, Vol. 2: 89-137. New Delhi: Sanje Dorji, 1974. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Rtse le sna tshogs rang grol gyi bka' 'bum, Vol. 3: 493-546. Gangtok: Mgon po Tshe brtan, 1979. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Rtse le sna tshogs rang grol gyi gsung gdams zab phyogs bsgrigs. Kathmandu: Khenpo Shedup Tenzin and Lama Thinley Namgyal, 2007: 1-48. Buda by BDRC Logo.jpg

Phyir mi ldog pa seng ge'i nga ro. (The Unassailable Lion's Roar). Recension information:
Tibetan 'Jam mgon kong sprul. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་སྙིང་པོའི་དོན་མངོན་སུམ་ལམ་གྱི་བཤད་སྲོལ་དང་སྦྱར་བའི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་སེང་གེའི་ང་རོ།, (Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos snying po'i don mngon sum lam gyi bshad pa srol dang sbyar ba'i rnam par 'grel ba phyir mi ldog pa seng ge'i nga ro).
 • Rumtek: Karma pa chos sgar, 1972. Printed from woodblocks preserved at Rumtek Monastery. BDRC Logo.png BDRC W21961
 • Rumtek (Library of Congress, Microfiche number; R-1636; I (Sik)-Tib-63, 72-905654.)
 • Theg pa chen po rgyud bla ma'i tshig 'grel. New Delhi: Shechen Publications, 2005. BDRC Logo.png BDRC W1KG13832
 • In Mdo sngags mtshams sbyor. Zi ling: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 2004: 1-217. BDRC Logo.png BDRC W29022
 • In Dpal spungs dpe rnying gsar bskrun las gzhung lugs phyogs bsgrigs (dang po), Vol. 10: 85-274. Kangra, H.P.: Dpal spungs gsung rab nyams gso khang, 2006. BDRC Logo.png BDRC W1KG4335
 • In Mkhas dbang rag+hu wIra dang lokesha tsan+dra rnam gnyis kyis nyar tshags byas pa'i dpe tshogs (A collection of tibetan texts by Dr. Raghu Vira and Dr. Lokesh Chandra), Vol. 48: 277-368. BDRC Logo.png BDRC W1KG26281

Maitreya. Ratnagotravibhāga Mahāyānottaratantraśāstra. (The Treatise on the Ultimate Continuum of the Mahāyāna). Recension information:
Sanskrit रत्नगोत्रविभाग महायानोत्तरतन्त्रशास्त्र. Ratnagotravibhāga Mahāyānottaratantraśāstra.
 • "Ratnagotravibhāga Mahāyānottara-tantraśāstra." Edited by Johnston, Edward Hamilton and Chowdhury, T. The Journal of the Bihar Research Society. 36, App., xvi, pp.1-129, 1950.
 • E. H. Johnston as input by the University of the West. Input by members of the Sanskrit Buddhist Canon Input Project: http://www.dsbcproject.org/canon-text/content/575/2687.
Tibetan ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས།, (theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=f252678ccc40d9de0f3b10febe611c4d&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=tengyur.
 • Derge 4024, sems tsam, phi 54b1-73a7 (vol. 123), translated by Sajjana and Blo ldan shes rab.
 • Also appears in Q 5525, sems tsam, phi 54b7-74b6 (vol. 108, p.24-32); N 4293, sems tsam, phi 48b3-69a3 (vol. 132).
Chinese

Asaṅga. Ratnagotravibhāgavyākhyā. (Explanatory Commentary on the Treatise on the Ultimate Continuum of the Mahāyāna). Recension information:
Sanskrit रत्नगोत्रविभाग महायानोत्तरतन्त्रशास्त्र . Ratnagotravibhāga Mahāyānottaratantraśāstra.
 • "Ratnagotravibhāga Mahāyānottara-tantraśāstra." Edited by Johnston, Edward Hamilton and Chowdhury, T. The Journal of the Bihar Research Society. 36, App., xvi, pp.1-129, 1950.
 • E. H. Johnston as input by the University of the West. Input by members of the Sanskrit Buddhist Canon Input Project: http://www.dsbcproject.org/canon-text/content/575/2687
Tibetan ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་རྣམ་པར་བཤད་པ།, (theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos rnam par bshad pa). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=a57cda705f284c2308497b3b92331271&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=tengyur
 • Derge 4025, sems tsam, phi 74b1-129a7. (vol. 123), translated by Sajjana and Blo ldan shes rab.
 • Also appears in Q 5526, sems tsam, phi 74b6-135b7 (vol. 108, p.32-56); N 4294, sems tsam, phi 69a3-129b7 (vol. 132).

