Bde gshegs snying po rigs kyi chos skor

From Buddha-Nature

< Books

LibraryBooksBde gshegs snying po rigs kyi chos skor

Bde gshegs snying po rigs kyi chos skor
Book
Book

This collection includes a history of buddha-nature theory in Tibet by Thupten Jinpa and seven texts influential in the development of buddha-nature teachings in Tibet. The texts included represent many lineages and historical periods. Along with the root text the following texts appear: 1) Butön's commentary to the Uttaratantrashastra (བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་གསལ་བར་བྱེད་པ་མཛེས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱན། pp 3-63). 2) The Third Karmapa Rangjung Dorje's commentary (བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་བསྟན་པ། pp 65-69). 3) The Fifteenth Karmapa Khakyap Dorje's commentary (དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་མཆན་འགྲེལ། pp 71-88). 4) Rongton's commentary (ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ལེགས་པར་བཤད་པ། pp 89-206). 5) Shakya Chokden's commentary (ཆོས་དབྱིངས་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་ངེས་པ། pp 207-238). 6) Jetsun Chokyi Gyaltsen's text on the disposition (gotra, rigs) (རིགས་ཀྱི་སྤྱི་དོན། pp 239-287) 7) Mipham Gyatso's Lion's Roar (བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་སྟོང་ཐུན་ཆེན་མོ་སེངྒེའི་ང་རོ། pp 289-316).

Citation Jinpa, Thupten, ed. Treatises on the Buddha Nature. Tibetan Classics Series 17. New Delhi: Institute of Tibetan Classics, 2007. glang ri ba thub bstan sbyin pa. bde gshegs snying po rigs kyi chos skor. bod kyi gtsug lag gces btus 17. bod kyi gtsug lag zhib dpyod khang, 2007. གླང་རི་བ་ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པ། བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་རིགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར། བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་གཅེས་བཏུས། ༡༧ བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་།, 2007.