De bzhin gshegs pa'i snying po bstan pa zhes bya ba'i bstan bcos

From Buddha-Nature

< Books

LibraryBooksDe bzhin gshegs pa'i snying po bstan pa zhes bya ba'i bstan bcos

De bzhin gshegs pa'i snying po bstan pa zhes bya ba'i bstan bcos
Book
Book
Citation Rang byung rdo rje (རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་) and 'Jam mgon kong sprul (འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་). De bzhin gshegs pa'i snying po bstan pa zhes bya ba'i bstan bcos (དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས།). Lekshey Ling Philosophy Series 21. Kathmandu: Lekshey Ling Publications, 2009.