Rdzogs pa chen po sems nyid ngal gso'i 'grel pa shing rta chen po. (The Great Chariot: A Commentary to the Great Perfection, Resting in Mind Itself). Recension information:
Tibetan Klong chen pa. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་འགྲེལ་པ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ།, (Rdzogs pa chen po sems nyid ngal gso'i 'grel pa shing rta chen po).
 • In Gsung 'bum/ klong chen rab 'byams dri med 'od zer, Volume 4. Sde dge: Sde dge par khang chen mo, n.d. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Bka' ma shin tu rgyas pa (kaH thog), Volume 100: 1 - Volume 101: 415. Chengdu: kaH thog mkhan po 'jam dbyangs, 1999. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Rdzogs pa chen po ngal gso skor gsum dang rang grol skor gsum bcas pod gsum, Volumes 1-2. A 'dzom chos sgar par khang, 1999. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ dri med 'od zer (Sde dge par ma), Volume 8: 81-779. Sde dge: Sde dge par khang chen mo, 2000. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ dri med 'od zer (Dpal brtsegs/ Mes po'i shul bzhag), Volumes 20-21. Pe cin: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, 2009. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Snga 'gyur bka' ma shin tu rgyas pa, Volumes 105-106. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2009. Buda by BDRC Logo.jpg

Rgyud bla ma'i don bsdus bde gshegs snying po'i don gsal. (The Clear Meaning of the Sugata Essence: A Synopsis of the Uttaratantra). Recension information:
Tibetan Red mda' ba gzhon nu blo gros. རྒྱུད་བླ་མའི་དོན་བསྡུས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་དོན་གསལ། (Rgyud bla ma'i don bsdus bde gshegs snying po'i don gsal). In 'Phags yul rgyan drug mchog gnyis kyi zhal lung, Vol. 6: 371-379. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, 2015. BDRC Logo.png BDRC W3CN3408.

Rgyud bla ma'i rnam bshad sngon med nyi ma sogs chos tshan bzhi. (An Explanation of the Uttaratantra in Four Chapters including the Peerless Sun and Others). Recension information:
Tibetan ShAkya mchog ldan. རྒྱུད་བླ་མའི་རྣམ་བཤད་སྔོན་མེད་ཉི་མ་སོགས་ཆོས་ཚན་བཞི།, (Rgyud bla ma'i rnam bshad sngon med nyi ma sogs chos tshan bzhi).
 • In Gsung 'bum/ shAkya mchog ldan, Vol. 13: 113-158. New Delhi: Nagwang Topgyal, 1995. BDRC Logo.png BDRC W23200
 • In Gsung 'bum/ shAkya mchog ldan, Vol. 13: 121-170. Kathmandu: Sachen International, 2006. BDRC Logo.png BDRC W00EGS1016899
 • In Gsung 'bum/ shAkya mchog ldan (Rdzong sar khams bye'i glog klad par ma), Vol. 13: 145-204. Rdzong sar khams bye: Rdzong sar khams bye'i slob gling thub bstan dar rgyas gling, 2006-2007. BDRC Logo.png BDRC W1KG8897

Rgyud bla ma'i sgom rim mi pham dgongs don. (Stages of Meditation of the Ultimate Continuum: Ornament of Maitreya's Intent). Recension information:
Tibetan Rong ston shes bya kun rig. རྒྱུད་བླ་མའི་སྒོམ་རིམ་མི་ཕམ་དགོངས་རྒྱན། (Rgyud bla ma'i sgom rim mi pham dgongs rgyan).
 1. Rong ston shAkya rgyal mtshan gyi gsung skor, Vol. 2: 527-529. Kathmandu: Sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang, 1999. Buda by BDRC Logo.jpg
 2. Gsung 'bum/ shes bya kun rig, Vol. 1: 105-107. Skye dgu mdo: Gangs ljongs rig rgyan gsung rab par khang, 2004 Buda by BDRC Logo.jpg
 3. Gsung 'bum/ shes bya kun rig, Vol. 1: 362-364. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2008. Buda by BDRC Logo.jpg

Rgyud bla ma'i tshig don rnam par 'grel pa. (A Commentary on the Meaning of the Words of the Uttaratantra). Recension information:
Tibetan Mar pa do pa chos kyi dbang phyug. རྒྱུད་བླ་མའི་ཚིག་དོན་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ།, (Rgyud bla ma'i tshig don rnam par 'grel pa). In Dpal mnga' bdag sgra sgyur mar pa lo tsA ba chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 1: 414–522. Lhasa: Ser gtsug nang bstan dpe rnying 'tshol bsdu phyogs sgrig khang, 2009 BDRC Logo.png BDRC W1KG12222

Ri chos nges don rgya mtsho zhes bya ba mthar thug thun mong ma yin pa'i man ngag. (Mountain Dharma: An Ocean of Definitive Meaning). Recension information:
Tibetan Dol po pa Shes rab rgyal mtshan. བཀའ་བསྡུ་བཞི་པའི་དོན་བསྟན་རྩིས་ཆེན་པོ།, (Ri chos nges don rgya mtsho zhes bya ba mthar thug thun mong ma yin pa'i man ngag).

Sangs rgyas kyi snying po'i rnam bshad mdo rgyud snying po. (Essence of Sūtra and Tantra: An Explanation of Buddhagarbha). Recension information:
Tibetan ShAkya mchog ldan. སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྣམ་བཤད་མདོ་རྒྱུད་སྙིང་པོ།, (Sangs rgyas kyi snying po'i rnam bshad mdo rgyud snying po).
 • In Gsung 'bum/ shAkya mchog ldan, Vol. 13: 124-136. New Delhi: Nagwang Topgyal, 1995. BDRC Logo.png BDRC W23200
 • In Gsung 'bum/ shAkya mchog ldan, Vol. 13: 132-146. Kathmandu: Sachen International, 2006. BDRC Logo.png BDRC W00EGS1016899
 • In Gsung 'bum/ shAkya mchog ldan (Rdzong sar khams bye'i glog klad par ma), Vol. 13: 159-175. Rdzong sar khams bye: Rdzong sar khams bye'i slob gling thub bstan dar rgyas gling, 2006-2007. BDRC Logo.png BDRC W1KG8897

Sde snod bcud bsdus man ngag snying po, (The Essential Pith Instructions That Summarize the Quintessence of the Piṭakas). Recension information:
Tibetan Skyo ston smon lam tshul khrims. སྡེ་སྣོད་བཅུད་བསྡུས་མན་ངག་སྙིང་པོ།, (Sde snod bcud bsdus man ngag snying po). In Bka' gdams gsung 'bum phyogs sgrig thengs gnyis pa, Vol. 50: 395-404. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2007. BDRC Logo.png BDRC W1PD89084

Sdom gsum rab dbye. (Distinguishing the Three Vows). Recension information:
Tibetan Sa skya paN+Di ta. སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ།, (Sdom gsum rab dbye).
 • In Sdom pa gsum gyi rab tu dbye ba'i bstan bcos. No publication info. BDRC Logo.png BDRC W1KG1686
 • In Sdom gsum rab dbye dang lta ba 'khor 'das dbyer med sogs. No publication information. BDRC Logo.png BDRC W3CN5408
 • In Sa skya bka' 'bum, Vol. 12: 1-96. Dehra Dun: Sakya Center, 1992-1993. BDRC Logo.png BDRC W22271
 • In Sa skya bka' 'bum ma phyi gsar rnyed phyogs bsgrigs, Vol. 3: 317-480. Lhasa, 1999. BDRC Logo.png BDRC W20751
 • In Sdom gsum rab dbye dang sdom gsum gtan 'bebs 'jam dbyangs bla ma'i dgongs rgyan gyi rnam 'grel. Pe cin: Mi rigs dpe skrun khang, 2004. BDRC Logo.png BDRC W29981
 • In Sa sky paN chen kun dga' rgyal mtshan gyi gsung 'bum, Vol. 2: 1-91. Pe cin: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, 2007. BDRC Logo.png BDRC W2DB4570

Shōbōgenzō. (Treasury of the True Dharma Eye). Recension information:
Japanese Dōgen. 正法眼蔵 (Shōbōgenzō), T2582, 82: https://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/ddb-bdk-sat2.php
 • Manuscript Editions:
  • 75 fascicles, "original" edition, edited by Dōgen.
  • 12 fascicles Yōkōji edition.
  • 60 fascicles Eiheiji edition, edited by Giun (1253-1333).
  • 84 fascicles edition, edited by Bonsei (d. 1427) in 1419.
  • 89 fascicles edition, edited by Manzan Dōhaku (1636-1715) in 1684 at Daishōji.
  • 95 fascicles edition, edited by Kōzen (1627-1693) in 1690 at Eiheiji.

Stong thun gnad kyi zin thun. (Notes on the Essential Points of Mipam’s Exposition of Buddha-Nature). Recension information:
Tibetan Bod sprul mdo sngags bstan pa'i nyi ma. སྟོང་ཐུན་གནད་ཀྱི་ཟིན་ཐུན།, (Stong thun gnad kyi zin thun).
 • In Gsung 'bum mdo sngags bstan pa'i nyi ma, Vol. 1: 261-274. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2004. BDRC Logo.png BDRC W29059
 • In Gsung 'bum mdo sngags bstan pa'i nyi ma, Vol. 1: 281-295. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2011. BDRC Logo.png BDRC W1PD137846

Theg chen rgyud bla ma'i don bsdus pa. (Condensed Meaning of the "Ultimate Continuum of the Mahāyāna"). Recension information:
Tibetan Rngog blo ldan shes rab. ཐེག་ཆེན་རྒྱུད་བླ་མའི་དོན་བསྡུས་པ། (Theg chen rgyud bla ma'i don bsdus pa).
 • Theg chen rgyud bla ma'i don bsdus pa, (Rgyud bla ma'i don bsdus pa). Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives, 1993.
 • Theg pa chen po rgyud bla ma'i bsdus don. In Rngog lo tsA ba blo ldan shes rab kyi gsung chos skor. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, 2009: 545-625. BDRC Logo.png BDRC W1PD104832
 • Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos kyi don bsdus pa. In Bka' gdams gsung 'bum phyogs bsgrigs thengs dang po, Vol. 1: 289-368. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2006. BDRC Logo.png BDRC W1PD89051
 • Kano, Kazuo. "rNgog Blo‐ldan‐shes‐rabʹs Summary of the ''Ratnagotravibhāga'': The First Tibetan Commentary on a Crucial Source for the Buddha‐nature Doctrine." PhD diss., University of Hamburg, 2006. Contains a critical edition in Wylie transliteration.
 • According to Kazuo Kano: A khu 11316 calls it rGyud bla ma'i ṭika chung. According to rNgog's Biography composed by Gro-lung-pa, rNgog seems to have composed two kinds of commentaries (don bsdus and rnam bshad) to each of the Five Treatises of Maitreya. Cf. Kramaer 1997:102 and Dram dul 2004: 47-48. Cf. also 'Bras spungs dkar chag p. 1401 (15 fols.).

Theg chen rgyud bla ma'i gdams pa, (Instructions on "The Ultimate Continuum of the Mahāyāna"). Recension information:
Tibetan Skyo ston smon lam tshul khrims. ཐེག་ཆེན་རྒྱུད་བླ་མའི་གདམས་པ།, (Theg chen rgyud bla ma'i gdams pa). In Bka' gdams gsung 'bum phyogs sgrig thengs gnyis pa, Vol. 50: 147-156. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2007. BDRC Logo.png BDRC W1PD89084

Theg mchog shin tu rgyas pa'i dbu ma chen po rnam par nges pa. (Thoroughly Ascertaining the Great Middle Way of the Expansive Supreme Vehicle). Recension information:
Tibetan TA ra nA tha. ཐེག་མཆོག་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་དབུ་མ་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་ངེས་པ།, (Theg mchog shin tu rgyas pa'i dbu ma chen po rnam par nges pa).
 • In Gsung 'bum/ tA ra nA tha (Rtag brtan phun tshongs gling gi par ma), Vol. 17: 1-106. Leh: C. Namgyal and Tsewang Taru, 1982-1987. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ tA ra nA tha ('Dzam thang par ma), Vol. 18: 19-99. 'Dzam thang; Dzam thang dgon, 199-. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Rdzogs ldan chos mchog dbu ma gzhan stong gi chos skor. Shang kang: Shang kang then mA dpe skrun khang, 2005: 32-121. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Dbu ma theg mchog. Pe cin: Mi rigs dpe skrun khang, 2007: 1-53. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ tA ra nA tha (Dpe bsdur ma), Vol. 36: 12-84. Pe cin: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, 2008. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Gsung 'bum/ tA ra na tha (Bris ma), Vol. 5: 95-186. Pe cin: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, 2008. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Rnam grol 'dod 'jo ris med dpe rnying khang gi tshad ldan nges don dpe tshogs, Vol. 4: 41-132. Zi ling: Rnam grol 'dod 'jo dpe rnying khang, 2007-2009. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Jo nang mdo sngags rig pa'i dpe tshogs, Vol. 19: 218-265. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2009. Buda by BDRC Logo.jpg

Theg pa chen po rgyud bla ma rgyan gyi me tog. (Ornamental Flowers: A Commentary on the Mahāyāna Uttaratantra). Recension information:
Tibetan Bcom ldan rig pa'i ral gri. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མ་རྒྱན་གྱི་མེ་ཏོག།, (Theg pa chen po rgyud bla ma rgyan gyi me tog).
 • In Gsung thor bu bcom ldan rig pa'i ral gri, Vol. 1: 195a-209b. No publication information (scanned from microfilm copy of an dbu can and dbu med manuscript). BDRC Logo.png BDRC W1CZ1041
 • In Bka' gdams gsung 'bum phyogs bsgrigs thengs gsum pa, Vol. 2: 745-774. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2009. BDRC Logo.png BDRC W1PD153536

Theg pa chen po rgyud bla ma'i 'grel pa nges don gsal bar byed pa'i 'od zer. (Illuminating the Definitive Meaning of the Uttaratantra). Recension information:
Tibetan Thogs med bzang po. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་འགྲེལ་པ་ངེས་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པའི་འོད་ཟེར།, (Theg pa chen po rgyud bla ma'i 'grel pa nges don gsal bar byed pa'i 'od zer).
 • In Rgyud bla ma'i 'grel pa nges don gsal bar byed pa'i 'od zer. Lhun grub steng: Sde dge par khang, n.d. BDRC Logo.png BDRC W1KG12063
 • In Bka' gdams gsung 'bum phyogs bsgrigs thengs gnyis pa, Vol. 59: 333-462. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2007. BDRC Logo.png BDRC W1PD89084

Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos kyi 'grel bshad de kho na nyid rab tu gsal ba'i me long. (The Commentary on the Treatise “Mahāyāna-Uttaratantra”:The Mirror Showing Reality Very Clearly). Recension information:
Tibetan 'Gos lo tsA ba gzhon nu dpal. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།, (Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos kyi 'grel bshad de kho na nyid rab tu gsal ba'i me long).

Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos kyi mchan 'grel mi pham zhal lung. (Words of Mipam: Interlinear Commentary on the Uttaratantra). Recension information:
Tibetan Mi pham rgya mtsho. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་མཆན་འགྲེལ་མི་ཕམ་ཞལ་ལུང་།, (Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos kyi mchan 'grel mi pham zhal lung).
 • In Gsung 'bum/ Mi pham rgya mtsho, Vol. 3: 349-562. Gangtok: Sonam Topgay Kazi, 1972. BDRC Logo.png BDRC W5062
 • In Gsung 'bum/ Mi pham rgya mtsho: The expanded redaction of the complete works of collected writings of the famed Nyingma polymath, Jamgon Ju Mipam Gyatso, Vol. 4: 349-562. Paro, Bhutan: Lama Ngodrup and Sherab Drimey, 1984-1993. BDRC Logo.png BDRC W23468
 • In Mi pham bka' 'bum, Vol 15: 1-172. Khreng tu'u: Gangs can rig gzhung dpe rnying myur skyobs lhan tshogs, 2007. BDRC Logo.png BDRC W2DB16631
 • In Mi pham gsung 'bum las gzhung 'grel skor, Vol. 17: 2-130. Khreng tu'u: 'Jam dpal d+hI yig ser po'i dpe skrun tshogs pa, 2008 BDRC Logo.png BDRC W1PD76231
 • In 'Ju mi pham bka' 'bum, Vol 15: 1-208. kaH thog rgyud sde bshad sgrub nor bu'i lhun pos bsgrigs. Chengdu: si khron mi rigs dpe skrun khang, 2012. BDRC Logo.png BDRC W1PD137839

Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos kyi nges don gsal bar byed pa'i rin po che'i gron me. (The Precious Lamp That Illuminates the Definitive Meaning of the Mahāyāna Uttaratantra Treatise). Recension information:
Tibetan Gsang phu ba blo gros mtshungs med. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ངེས་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་གྲོན་མེ་, (Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos kyi nges don gsal bar byed pa'i rin po che'i gron me).
 • In Rgyud bla ma'i 'grel pa. Reproduced from a copy of an ancient manuscript from the library of Ri bo che Rje drung Rin po che of Padma bkod. Orginal place of production Gsang phu ne'u thog dgon pa. Arunachal Pradesh: Tseten Dorji, 1974. BDRC Logo.png BDRC W465
 • In Bka' gdams gsung 'bum phyogs bsgrigs thengs dang po, Vol. 17: 11-694. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2006. BDRC Logo.png BDRC W1PD89051

Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos kyi rnam par bshad pa nges don rab gsal snang ba. (Illuminating the Definitive Meaning: A Detailed Explanation of the Mahāyāna Uttaratantra Treatise). Recension information:
Tibetan Sa bzang ma ti paN chen blo gros rgyal mtshan. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ངེས་དོན་རབ་གསལ་སྣང་བ།, (Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos kyi rnam par bshad pa nges don rab gsal snang ba).
 • In Rgyud bla ma'i rnam bshad nges don rab gsal snang ba. Sa skya dgon pa, n.a., n.d. BDRC Logo.png BDRC W24879
 • In Bka' gdams gsung 'bum phyogs bsgrigs thengs dang po, Vol. 27: 211-626. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2006. BDRC Logo.png BDRC W1PD89051
 • In Rgyud bla sa 'grel. Pe cin: Mi rigs dpe skrun khang, 2008. BDRC Logo.png BDRC W1PD95809
 • Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos kyi rnam par bshad pa. Lhasa: Ser gtsug nang bstan dpe rnying 'tshol bsdu phyogs sgrig khang, 2016. BDRC Logo.png BDRC W1KG25252

Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos legs bshad nyi ma'i 'od zer. (The Sunlight Exposition: A Commentary on the Mahāyāna Uttaratantra Treatise). Recension information:
Tibetan Dol po pa Shes rab rgyal mtshan. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར།, (Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos legs bshad nyi ma'i 'od zer).
 • In Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos legs bshad nyi ma'i 'od zer sogs. Thimphu: Kusang Topgay, 1976. BDRC Logo.png BDRC W00KG09349
 • In Rgyud bla ma'i 'grel pa legs bshad nyi ma'i 'od zer. New Delhi: Delhi karmapae chodhey gyalwae sungrab partun khang, 1976. BDRC Logo.png BDRC W1KG11870
 • In Gsung 'bum/ tA ra nA tha (Rtag brtan phun tshongs gling gi par ma), Vol. 17: 227-485. Leh: C. Namgyal and Tsewang Taru, 1982-1987. BDRC Logo.png BDRC W22277
 • In Gsung 'bum/ shes rab rgyal mtshan, Vol. 6: 883-1160. New Delhi: Shedrup Books, 1992. BDRC Logo.png BDRC W4CZ45311
 • In Gsung 'bum shes rab rgyal mtshan ('Dzam thang), Vol. 2: 1-198. 'Dzam thang: 'Dzam thang bsam 'grub nor bu'i gling gi par khang, 1998. BDRC Logo.png BDRC W21208
 • In Rgyud bla'i 'grel ba legs bshad nyi ma'i 'od zer. s.l: s.n, 2005. BDRC Logo.png BDRC W00KG0616
 • In Rgyud bla'i TI ka, Vol. 1: 129-281. Pe cin: Mi rigs dpe skrun khang, 2007. BDRC Logo.png BDRC W2DB4614
 • In Jo nang kun mkhyen dol po pa shes rab rgyal mtshan gyi gsung 'bum, Vol. 3: 1-203. Pe cin: Krung go'i bod rig pa'i dpe skrun khang, 2011. BDRC Logo.png BDRC W1AC374

Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos legs par bshad pa. (Elegant Explanation of the Treatise of the Ultimate Continuum of the Mahāyāna). Recension information:
Tibetan Rong ston shes bya kun rig. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ལེགས་པར་བཤད་པ།, (Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos legs par bshad pa).
 • Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos legs par bshad pa. A detailed exegesis of the Uttaratantraśāstra (Ratnagotravibhāga) by Roṅ-ston Śes-bya-kun-rig. Reproduced from a rare manuscript from Jakhar Tshang. Gangtok: Gonpo Tseten, 1979. This is a manuscript of ninety-six folios (192 pages) written in dbu med script. BDRC Logo.png BDRC W8464
 • In Rong ston bka' 'bum, Vol. 7: 1-200. Skye gdu mod: Gangs ljong rig rgyan gsung rab par khang, 2004. BDRC Logo.png BDRC W28942
 • In Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos rtsa 'grel. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2008. BDRC Logo.png BDRC W1KG1665
 • In Rong ston thams cad mkhyen pa'i gsung 'bum, Vol. 7: 605-787. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2012. BDRC Logo.png BDRC W4PD2097
 • In Byams chos sde lnga'i 'grel pa rong ston shes bya kun rig gis mdzad pa, Vol. 3: 79-210. Kathmandu: Sachen international, Guru Lama, 2008. BDRC Logo.png BDRC W1KG17217

Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos zhes bya ba'i mchan 'grel. (Interlinear Commentary on the Mahāyāna Uttaratantra Treatise). Recension information:
Tibetan Gzhan phan chos kyi snang ba. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཞེས་བྱ་བའི་མཆན་འགྲེལ།, (Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos zhes bya ba'i mchan 'grel).
 • In Gzhung chen bcu gsum, Vol. 2: 477-582. Delhi: Konchhog Lhadrepa, 1983. BDRC Logo.png BDRC W23198
 • In Rgyud bla ma'i mchan 'grel. Bylakuppe: Ngagyur Nyingma Institute, 2002. BDRC Logo.png BDRC W1KG3703
 • In Rgyud bla ma dang mtshan brjod kyi mchan 'grel. No publication information. BDRC Logo.png BDRC W8LS17139
 • In Gsung 'bum gzhan phan chos kyi snang ba, Vol. 3: 571-684. Rdzong sar: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2004. BDRC Logo.png BDRC W1PD2074
 • In Gsung 'bum gzhan phan chos kyi snang ba, Vol. 13: 69-196. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2006. BDRC Logo.png BDRC W2DB4578

Theg pa chen po rgyud bla ma'i tshig don rnam par bshad pa rin chen sgron me. (The Precious Lamp: An Extensive Explanation of the Words and Meaning of the Mahāyāna Uttaratantra). Recension information:
Tibetan Dge 'dun rin chen. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་ཚིག་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ།, (Theg pa chen po rgyud bla ma'i tshig don rnam par bshad pa rin chen sgron me).
 • In Gsung 'bum/_dge 'dun rin chen: The Collected Works of Dge-bśes Brag-phug Dge-'dun-rin-chen, Vol. 2: 515-800. Rewalsar, distt. Mandi, H.P.: Zigar Drukpa Kargyud Institute, 1985-1991. BDRC Logo.png BDRC W10206

Theg pa chen po rgyud bla ma'i ṭīkka. (Commentary on the Ultimate Continuum of the Mahāyāna). Recension information:
Tibetan Rgyal tshab rje dar ma rin chen. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་ཊཱི་ཀྐ།, (Theg pa chen po rgyud bla ma'i TI k+ka).
 • In Gsung 'bum rgyal tshab rje (Bkras lhun par rnying bskyar par ma), Vol. 3: 1-459. New Delhi: Ngawang Gelek Demo, 1980-1981. BDRC Logo.png BDRC W22110
 • In Gsung 'bum rgyal tshab rje (Zhol par ma), Vol. 3: 3-461. New Delhi: Mongolian Lama Guru Geva, 1982. BDRC Logo.png BDRC W676
 • In Gsung 'bum rgyal tshab rje (Bkra shis lhun po par rnying), Vol. 3: 3-438. Dharamsala: Sherig Parkhang, 1997. BDRC Logo.png BDRC W29194
 • In Collected Works, (ga) Vol. 3. Mungod, India: Drepung Loseling Educational Society, 1997.
 • In Rgyud bla ma'i TI k+ka. Sarnath: Rgya gzhung slob dpon phun tshogs don grub, 2003. BDRC Logo.png BDRC W4CZ57535
 • In Rgyud bla ma'i 'grel pa sogs. (no publication info) BDRC Logo.png BDRC W4CZ74195

Theg pa chen po'i bstan bcos rgyud bla ma'i 'grel pa. (Commentary on the Great Vehicle Treatise the Sublime Continuum). Recension information:
Tibetan Bo dong paN chen phyogs las rnam rgyal. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བསྟན་བཅོས་རྒྱུད་བླ་མའི་འགྲེལ་པ།, (Theg pa chen po'i bstan bcos rgyud bla ma'i 'grel pa).
 • In Dpal ldan bla ma dam pa thams cad mkhyen pa bo dong phyogs las rnam rgyal gyi gsung 'bum. Encyclopedia Tibetica: The Collected Works of Bo-dong Pan-chen phyogs las rnam rgyal, Vol. 22: 1-253. New Delhi: Tibet House Library Publications, Series 1, 1971. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In 'Phags yul rgyan drug mchog gnyis kyi zhal lung, Vol. 65: 1-134. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, 2015. Buda by BDRC Logo.jpg

Theg pa chen po'i bstan bcos rgyud bla ma'i sa bcad. (Outline of the Mahāyāna Treatise the Uttaratantra). Recension information:
Tibetan Dpal sprul rin po che. བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་སྟོང་ཐུན་ཆེན་མོ་སེངྒེའི་ང་རོ།, (Theg pa chen po'i bstan bcos rgyud bla ma'i sa bcad).
 • In The Collected Works of Dpal-sprul o-rgyan-'jigs-med-chos-kyi-dbang-po, Vol. 2: 97-120. Gangtok: Sonam Topgay Kazi, 1970-1971. BDRC Logo.png BDRC W21857
 • In Dpal sprul bka' 'bum, Vol. 2: 97-119. Zhol par Khang, Date unknown. BDRC Logo.png BDRC W5832
 • In Dpal sprul o rgyan 'jigs med chos kyi dbang po'i gsung 'bum, Vol. 2: 220-243. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2003. BDRC Logo.png BDRC W24829
 • In Dpal sprul o rgyan 'jigs med chos kyi dbang po'i gsung 'bum, Vol. 2: 262-292. Khreng tu'u: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2009. BDRC Logo.png BDRC W1PD107142

Kalkī Śrī Puṇḍarīka (Rigs ldan Pad+ma dkar po), Avalokiteśvara (attributed). Vimalaprabhā. (Stainless Light). Recension information:
Sanskrit विमलप्रभा-नाम-मूलतन्त्रानुसारिणी-द्वादशसाहस्रिका-लघुकालचक्रतन्त्रराज-टीका. vimalaprabhā-nāma-mūlatantrānusāriṇī-dvādaśasāhasrikā-laghukālacakratantrarāja-ṭīkā.
 • Vimalaprabhāṭīkā of Kalki Śrī Puṇḍarīka on Śrī Laghukālacakratantrarāja by Śrī Mañjuśriyaśa. Edited by Samdhong Rinpoche; Vrajavallabh Dwivedi; S.S. Bahulkar. Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies. 3 vols., 1986; reprint (1994).
 • Sanskrit manuscripts from Tibet Vimalaprabhā commentary on the Kālacakra-tantra, Pañcarakṣā. Edited by Chandra, Lokesh. Sata-pitaka series. Indo-Asian literatures, vol. 629 = Śatapiṭakam. New Delhi : International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 2010..
Tibetan བསྡུས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་འགྲེལ་བཤད། རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཅེས་བྱ་བ། (bsdus pa'i rgyud kyi rgyal po dus kyi 'khor lo'i 'grel bshad, rtsa ba'i rgyud kyi rjes su 'jug pa stong phrag bcu gnyis pa dri ma med pa'i 'od ces bya ba). BCRD Link: http://databases.aibs.columbia.edu/index.php?id=7daecacd7ce54e32897ae0d2e3469de8&enc=sanskrit_romanized_title_4_search&coll=tengyur

Ye shes kyi 'jog sa, (The Repository of Wisdom). Recension information:
Tibetan Skyo ston smon lam tshul khrims. ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བཞག་ས།, (Ye shes kyi bzhag sa). In Bka' gdams gsung 'bum phyogs sgrig thengs gnyis pa, Vol. 50: 293-304. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2007. BDRC Logo.png BDRC W1PD89084

Yid bzhin mdzod kyi 'grel pa pad+ma dkar po. (White Lotus: A Commentary on the Wish Fulfilling Treasury). Recension information:
Tibetan Klong chen pa. ཡིད་བཞིན་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་པདྨ་དཀར་པོ།, (Yid bzhin mdzod kyi 'grel pa pad+ma dkar po).
 • In Yid bzhin mdzod kyi 'grel pa pad+ma dkar po. No Publication Data. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Yid bzhin mdzod kyi 'grel pa pad+ma dkar po. No Publication Data. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Yid bzhin mdzod kyi 'grel pa pad+ma dkar po. No Publication Data. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Yid bzhin mdzod kyi 'grel pa pad+ma dkar po. Sde dge: Sde dge par khang chen mo, n.d. Buda by BDRC Logo.jpg
 • In Yid bzhin mdzod kyi 'grel pa pad+ma dkar po. Bylakuppe: Ngagyur Nyingma Institute, 2002. Buda by BDRC Logo.jpg